Rybnik

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Rybnika zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serwisu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.rybnik.eu Urzędu Miasta Rybnika.

Data publikacji serwisu internetowego: 1 czerwca 2017 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 1 lipca 2019 r.

Strona jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Na stronach internetowych znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
 2. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 3. Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
 4. Na stronach internetowych występują niejasne opisy linków.
 5. Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
 6. Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.
 7.  Dokumenty opublikowane przed datą 31 marca 2020 r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 • Przejście do następnego odnośnika (hiperłącza) – Tab
 • Przejście do poprzedniego odnośnika (hiperłącza) – Shift+Tab
 • Powiększenie widoku strony – Ctrl+
 • Pomniejszenie widoku strony – Ctrl-
 • Przejście w przód – Alt+strzała w prawo
 • Przejście wstecz – Alt+strzałka w lewo

Oświadczenie sporządzono dnia 28 marca 2024 r. Deklarację sporządzono na podstawie zaktualizowanej samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zarządzeniem nr 26/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 stycznia 2022 r. wprowadzono Procedurę obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Rybnika, określającą sposób postępowania pracowników Urzędu w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami.

Zarządzeniem nr 77/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. wprowadzono zasady dotyczące tworzenia dokumentów tekstowych w Urzędzie Miasta Rybnika.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Dorota Masłowska (Koordynator), adres poczty elektronicznej skz@remove-this.um.rybnik.pl. Zastępcą koordynatora jest Pani Żaneta Gałuszka. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować się można także telefonicznie pod numerami: 32 43 92 280 i 32 43 92 015.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Urząd Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2

Do budynku prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne od ul. Bolesława Chrobrego i ul. Miejskiej. Wejście do urzędu od strony ul. Miejskiej (służące do obsługi klientów), z którego masowo korzystają mieszkańcy, znajduje się na poziomie gruntu i wyposażone jest w drzwi automatyczne umożliwiające swobodny przejazd wózków inwalidzkich. Kancelaria, służąca jednocześnie za punkt informacyjny, znajduje się po lewej stronie wejścia od ul. Miejskiej. Wejście od ul. Bolesława Chrobrego, prowadzące do zabytkowej części budynku, wymaga pokonania 2 stopni. Brak podjazdu dla wózków. Drzwi wyposażone są w samozamykacz.

Na parterze budynku (wejście od ul. Miejskiej) zapewniono w sposób wizualny i głosowy informację o rozkładzie pomieszczeń.

Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia biurowe na parterze, pierwszym i drugim piętrze, do których dojeżdża winda. Pomieszczenia na poddaszu nie są dostępne dla klientów na wózkach, ale jest zapewniony dostęp alternatywny.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, pierwszym i drugim piętrze w nowej części budynku Urzędu Miasta. W toalecie na parterze w kabinie dla osób z niepełnosprawnościami zamontowano aktywator sznurowy gongu alarmowego. W toalecie na drugim piętrze umieszczono krzesło ewakuacyjne i koc ewakuacyjny.
Wszyscy klienci z niepełnosprawnościami mają zapewniony wjazd na dziedziniec przed nową częścią urzędu, tj. od ul. Miejskiej. Jednocześnie przed wejściem od ul. Bolesława Chrobrego, w pasie drogowym, wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Stosowne oznaczenie znajduje się przed wejściem do budynku od ul. Miejskiej.
Pętle indukcyjne znajdują się w Kancelarii Urzędu Miasta oraz na salach obsługi w Wydziale Komunikacji i Wydziale Spraw Obywatelskich. Jednocześnie Urząd Miasta posiada jedną pętlę indukcyjną mobilną. W Kancelarii do dyspozycji mieszkańców znajduje się lupa elektroniczna, umożliwiająca regulację stopnia powiększenia, regulację kontrastu i kolorów. Przy wejściu do budynku od strony ul. Bolesława Chrobrego w holu do dyspozycji mieszkańców znajduje się specjalistyczna klawiatura komputerowa dla osób z dysfunkcją wzroku. W tym samym miejscu znajduje się wózek inwalidzki do wykorzystania przy transporcie osób mających problemy z poruszeniem się lub osoby, która uległa wypadkowi na terenie urzędu.
Przy toaletach ogólnodostępnych na parterze, pierwszej i drugiej kondygnacji w nowej części budynku, znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a. Na parterze budynku zainstalowano 5 znaczników nawigacyjnych systemu Totupoint (oba wejścia do Urzędu, winda, toaleta ogólnodostępna oraz całodobowa skrzynka podawcza przed budynkiem od ul. Miejskiej). W budynku znajdują się oznaczenia kontrastowe, natomiast brak oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w rybnickim urzędzie miasta w języku migowym. Tłumacz języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu się.

Kontakt: email – administracyjny@um.rybnik.pl lub faks - (32) 422 41 24.
Dodatkowo, w 2021 r. 5 pracowników Urzędu Miasta ukończyło I stopień kursu Polskiego Języka Migowego.

 • Urząd Miasta Rybnika ul. Zamkowa 5

Do budynku prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne, jedno z drzwiami wyposażonymi w samozamykacz i drugie z drzwiami automatycznymi, obydwa wejścia są z poziomu gruntu. Drzwi automatyczne umożliwiają swobodny przejazd wózków. Na tym poziomie usytuowany jest podnośnik dla osób niepełnosprawnych umożliwiający transport na wszystkie kondygnacje budynku

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszej kondygnacji budynku.

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej, ale istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej mobilnej.

Przy toalecie ogólnodostępnej na parterze budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a. W budynku znajdują się oznaczenia kontrastowe, natomiast brak oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w rybnickim urzędzie miasta w języku migowym. Tłumacz języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu się. Kontakt: email – administracyjny@um.rybnik.pl lub faks - (32) 422 41 24.

Dodatkowo, w 2021 r. 5 pracowników Urzędu Miasta ukończyło I stopień kursu Polskiego Języka Migowego.

 • Urząd Miasta Rybnika ul. Rynek 18

Do budynku prowadzi jedno wejścia ogólnodostępne od strony płyty rynku z drzwiami wyposażonymi w samozamykacz. Do wejścia prowadzą trzy stopnie schodowe oraz podjazd dla wózków. Na tym poziomie usytuowany jest podnośnik dla osób niepełnosprawnych umożliwiający transport na pierwszą kondygnację budynku

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej, ale istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej mobilnej.

Przy toalecie ogólnodostępnej na parterze budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a. Brak oznaczeń kontrastowych oraz w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w rybnickim urzędzie miasta w języku migowym. Tłumacz języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu się. Kontakt: email – administracyjny@um.rybnik.pl lub faks - (32) 422 41 24.

Dodatkowo, w 2021 r. 5 pracowników Urzędu Miasta ukończyło I stopień kursu Polskiego Języka Migowego.

 • Urząd Miasta Rybnika ul. Rzeczna 8

Do budynku prowadzi jedno wejście ogólnodostępne z poziomu gruntu od strony parkingu miejskiego z drzwiami wyposażonymi w samozamykacz. Drzwi pozwalają na swobodny przejazd wózków. Na tym poziomie usytuowany jest podnośnik dla osób niepełnosprawnych umożliwiający transport na pierwszą kondygnację budynku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i pierwszym piętrze budynku.

Przed budynkiem znajduje się parking miejski na którym wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej, ale istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej mobilnej.

Przy toalecie ogólnodostępnej na parterze budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a. W budynku znajdują się oznaczenia kontrastowe, natomiast brak oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w rybnickim urzędzie miasta w języku migowym. Tłumacz języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu się. Kontakt: email – administracyjny@um.rybnik.pl lub faks - (32) 422 41 24.

Dodatkowo, w 2021 r. 5 pracowników Urzędu Miasta ukończyło I stopień kursu Polskiego Języka Migowego.

 • Urząd Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 6

Do budynku prowadzi jedno wejście ogólnodostępne od strony ul. Bolesława Chrobrego z drzwiami wyposażonymi w samozamykacz. Do wejścia prowadzi siedem schodów. Brak możliwości przejazdu wózków. W budynku jest winda, nie dojeżdża ona jednak do poziomu z pomieszczeniami biurowymi Urzędu Miasta.

Brak toalety dla niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje się parking miejski na którym wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej, ale istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej mobilnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w rybnickim urzędzie miasta w języku migowym. Tłumacz języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu się. Kontakt: email – administracyjny@um.rybnik.pl lub faks - (32) 422 41 24.

Dodatkowo, w 2021 r. 5 pracowników Urzędu Miasta ukończyło I stopień kursu Polskiego Języka Migowego.

 • Urząd Miasta Rybnika ul. Kościuszki 17

Do budynku prowadzi jedno wejście ogólnodostępne od strony ul. Tadeusza Kościuszki z drzwiami wyposażonymi w samozamykacz. Na tym poziomie usytuowany jest podnośnik dla osób niepełnosprawnych umożliwiający transport na kondygnację budynku na której znajdują się biura Wydziału Spraw Mieszkaniowych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej ale istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej mobilnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w rybnickim urzędzie miasta w języku migowym. Tłumacz języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu się. Kontakt: email – administracyjny@um.rybnik.pl lub faks - (32) 422 41 24.

Dodatkowo, w 2021 r. 5 pracowników Urzędu Miasta ukończyło I stopień kursu Polskiego Języka Migowego.

Udostępnij: