ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Akty prawne i dokumenty

Uchwały Rady Miasta Rybnika dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

Regulamin utrzymania czystości i porządku:

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

Stawka opłaty:

Pozostałe uchwały:


Uchwalona przez Sejm RP ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), nałożyła na gminy obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi. Pod pojęciem gospodarowania należy rozumieć zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zarządzanie systemem.

 Do podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości należy między innymi:
- wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne,
- selektywne zbieranie odpadów,
- uiszczanie opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Na terenie Miasta w zakresie odbierania odpadów działają:

 

Na terenie Rybnika odpady komunalne odbiera firma:
Eko Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 45a, 44-200 Rybnik, http://eko.rybnik.pl/
(umowa obowiązuje do 31 grudnia 2024 roku)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Rybnika:

Sprawozdania prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi:


Podmioty zbierające odpady z metali

Punkt zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon

Punkt zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych znajdujących się na terenie Rybnika:

  • Ekoplast-Produkt Sp. z o. o. , ul. Frysztacka 145, 43-400 Cieszyn 

Baza danych o produktach i opakowaniach:

Udostępnij: