ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Osoby z niepełnosprawnościami


Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Działalność Miasta Rybnika na rzecz osób z niepełnosprawnościami określa przyjęty przez radę miasta "Program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2022 – 2025".Język migowy w Urzędzie Miasta Rybnika

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w rybnickim urzędzie miasta w języku migowym po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.  
Kontakt: e-mail - administracyjny@um.rybnik.pl lub faks - 32 42 24 124


Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Prezydencie Miasta. Do zakresu działania Rady należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 3. ocena realizacji programów;
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Rada działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 44b i 44c),
 2. rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

Powiatowe rady do spraw osób niepełnosprawnych składają się z 5 osób, powołanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin). Członków powiatowych rad powołuje i odwołuje starosta (w przypadku Miasta Rybnika – Prezydent), spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje i organy, o których mowa wyżej.

Rada powołana została z dniem 9 listopada 2023 r. zarządzeniem nr 808/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 października 2023 r. na 4-letnią kadencję w latach 2023-2027.

Skład Rady:

 • Hanna Filusz – przedstawiciel Miasta Rybnika, wskazany przez Prezydenta Miasta, Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku,
 • Justyna Machnik – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rybniku,
 • Hanna Pasterny – Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) w Rybniku,
 • Jarosław Tobiasz – Stowarzyszenie „Oligos” w Rybniku,
 • Maria Zientarska – Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa” w Rybniku.

Prezydium Rady:

 • Jarosław Tobiasz – Przewodniczący Rady,
 • Hanna Pasterny – Wiceprzewodnicząca Rady,
 • Hanna Filusz – Sekretarz.

Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady co najmniej raz na kwartał.

Dane kontaktowe:

siedziba: ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
tel. 32 43 92 015, e-mail: spoleczny@um.rybnik.pl 


Baza rehabilitacyjna

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO"

Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"

ul. Gen. Władysława Andersa 6, 

tel: (32) 42 11 808

Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1

ul. Tadeusza Kościuszki 55, 

tel: (32) 42 37 414

Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2

ul. Gen. Władysława Andersa 14, 

tel: (32) 42 11 449

Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II

ul. ks. Henryka Jośki  55, 

tel: (32) 42 26 658, (32) 42 23 055

e-mail: olr@miastorybnik.pl

http://olr.miastorybnik.pl/

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybniku

ul. Jana Karłowicza 48, 

tel: (32) 75 05 796

Edukacja i wychowanie

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Tadeusza Kościuszki 55, 44-200 Rybnik - Śródmieście

tel: (32) 42 23 935

e-mail: sekretariat@ppprybnik.pl

https://ppprybnik.pl/

Szkoły specjalne w Rybniku

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 16

(Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1)

ul. Gliwicka 105, 44-207 Rybnik (Wielopole)

tel. 324246799

e-mail: szkolpe1@poczta.onet.pl           

www.zsp1.miastorybnik.pl/

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy

ul. Krzyżowa 12, 44-200 Rybnik (Smolna)

tel. 324227105  

e-mail: przedszkole_17_rybnik@op.pl 

www.miastorybnik.pl/p17

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39

Osiedle Południe 20, 44-253 Rybnik (Boguszowice Osiedle)                                       

tel. 327394222  

e-mail: p39rybnik@interia.pl    

www.p39.miastorybnik.pl

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka

ul. Bolesława Chrobrego 29, 44-200 Rybnik (Śródmieście), 

tel. (32) 42 22 587, 

e-mail: jedryb@poczta.onet.pl,

www.sp1.miastorybnik.pl

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy

ul. Józefa Lompy 6, 44-253 Rybnik (Boguszowice Osiedle)                          

tel. 32 42 20 287  

e-mail: sp18@miastorybnik.pl  

sp18.miastorybnik.pl/

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików

ul. Ziołowa 3, 44-251Rybnik (Gotartowice)                         

tel. 324218553                  

e-mail: sp20_rybnik@poczta.onet.pl    

sp20rybnik.szkolnastrona.pl/

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej

ul. Władysława Stanisława Reymonta 69, 44-200 Rybnik (Smolna), 

tel. (32) 42 28 957,

e-mail: sp34_rybnik@wp.pl

www.miastorybnik.pl/sp34 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza

ul. Sztolniowa 29b, 44-251 Rybnik (Boguszowice Stare), 

tel. (32) 42 18 228, 

e-mail: sp36rybnik@interia.pl  

www.sp36.miastorybnik.pl

Zdrowie

Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku

ul. Gliwicka 33  

tel. (32) 42 26 561, 

www.psychiatria.com

Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II

ul. Ks. Henryka Jośki  55, 

tel: (32) 42 26 658, (32) 42 23 055

e-mail: olr@miastorybnik.pl

http://olr.miastorybnik.pl/

SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

ul. Energetyków 46  

tel. (32) 42 91 000, 

www.szpital.rybnik.pl

Instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Jankowicka 1, 

tel: (32) 42 26 095, (32) 42 21 623, (32) 42 60 036

email: kancelaria@rybnik.praca.gov.pl

https://rybnik.praca.gov.pl/

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Żużlowa 25, 

tel: (32) 42 21 111, (32) 42 21 118, (32) 42 21 359

email: ops@opsrybnik.pl

www.opsrybnik.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Bolesława Chrobrego 39, 

tel: (32) 42 37 202

Organizacje pozarządowe dla osób z niepełnosprawnościami

Śląski Klub Sportowy Niesłyszących

ul. Jadwigi i Feliksa Białych 7/306, 

tel: (32) 45 68 925

email:  sksn.rybnik@gmail.com

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski - Koło w Rybniku

ul. Bolesława Chrobrego 16, 

tel: (32) 755 89 61

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rybniku

ul. Kościuszki 55, 

tel: (32) 423 74 14

email: psonirybnik@wp.pl

www.psonirybnik.pl

Polski Związek Głuchych Oddział Śląski - Koło w Rybniku

ul. Orzepowicka 15a, 

tel: 506 756 161

Stowarzyszenie Amazonek "Odnowa"

ul. Jadwigi i Feliksa Białych 7/109, 

tel: (32) 423 55 11

e-mail: rybnikamazonki@gmail.com

http://www.amazonkirybnik.eeu.pl/ 

Stowarzyszenie "HOMO HOMINI" w Rybniku

ul. Janiego 12

tel: (32) 422 65 61 wew. 237, 238

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Śląskie

ul. Jośki 41, 

tel: (32) 423 30 08, 509 356 981

email: wosik11@op.pl

http://slaskie.olimpiadyspecjalne.pl/

Stowarzyszenie „Oligos” w Rybniku

ul. Karłowicza 48

tel: (32) 75 05 796

email: oligos@oligos.pl

www.oligos.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Psychoprofilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego "VALIDUS"

ul. Gen. Władysława Andersa 6,

tel: (32) 425 71 15

Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem”

ul. Piasta 35, 

tel: 796 770 425

Integracyjny Klub Sportowy "BUSHIDO"

ul. Floriańska 1, 

tel: 32 422 82 01

Fundacja Elektrowni Rybnik

ul. Podmiejska 43

tel. (32) 42 10 300, 500 29 00 29

https://fundacjaelektrownirybnik.pl/ 

e-mail: sekretariat@fundacjaelektrownirybnik.pl

 

Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku DLA DOBRA

ul. Stanisława Małachowskiego 145, 

tel: (32) 45 77 098

Fundacja „Ostoja” w Rybniku

ul. Jastrzębska 12

tel.: 729 284 727

e-mail: ostojafundacja@wp.pl

https://www.fundacjaostoja.pl/ Osoby niewidome i niedowidzące

Udostępnij: