Rybnik.pl

Akty prawne

Uchwały Rady Miasta dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:


Uchwalona przez sejm ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), nałożyła na gminy obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi. Pod pojęciem gospodarowania należy rozumieć zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zarządzanie systemem. Obowiązkowo w skład systemu wchodzą nieruchomości zamieszkałe, czyli te na których zamieszkają mieszkańcy. Fakultatywnie, gmina może przejąć gospodarowanie odpadami - wyłącznie komunalnymi, pochodzącymi z nieruchomości na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność gospodarcza. Przejęcie przez gminę gospodarowania odpadami komunalnymi na tych nieruchomościach pozwoli uszczelnić cały system, a z czasem wyeliminować wciąż pojawiające się patologie takie jak „dzikie wysypiska śmieci”. Gmina, jako przyszły właściciel odpadów komunalnych musi podjąć szereg uchwał i zorganizować przetarg na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wybrany w przetargu podmiot będzie odbierał odpady z nieruchomości. Nadzór nad zadaniami powierzonymi podmiotowi, sprawować będzie gmina.

 Do podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości należy między innymi:
- wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne,
- selektywne zbieranie odpadów,
- uiszczanie opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Na terenie Miasta w zakresie odbierania odpadów działają:

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Rybnika:

Sprawozdania prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi:

Podmioty odbierające odpady komunalne i adresy instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne z terenu Rybnika:

Podmioty zbierające odpady z metali oraz makulaturę na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Rybnika:

Baza danych o produktach i opakowaniach:

Udostępnij: