ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Pojemniki na bioodpady

Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie odebrali pojemników na bioodpady, jak również właściciele nowopowstałych nieruchomości, powinni odebrać pojemnik w punkcie odbioru przy ul. Przemysłowej 35 (baza firmy EKO) - czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 15.00.

W punkcie właściciele nieruchomości mogą zarówno odebrać pojemnik na bioodpady jak również zdać pojemnik np. w przypadku podjęcia decyzji o kompostowaniu bioodpadów lub sprzedaży nieruchomości itp.

Pojemniki odbierają właściciele lub mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych, którzy posiadają złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie korzystają ze zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów. Warunkiem odbioru pojemników jest posiadanie i okazanie numeru ewidencyjnego nieruchomości, dokumentu tożsamości lub potwierdzenia dokonania opłaty za odpady, a także podpisanie protokołu przyjęcia pojemnika.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości ma problemy z indywidualnym odbiorem pojemnika na bioodpady np. ze względu na zły stan zdrowia lub podeszły wiek, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 32 4392046 lub 32 4392047.
 

Zasady otrzymania (odbioru) i użytkowania pojemnika na bioodpady

 • Właściciel nieruchomości otrzymuje, w ramach udzielonego zamówienia publicznego, brązowy pojemnik na bioodpady i staje się jego użytkownikiem.
 • Pojemnik otrzymuje właściciel nieruchomości zamieszkałej, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów.
 • Właściciel nieruchomości otrzymuje pojemnik o pojemności:
  • 120 l – w przypadku zamieszkiwania na nieruchomości do 8 osób włącznie,
  • 240 l – w przypadku zamieszkiwania na nieruchomości 9 i więcej osób.
 • Bioodpady powinny być wystawiane przed nieruchomość w pojemniku otrzymanym od Miasta. Prywatny pojemnik (o pojemności 120 lub 240 l) może być wykorzystywany jako drugi, dodatkowy i dostawiany w sytuacji, gdy ilość bioodpadów powstałych na nieruchomości nie mieści się już w pojemniku otrzymanym od Miasta.
 • Właściciel nieruchomości jako użytkownik, ma obowiązek utrzymywać pojemnik w odpowiednim stanie sanitarnym oraz technicznym a także zabezpieczyć go przed kradzieżą.
 • W przypadku uszkodzenia lub kradzieży pojemnika, właściciel nieruchomości ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie, Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika pod numerami telefonu: 324392040, 324392046, 324392047 lub mailowo: czgm5@um.rybnik.pl
 • W przypadku podjęcia decyzji o kompostowaniu bioodpadów i złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest zdać otrzymany pojemnik na bioodpady.
 • Odbiór pojemnika w sytuacji, o którym mowa w punkcie wyżej, realizowany jest przez Firmę „EKO”, na zlecenie Referatu Gospodarki Komunalnej. Odbiór pojemnika następuje w terminie nie wcześniej niż ostatniego dnia odbioru bioodpadów w danym miesiącu, w którym złożono deklarację i  nie później niż ostatniego dnia tego miesiąca.
 • Po zakończeniu usługi obejmującej „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych” Firma „EKO” odbiera pojemniki z terenu nieruchomości. Odbiór pojemnika nastąpi po 1 stycznia 2023 r.

 

Zasady odbioru odpadów biodegradowalnych

Przy każdym odbiorze bioodpadów, odbywającym się zgodnie z częstotliwością określoną w harmonogramie, odbierane będą maksymalnie odpady z dwóch pojemników przeznaczonych na te odpady (drugi pojemnik na bioodpady powinien być o pojemności 120 l lub 240 l niezależnie od pojemności pojemnika otrzymanego od Miasta), za wyjątkiem nieruchomości, których właściciele kompostują bioodpady i są zwolnieni z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady.

Do gromadzenia bioodpadów wykorzystuje się specjalne brązowe pojemniki z rusztem na dnie. Dzięki systemowi napowietrzania i parowania odcieków spowalniane jest gnicie odpadów, a co za tym idzie, powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Dodatkowo, zastosowanie pojemników z rusztem wpływa na zmniejszenie objętości gromadzonych w nich odpadów. Do takich pojemników bioodpady powinny być wrzucane luzem. Jest to  spowodowane kilkoma czynnikami m.in. tym, że :

 • odpady biodegradowalne kierowane na kompostownie powinny zachować swoje właściwości. Zamykanie ich w workach zarówno „biodegradowalnych”, jak i tradycyjnych z tworzywa sztucznego pogarsza ich jakość. Przez zamknięcie w worku odpadów powoduje się ich zagnicie, które rozpoczyna się już kilka godzin po ich zapakowaniu do worka. Rodzi to bardzo duże uciążliwości zapachowe zarówno podczas segregowania, rozpakowywania jak i kompostownia takich odpadów;
   
 • ponadto odpad biodegradowalny zagnity dużo trudniej się kompostuje i wymaga większego zużycia energii na proces natleniania i mieszania, przez co proces ten staje się trudniejszy i kosztowniejszy. Należy pamiętać że wszystkie koszty na końcu zawsze zapłaci wytwórca odpadu czyli mieszkaniec; 
   
 • dodatkowo odpad zielony odebrany w workach musi przejść przez linie sortowniczą w stacji segregowania odpadów. Jest to dodatkowa praca, która musi być wykonana aby można było przetworzyć odpad niezanieczyszczony opakowaniami. Używanie worków „biodegradowalnych” nie załatwi sprawy gdyż nawet gdyby worki „biodegradowalne” faktycznie ulegały biodegradacji w kompostowni, należałoby je wysegregować ze strumienia odpadów zebranych w workach z tworzywa sztucznego,
   
 • kolejnym problemem jest jakość worków „biodegradowalnych”. Ogólnie można je podzielić na dwie grupy, droższe i tańsze - które podczas procesu kompostownia nie ulegają procesowi bio-rozkładu a jednie rozpadają się na drobne fragmenty. Wówczas jako produkt końcowy otrzymujemy ziemie kwiatową w której widać drobinki tych worków, co znacznie obniża walory estetyczne terenów, na których jest ona używana. Niestety, nawet droższe worki biodegradowalne nie ulegają rozkładowi. Kompostownia, do której trafiają bioodpady z Rybnika przeprowadziła już kilka testów z certyfikowanymi workami biodegradowalnymi, lecz żaden z tych worków nie uległ rozkładowi w zadowalającym stopniu.

Podsumowując, przyjmowanie odpadów biodegradowalnych w jakichkolwiek workach powoduje podniesienie kosztów zbierania, transportu i przetworzenia tego odpadu. Zbieranie odpadów w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach, gdzie odpad ten umieszczany jest luzem obniża koszty i ułatwia proces przetworzenia tych odpadów. Bardzo ważnym elementem jest również to, że nie są produkowane zbędne odpady opakowaniowe jakimi są worki. Próbujmy produkować jak najmniej odpadów opakowaniowych, które zalewają nas ze wszystkich stron, starajmy się być eko odpowiedzialni.

 

Udostępnij: