ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Firmy asenizacyjne

Udzielenie/zmiana zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wymagane dokumenty

Zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

 • na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia;
 • zezwolenie udziela, w drodze decyzji wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług (w przypadku Miasta Rybnik – Prezydent Miasta Rybnika).

Wniosek o udzielenie*/zmianę* zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Rybnika.

Dokumenty załączone do w/w wniosku:

 • Zaświadczenie / oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych z pojazdów asenizacyjnych przez eksploatatora stacji zlewnej (oryginały do wglądu).
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi wraz z kserokopią  dowodów rejestracyjnych pojazdów asenizacyjnych (oryginały do wglądu).
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której zlokalizowana jest baza transportowa (oryginał do wglądu).
 • Kopia umowy na korzystanie z  myjni pojazdów asenizacyjnych / dokumentu potwierdzającego posiadanie  myjni (oryginał do wglądu).
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł (w przypadku przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia działalności: 53,50 zł; 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury).
 • Dokumenty wskazujące pełnomocników firmy, osoby upoważnione do składania oświadczeń i podpisów (odpis, wypis lub kopia dokumentu – od każdego stosunku pełnomocnictwa  lub prokury).

Przedsiębiorcy ubiegający się o zmianę zezwolenia dołączają do wniosku jedynie załączniki i dokumenty, które wymagają aktualizacji lub uzupełnienia w związku z wnioskowaną zmianą.

Urząd Miasta Rybnika
Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej
ul. Rzeczna 8, 44-200 Rybnik

Obsługa Mieszkańców:

 • poniedziałek - środa: 8:00-15:00
 • czwartek: 8:00-17:30
 • piątek: 8:00-12:30

Wniosek o udzielenie/zmianę zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Rybnika należy złożyć w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Miasta w Rybniku, ul. Rzeczna 8, 44-200 Rybnik, na parterze.

Opłaty

 • Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika: PKO Bank Polski S.A 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489 tytułem odpowiednio: Udzielenie zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych / Zmiana zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych / Ustanowienie pełnomocnictwa w sprawie zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych.
 • Udzielenie zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych / Zmiana zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.
  o opłacie skarbowej, załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV):  opłata skarbowa w wysokości 107 zł / 53,50 zł.
 • Udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV): opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Termin i sposób realizacji

Rozpatrzenie wniosku oraz wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku. Termin ten w szczególnych przypadkach może zostać wydłużony, na zasadach określonych w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego, np. w sytuacji kiedy wniosek wymaga uzupełnienia.

Wydana decyzja zostanie przesłana za dowodem doręczenia. Wnioskodawca ma możliwość osobistego odbioru decyzji od pracownika Urzędu prowadzącego sprawę. Zamieszczenie we wniosku numeru telefonu kontaktowego umożliwi powiadomienie Wnioskodawcy, że decyzja jest gotowa do odbioru.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych,
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
 •  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • Uchwała Nr 1060/LXI2023 Rady Miasta w Rybniku z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.
 • Organ udzielający zezwolenia zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli bazy i środków technicznych będących w dyspozycji przedsiębiorcy, przewidzianych do realizacji usług.
 • Prezydent Miasta Rybnika prowadzi ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Rybnika.

 

Udostępnij: