ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Zmniejszenie retencji terenowej

Dnia 1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, która nałożyła na Prezydenta Miasta obowiązek naliczenia i poboru opłat za usługi wodne dotyczące zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie z zapisami ww. ustawy opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji są obowiązane ponosić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
 4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ww. ustawy wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

Sposób obliczenia opłaty ustala art. 272 ust. 8 jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w mwielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Termin składania oświadczeń:

Zgodnie ze art. 552 ustawy Prawo wodne - ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia za poszczególne kwartały, zgodnie ze załączonym wzorem.

Oświadczenie należy złożyć w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału:

 • w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2,
 • w Referacie Gospodarki Wodno-Ściekowej, przy ul. Rzecznej 8,
 • w całodobowym wrzutomacie, ustawionym przed wejściem do budynku UM od strony ul. Miejskiej,
 • listownie na adres: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
 • za pośrednictwem platformy ePUAP.

Z opłaty zwolnione są (wg art. 269 ust.2, ust.3):

 1. jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód,
 2. kościoły i inne związki wyznaniowe.

Uwaga:

Jeśli na dzień wprowadzenia niniejszego zobowiązania podmiot podlegał obowiązkowi składania oświadczenia i wnoszenia opłaty, a dotychczas tego nie robił – konieczne jest złożenie oświadczeń zaległych obejmujących cały okres istnienia obowiązku, tj. od dnia 1 stycznia 2018 r.

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Barbara Wasiniewska tel. 32 43 92 195.

Udostępnij: