ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Kompostownik przydomowy

Kompostowanie to dobre rozwiązanie

Właściciele budynków jednorodzinnych mogą skorzystać z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Wysokość zwolnienia wynosi miesięcznie 6 zł na nieruchomość.

Aby uzyskać ulgę z tytułu posiadania kompostownika należy założyć kompostownik,  a następnie zgłosić fakt jego posiadania i kompostowania w nim bioodpadów w Urzędzie Miasta poprzez deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Jednocześnie należy pamiętać, że w czasie korzystania z ulgi, z posesji nie będą odbierane żadne odpady biodegradowalne. Odpady, które nie trafią do kompostownika, będzie można dostarczyć we własnym zakresie do  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOKU lub Zieleni Miejskiej. Odpady te w tych punktach odbierane są w ramach ponoszonej opłaty.

Deklaracje można składać:

  • w formie papierowej, w budynkach Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Rzecznej 8 lub ul. Bolesława Chrobrego 2;

Wzór deklaracji:

Kontrola posiadania przydomowych kompostowników

W Rybniku przeprowadzane są kontrole nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostowanie odpadów w kompostownikach przydomowych i korzystają z ulgi. Celem kontroli jest weryfikacja faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, fakt posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów podlega kontroli. Celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów przeprowadzane są kontrole przydomowych kompostowników.

Jeżeli właściciel nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji:

  • nie posiada kompostownika przydomowego,
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
  • uniemożliwia prezydentowi miasta lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości,

Prezydent miasta stwierdza w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z w/w przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zasady kompostowania bioodpadów

Kompostowanie to przetwarzanie odpadów organicznych przy wykorzystaniu drobnoustrojów na naturalnej zasadzie zamkniętego obiegu materii w środowisku, przy zachowaniu odpowiedniego stopnia wilgotności i dostępu powietrza oraz przy obecności mikroorganizmów, grzybów. Zakładając kompostownik unikniemy wyrzucania czy też palenia resztek roślinnych.

Aby go założyć trzeba wybrać odpowiednie dla niego miejsce. Należy go usytuować w zacienionym miejscu gdyż słoneczne stanowisko sprawi,  że kompost będzie zbyt szybko wysychać. Kompostownik lub pryzma kompostowa nie może stwarzać uciążliwości dla sąsiadów (nieprzyjemne zapachy).

Lokalizacja musi spełniać wymagania prawne:

  • odległość od granicy działki sąsiedniej, drogi lub chodnika powinna wynosić minimum 2 metry,
  • odległość od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń zamieszkałych powinna wynosić minimum 5 metrów

(zob. : rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).
 

Kompostowanie na różne sposoby

  • Kompostowanie w pryzmie to najprostszy sposób kompostowania, polega na układaniu warstwami materiałów biodegradowalnych,
  • Drewniany kompostownik o budowie ażurowej można wykonać samodzielnie  z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza  do warstw kompostu,
  • Gotowy kompostownik ogrodowy można kupić w sklepie lub markecie ogrodniczym. Sprawdza się zwłaszcza w małych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo odpadów biodegradowalnych.

Wymogi dotyczące kompostowników, o które właściciel posesji musi się postarać we własnym zakresie, można zaleźć w przyjętym Regulaminie utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika  (PDF, 228 KB)

Zachęcamy do zakładania kompostowników na terenie swoich posesji jednorodzinnych i do wykorzystywania kompostu jako naturalnego nawozu w swoich ogródkach.

 

Bioodpady to liście, trawa, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, odpady spożywcze takie jak obierki, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie. 

Nie zaliczają się do nich natomiast resztki mięsa, kości, popiół, ziemia, kamienie czy odchody zwierzęce.

Udostępnij: