ScrollTop-ico

Akty prawne i dokumenty

Uchwały Rady Miasta Rybnika dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

 


Uchwalona przez Sejm RP ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), nałożyła na gminy obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi. Pod pojęciem gospodarowania należy rozumieć zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zarządzanie systemem.

 Do podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości należy między innymi:
- wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne,
- selektywne zbieranie odpadów,
- uiszczanie opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Na terenie Miasta w zakresie odbierania odpadów działają:

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Rybnika:

Sprawozdania prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi:

Podmioty odbierające odpady komunalne i adresy instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne z terenu Rybnika:

Podmioty zbierające odpady z metali oraz makulaturę na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Rybnika:

Baza danych o produktach i opakowaniach:

Udostępnij: