Rybnik.pl

Konsultacje społeczne

Konsultacje trwające

  •  

 

Konsultacje zakończone

Adaptacja zdegradowanego i opuszczonego byłego wielorodzinnym budynku mieszkalnego przy ul. Świerklańskiej 4 na potrzeby centrum usług społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Konsultacje projektu adaptacji pomieszczeń budynku warsztatów mechanicznych w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku.

Konsultacje projektu zagospodarowania terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku -

Konsultacje projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika oraz projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Kolejne konsultacje budżetu obywatelskiego. 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika. 

Konsultacje społeczne projektu budowy źródła mikrokogeneracyjnego dla obiektu MOSIR przy ul. Powstańców Śląskich 42. 

Konsultacje nowego rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej

Konsultacje projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 

Konsultacje projektu zmiany do uchwały nr 848/LI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 października 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku

Projekt regulaminu naboru wraz z załącznikami dla zadania pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika”. 

Likwidacja istniejących źródeł węglowych służących do ogrzewania 3 miejskich budynków użyteczności publicznej (Szkoły Podstawowej nr 19, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 oraz OSP Stodoły) i zastąpieniu ich niskoemisyjnymi źródłami opartymi o technologię OZE.

Plan adaptacji miasta Rybnika do zmian klimatu do 2030 roku.

Program współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Program Ochrony Środowiska przed Hałasem

Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane  w Rybniku

Konsultacje społeczne projektu Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu – „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku

Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Przystań w Rybniku

Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 1 w Rybniku

Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 2 w Rybniku 

Konsultacje społeczne projektu Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu – „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 

Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności

Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo-Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia osób korzystających z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika obowiązujący w latach 2017 – 2020

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

Poprawa jakości infrastruktury istniejących centrów przesiadkowych oraz infrastruktury rowerowej

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Rybnika

Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku 

Budowa pompy ciepła na potrzeby hali lekkoatletycznej

Pompy ciepła w Przedszkolu nr 22

Polityka mieszkaniowa Miasta Rybnika Rybnik 2023+

Konsultacje projektu nowej sieci szkół podstawowych

Konsultacje "Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017-2020"

Konsultacje społeczne - Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 242/XV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika

Plan zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Rybnika

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Rybnika - aktualizacja 2016

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika

Nowy regulamin udzielania dotacji do ekoinwestycji

Konsultacje programu "Duża Rodzina"

Konsultacje społeczne projektu Polityki Społecznej 2023+

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku i Prognozy oddziaływania na środowisko w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Projekt uchwały dotacyjnej do inwestycji ekologicznych realizowanych przez mieszkańców

Projekt nowego regulaminu dotacji do inwestycji ekologicznych na terenie Miasta Rybnika

Wieloletni program współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020

Konsultacje dotyczące budowy przedszkola w Boguszowicach Starych

Konsultacje rowerowego planu Rybnika

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju

Konsultacje dróg rowerowych

Konsultacje społeczne projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej

Konsultacje projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego na terenie miasta

Udostępnij: