ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Budżet obywatelski 2020

Harmonogram prac nad budżetem obywatelskim

  • 22-31 maja: konsultacje projektów do budżetu obywatelskiego 
  • 3 - 21 czerwca: nabór wniosków do budżetu obywatelskiego 
  • lipiec: ocena formalna wniosków
  • sierpień - wrzesień: ocena merytoryczna wniosków 

Najczęściej zadawane pytania

→ Kto może zgłosić projekt?

Projekt może zgłosić mieszkaniec Rybnika bez względu na wiek. Projekt ogólnomiejski może zgłosić każdy mieszkaniec Rybnika, projekt lokalny tylko mieszkaniec danej dzielnicy.

→ Ile projektów można zgłosić?

Każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów.

→ Czy zgłoszone projekty muszą być poparte przez mieszkańców?

Projekt ogólnomiejski musi być poparty przez co najmniej 50 mieszkańców Rybnika. Dla projektów lokalnych poparcie nie jest wymagane.

→ Skąd mogę pobrać formularz projektu ?

Formularz projektu jest dostępny na miejskiej stronie internetowej w zakładce  Dla mieszkańców – budżet obywatelski 2020 – ważne dokumenty

→ Skąd mogę pobrać listę poparcia projektu ogólnomiejskiego?

Lista poparcia jest dostępna na miejskiej stronie internetowej w zakładce Dla mieszkańców – budżet obywatelski 2020 – ważne dokumenty

 → Gdzie znajdę informację o wysokości środków przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego na 2020 rok?

Wysokość środków przeznaczona na realizację projektów o znaczeniu ogólnomiejskim jak i lokalnym określa zarządzenia nr 328/2019 Prezydent Miasta Rybnika z 21 maja 2019 r.

→ Na jakich terenach może być realizowany projekt w ramach budżetu obywatelskiego?

Projekt w ramach budżetu obywatelskiego powinien być zlokalizowany na terenie należącym do zasobu nieruchomości Miasta lub Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent,  z wyłączeniem nieruchomości będących przedmiotem współwłasności. Jednocześnie dopuszcza się możliwość realizacji projektów miękkich (np. festyny, spotkania integracyjne, jubileuszowe) na terenach, do których tytułu prawnego nie posiada Miasto, wyłącznie  po uzyskaniu zgody w formie pisemnej od podmiotu posiadającego tytuł prawny do tego terenu (oświadczenie o wyrażeniu zgody jest integralną częścią formularza zgłoszenia projektu).

→ Jak można zgłosić projekt?

Projekt można złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika, przy ul. Bolesława Chrobrego 2, przesłać pocztą tradycyjną lub elektronicznie (format.pdf), z wykorzystaniem profilu zaufanego w platformie elektronicznej ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wraz ze zeskanowaną dokumentacją stanowiącą załączniki do projektu.                  

→ Kiedy można zgłosić projekt?

Projekty można zgłaszać w terminie od 3 do 21 czerwca br.

→ Kto może głosować?

Głosować może każdy mieszkaniec Rybnika.

→ Ile głosów można oddać?

Mieszkaniec Rybnika może oddać maksymalnie 2 głosy:
- 1 na projekt lokalny
- 1 na projekt ogólnomiejski

→ Jak można głosować?

Głosować można:
- wrzucając kartę do urny w wyznaczonych miejscach lub
- głosując przez Internet

→ Czy jeżeli w danej dzielnicy jest tylko jeden projekt lub kilka projektów, a ich wartość nie przekracza puli dostępnych środków dla danej dzielnicy, to na te projekty też trzeba głosować?

Tak, wszystkie projekty, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną podlegają głosowaniu. W tym roku nie wybiera się projektów do realizacji w drodze konsultacji.  

→ Czy mogę zgłosować na projekt lokalny, które nie został zgłoszony z dzielnicy mojego zamieszkania?

Tak, istnieje możliwość głosowania na dowolny projekt lokalny.

→ Czy projekty muszą otrzymać minimalną wymaganą liczbę głosów ?

Tak, dla projektów ogólnomiejskich to minimum 4.000 głosów oddanych przez mieszkańców Rybnika. Dla projektów lokalnych to 5% mieszkańców danej dzielnicy, zgodnie z poniższa tabela.

Dla projektów lokalnych to 5% mieszkańców danej dzielnicy, co oznacza, że dla każdego projektu lokalnego wymagana jest inna minimalna liczba oddanych głosów przez mieszkańców z danej dzielnicy, zgodnie z tabelą:

lp.

dzielnica

minimalna liczba oddanych głosów na projekt lokalny

1

BOGUSZOWICE OSIEDLE

525

2

BOGUSZOWICE STARE

381

3

CHWAŁĘCICE

92

4

CHWAŁOWICE

364

5

GOLEJÓW

117

6

GOTARTOWICE

180

7

GRABOWNIA

39

8

KAMIEŃ

221

9

KŁOKOCIN

131

10

LIGOTA-LIGOCKA KUŹNIA

202

11

MAROKO-NOWINY

911

12

MEKSYK

131

13

NIEDOBCZYCE

622

14

NIEWIADOM

231

15

OCHOJEC

106

16

ORZEPOWICE

181

17

PARUSZOWIEC-PIASKI

238

18

POPIELÓW

165

19

RADZIEJÓW

93

20

RYBNICKA KUŹNIA

173

21

RYBNIK-PÓŁNOC

366

22

SMOLNA

332

23

STODOŁY

30

24

ŚRÓDMIEŚCIE

367

25

WIELOPOLE

99

26

ZAMYSŁÓW

171

27

ZEBRZYDOWICE

165

       

Aktualności:

Udostępnij: