ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Gospodarka wodno-ściekowa

Zgłoś szambo lub przydomową oczyszczalnię

Masz szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków? Zgłoś to w Urzędzie Miasta Rybnika.

Miasto rozpoczęło aktualizację ewidencji działających na terenie rybnickich posesji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są wyłącznie na podstawie zgłoszenia.

W związku z tym prosimy właścicieli nieruchomości, na terenie których zlokalizowane są takie urządzenia, o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go do urzędu miasta.


Formularz należy złożyć niezwłocznie, w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku, tj. od kiedy nieruchomość jest zamieszkała lub od kiedy powstają na niej nieczystości ciekłe.

Można to zrobić:

  • w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2,
  • w Referacie Gospodarki Wodno-Ściekowej, przy ul. Rzecznej 8,
  • w całodobowym wrzutomacie, ustawionym przed wejściem do budynku UM od strony ul. Miejskiej,
  • listownie na adres: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
  • za pośrednictwem platformy ePUAP.

Obowiązki właściciela nieruchomości

Przypominamy, że zgodnie z przepisami (plik PDF) , właściciele nieruchomości mają obowiązek:

  • przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
  • gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
  • pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Pozbywając się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości gromadzonych w zbiorniku bezodpływowym lub osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków, należy udokumentować (w formie umowy) korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy oraz dowodów opłat za tę usługę (faktur, rachunków, paragonów itp.)

Kontrole

Pracownicy Urzędu Miasta Rybnika oraz Straży Miejskiej Rybnika będą przeprowadzać kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych, zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Rybnika oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Za niewywiązywanie się z tych obowiązków właścicielowi grozi kara grzywny - postępowanie w takich sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

RODO

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art.6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

https://uodo.gov.pl/pl/404/224

Udostępnij: