ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Dotacje

Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przepompowni

Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Warunki otrzymania dotacji:

Dotacja może zostać przeznaczona na:

 • budowę przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej określony budynek mieszkalny, zlokalizowany na terenie poza aglomeracją Rybnik, spełniającej wymogi redukcji zanieczyszczeń określonych w obowiązujących przepisach;
 • budowę przepompowni ścieków z budynku mieszkalnego do kanalizacji sanitarnej.

O dotację mogą się ubiegać mieszkańcy Rybnika (osoby fizyczne), którzy nie posiadają dostępu do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, a w wyniku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zlikwidują aktualnie użytkowany zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne, tj. szambo lub innego wadliwego rozwiązania stosowanego w gospodarce ściekowej na danej nieruchomości lub tych którym ukształtowanie gruntu nie pozwala aby podłączyć się do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, a w wyniku budowy przepompowni możliwe będzie podłączenia się do istniejącej już kanalizacji sanitarnej.

Dotacja celowa na powyższe inwestycje udzielona jest nie częściej niż raz na 10 lat na daną działkę.

Tryb udzielenia dotacji oraz niezbędne dokumenty:

Wszczęcie procedury o udzielenie dotacji następuje na podstawie:

 • poprawnie złożonego pisemnego wniosku (wzór dokumentu do pobrania niżej)
 • aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do działki, na której realizowane będzie przedsięwzięcie lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
 • pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli i współużytkowników wieczystych na wykonanie inwestycji (wzór dokumentu do pobrania niżej)
 • pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenie budowy wolnostojącego budynku jednorodzinnego (w przypadku gdy inwestycja dotyczy budynku, który na dzień złożenia wniosku nie został oddany do użytku)
 • pisma administratora sieci kanalizacji sanitarnej dotyczącego warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej (w przypadku budowy przepompowni ścieków)

Nabór wniosków:

 • wnioski można składać w terminie do 30 września danego roku lub do wyczerpania kwoty środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta.

Rozpatrywanie wniosków:

 • wnioski rozpatrywane są według kolejności ich wpływu, do wyczerpania się kwot środków finansowych;

Umowa dotacji:

 • udzielenie dotacji następuje na podstawie sporządzonej umowy.

Wysokość dotacji:

Wysokość dotacji wynosi 50% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych realizowanej inwestycji:

 • w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków maksymalna kwota dotacji – 6 000 zł
 • w przypadku budowy przepompowni ścieków – 10 000 zł

Koszty kwalifikowane:

 • w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków uznaje się koszty zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z montażem;
 • w przypadku budowy przepompowni ścieków uznaje się koszty zakupu przepompowni ścieków, w skład której wchodzi: zbiornik, pompa oraz układ sterowania wraz z montażem.

Dofinansowaniu nie podlegają:

 • koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;
 • koszty konserwacji i eksploatacji urządzeń;
 • sporządzenia mapy inwentaryzacji powykonawczej,
 • kredytów i innych zobowiązań finansowych związanych z realizacją zadania.

Wszystkie koszty muszą być poniesione po dniu zawarcia umowy dotacji.

Termin zakończenia i rozliczenia zadania:

 • ostateczny termin realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego nie może przekroczyć 31 października danego roku.
 • po zakończeniu inwestycji, jednak nie później niż do 15 dni od daty zakończenia inwestycji określonej w umowie dotacji, należy dokonać zgłoszenia zakończenia zadania (wzór dokumentu do pobrania niżej) wraz z niezbędnymi dokumentami:

w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków:

 • oryginał faktury/rachunku wystawionego na wnioskodawcę, potwierdzające poniesione koszty, wraz ze specyfikacją pozwalającą na identyfikacje poszczególnych wydatków;
 • kserokopię dokumentu badania poziomu występowania wód gruntowych;
 • protokół odbioru końcowego wraz z oświadczeniem instalatora dokonującego montażu  przydomowej oczyszczalni ścieków o prawidłowości wykonanych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami (wzór dokumentu do pobrania niżej);
 • oświadczenie instalatora (wzór dokumentu do pobrania niżej) o likwidacji lub trwałym odłączeniu dotychczasowego urządzenia służącego do gromadzenia ścieków (w przypadku gdy budynek wyposażony był w zbiornik bezodpływowy tj. szambo);
 • zdjęcie terenu przed wykonaniem inwestycji;
 • zdjęcie terenu po wykonaniu inwestycji, obejmujące elementy wykonanej przydomowej oczyszczalni ścieków;
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogu redukcji zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;

w przypadku budowy przepompowni ścieków:

 • oryginał faktury/rachunku wystawionego na wnioskodawcę, potwierdzające poniesione koszty, wraz ze specyfikacją pozwalającą na identyfikacje poszczególnych wydatków;
 • protokół odbioru końcowego wraz z oświadczeniem instalatora dokonującego montażu  przepompowni ścieków o prawidłowości wykonanych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami (wzór dokumentu do pobrania niżej);
 • oświadczenie instalatora (wzór dokumentu do pobrania niżej) o likwidacji lub trwałym odłączeniu dotychczasowego urządzenia służącego do gromadzenia ścieków (w przypadku gdy budynek wyposażony był w zbiornik bezodpływowy tj. szambo);
 • zdjęcie terenu przed wykonaniem inwestycji;
 • zdjęcie terenu po wykonaniu inwestycji, obejmujące elementy wykonanej przepompowni ścieków;

Wypłata środków:

Następuje w terminie określonym w umowie dotacji po dostarczeniu kompletu dokumentów oraz po zweryfikowaniu kosztów kwalifikowanych.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 43 92 099
oraz w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Rzecznej 8, pokój 001.
Osoby do kontaktu: Monika Winch, Gabriela Symko – Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków zostały określone w regulaminie załączniku do uchwały nr 28/III/2018 Rady Miasta Rybnika z 13 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Załączniki:

Udostępnij: