ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Rowy melioracyjne

Rowy melioracyjne – pamiętaj o czyszczeniu!

Przypominamy, że utrzymanie urządzeń melioracji wodnych należy do obowiązków właścicieli gruntów.

Brak stałej, systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz przepustów, przy obfitych opadach deszczu prowadzi do lokalnych podtopień i zalewania posesji. Zarośnięte i zamulone rowy nie odprowadzają wtedy nadmiaru wody, przez co tworzą się zastoiska powodujące podtapianie przyległych gruntów. Problemem są nie tylko zamulone i zarośnięte rowy melioracyjne, ale również celowe ich niszczenia, zasypywanie i zaśmiecanie. Prosimy zatem o podjęcie wszelkich możliwych kroków, których efektem będzie zlikwidowanie potencjalnych zagrożeń.

Konieczność corocznej konserwacji urządzeń melioracyjnych, obejmuje w szczególności:

  • czyszczenie rowów i rurociągów drenarskich,
  • wykaszanie i wygrabianie skarp rowów,
  • odmulanie dna koryt rowów,
  • utrzymywanie drożności wylotów rurociągów drenarskich,
  • oczyszczanie osadników studni drenarskich zlokalizowanych na trasie rurociągów melioracyjnych.

Prace konserwacyjne powinny być prowadzone każdego roku.

W przypadku, gdy obowiązki związane z utrzymaniem rowów, przepustów nie są wykonywane przez właścicieli gruntów, wówczas organ Wód Polskich w drodze decyzji, ustalić może szczegółowe zakresy i terminy wykonania tego obowiązku.


Podstawa prawna: art.  205, 206 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne

Udostępnij: