Pojemniki na biooodpady

Właściciele nieruchomości, którzy nie odebrali pojemników w okresie od stycznia do lutego 2021 r., jak również właściciele nowopowstałych nieruchomości, powinni odebrać pojemnik w jednym z trzech stałych punktów, które będą czynne do 30 czerwca 2021 r. w godzinach:

 • ul. Przemysłowa 35 (baza firmy EKO) - we wtorki od 7.00 do 17.00 oraz w czwartki od 7.00 do 15.00
 • ul. Jankowicka 9 (baza firmy  Transgór) - w poniedziałki oraz w środy od 7.00 do 15.00
 • ul. Pod Lasem 70B (była baza firmy ZEF) - we wtorki oraz w czwartki od 7.00 do 15.00.

W wyżej wymienionych punktach, właściciele nieruchomości mogą zarówno odbierać pojemnik na bioodpady jak również zdać pojemnik np. w przypadku podjęcia decyzji o kompostowaniu bioodpadów lub sprzedaży nieruchomości itp.

Pojemniki odbierają właściciele lub mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych, którzy posiadają złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie korzystają ze zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów. Warunkiem odbioru pojemników jest posiadanie okazanie numeru ewidencyjnego nieruchomości dokumentu tożsamości lub potwierdzenia dokonania opłaty za odpady, a także podpisanie protokołu przyjęcia pojemnika.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości ma problemy z indywidualnym odbiorem pojemnika na bioodpady np. ze względu na zły stan zdrowia lub podeszły wiek, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 32 4392046 lub 32 4392047.
 

Zasady otrzymania (odbioru) i użytkowania pojemnika na bioodpady

 • Właściciel nieruchomości otrzymuje, w ramach udzielonego zamówienia publicznego, brązowy pojemnik na bioodpady i staje się jego użytkownikiem.
 • Pojemnik otrzymuje właściciel nieruchomości zamieszkałej, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów.
 • Właściciel nieruchomości otrzymuje pojemnik o pojemności:
  • 120 l – w przypadku zamieszkiwania na nieruchomości do 8 osób włącznie,
  • 240 l – w przypadku zamieszkiwania na nieruchomości 9 i więcej osób.
 • Właściciel nieruchomości jako użytkownik, ma obowiązek utrzymywać pojemnik w odpowiednim stanie sanitarnym oraz technicznym a także zabezpieczyć go przed kradzieżą.
 • W przypadku uszkodzenia pojemnika, właściciel nieruchomości ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika pod numerami telefonu: 4392040, 4392046, 4392047 lub mailowo: gospkom@um.rybnik.pl
 • W przypadku kradzieży pojemnika, właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia tego zdarzenia na Policję i dostarczenia kopii zgłoszenia do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika.
 • W przypadku podjęcia decyzji o kompostowaniu bioodpadów i złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest zdać otrzymany pojemnik na bioodpady.
 • Odbiór pojemnika w sytuacji, o którym mowa w punkcie wyżej, realizowany jest przez Firmę „EKO”, na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej. Odbiór pojemnika następuje w terminie nie wcześniej niż ostatniego dnia odbioru bioodpadów w danym miesiącu, w którym złożono deklarację i  nie później niż ostatniego dnia tego miesiąca.
 • Po zakończeniu usługi obejmującej „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych” Firma „EKO” odbiera pojemniki z terenu nieruchomości. Odbiór pojemnika nastąpi po 1 stycznia 2023 r.

 

Zasady odbioru odpadów biodegradowalnych

Przy każdym odbiorze bioodpadów, odbywającym się zgodnie z częstotliwością określoną w harmonogramie, odbierane będą maksymalnie odpady z dwóch pojemników przeznaczonych na te odpady (drugi pojemnik na bioodpady powinien być o pojemności 120 l lub 240 l niezależnie od pojemności pojemnika otrzymanego od miasta), za wyjątkiem nieruchomości, których właściciele kompostują bioodpady i są zwolnieni z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady.

W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady biodegradowalne przyjmowane są przez cały rok w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej "PSZOK", bez względu na ich ilość.

Warunkiem odbioru jakichkolwiek odpadów w PSZOK jest okazanie (w dowolnej formie) dowodu zapłaty za odpady. W przypadku nieruchomości jednorodzinnych należy okazać opłatę za ostatni kwartał, w przypadku wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych dowód zapłaty opłaty czynszowej. W przypadku nieokazania dowodu zapłaty, odpady przyjmowane są odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnych w Biurze Obsługi Klienta.

Udostępnij: