Rybnik.pl

Harmonogramy odbioru 2018

Nieruchomości zamieszkałe

Pojemniki należy wystawić do godziny 06:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego. Zabrane zostaną tylko odpady znajdujące się w pojemnikach. Opróżnione zostaną tylko pojemniki, które będą wystawione przezd posesje lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie, furtce, itp

Nieruchomości niezamieszkałe

Właściciele nieruchomości, którzy deklarują odbiór odpadów jeden raz z miesiącu (jeden pojemnik miesięcznie) zobowiązani są udostępnić pojemnik w pierwszym terminie odbioru odpadów wyznaczonym w harmonogramie (dotyczy odpadów zmieszanych i segregowanych). 

Pojemniki na odpady należy oznaczyć nazwą firmy oraz adresem nieruchomości, z której pochodzą odpady.

Posesje o utrudnionym dojeździe

W związku z utrudnieniami w dojeździe do Państwa posesji przekazujemy indywidualne harmonogramy odbioru odpadów zmieszanych. Odpady segregowane będą odbierane według ogólnego harmonogramu dla danej ulicy. Jednocześnie informujemy, że wywóz odpadów zmieszanych będzie odbywał się co dwa tygodnie. Opróżnione zostaną tylko pojemniki, które będą wystawione przed posesję lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie, furtce, itp. Pojemniki należy wystawić do godziny 06:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego. Zabrane zostaną tylko odpady znajdujące się w pojemnikach.

Zabudowa wielolokalowa

Udostępnij: