ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Postępowanie z azbestem

Dofinansowanie usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest

Mieszkańcy Rybnika mają możliwość skorzystania z dofinansowania do inwestycji ekologicznych polegających na demontażu, transporcie do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych:

Wszczęcie procedury o udzielenie dotacji następuje na podstawie złożonego przed przystąpieniem do realizacji inwestycji pisemnego wniosku, który stanowi podstawę zawarcia umowy dotacji. Wnioski składa się w terminie do 30 września danego roku. Kwota dofinansowania uzależniona jest od wysokości poniesionych i udokumentowanych przez inwestora kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie może przekroczyć 50% ich wysokości, nie więcej jednak niż 2.000 zł w przypadku wniosków składanych przez osoby fizyczne, oraz 4.000 zł w przypadku wniosków składanych przez pozostałe podmioty (np. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe). Za koszty kwalifikowane inwestycji uznaje się koszty wykonania robót obejmujących demontaż wyrobów zawierających azbest, transport do miejsca unieszkodliwiania i ich unieszkodliwienie. Koszty te muszą być poniesione po dacie zawarcia umowy dotacji.

Szczegóły dotyczące zasad udzielania dofinansowania określone zostały w =>Uchwale Nr 390/XXIV/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 22.09.2016 r. (PDF) w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

Zasady postępowania z azbestem

Użytkownikom wyrobów zawierających azbest przypominamy o obowiązku przedkładania corocznej „Informacji o wyrobach zawierających azbest”.

Obowiązek taki nakłada Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. Informację mają obowiązek złożyć właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości a także obiektu, urządzenia budowlanego lub innego miejsca zawierającego azbest, po  przeprowadzeniu kontroli stanu tych wyrobów, w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów. Odpowiedni formularz – dostępny w Wydziale Gospodarki Komunalnej UM, przedkłada się w terminie do 31 stycznia każdego roku. Pomimo upływu terminu, informacje o wyrobach zawierających azbest – bez ponoszenia konsekwencji – nadal można składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej UM (ul. Rzeczna 8).

Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, można sporządzić samemu (np. właściciel budynku) poprzez dokonanie „spisu z natury”. Informację taką sporządza się w dwóch egzemplarzach, z czego jeden przedkłada się do właściwego organu, którym dla osób fizycznych jest Prezydent Miasta Rybnika, a dla przedsiębiorców Marszałek Województwa. Drugi egzemplarz, przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. Użytkownicy tych wyrobów mają również obowiązek zgłaszać wszelkie prace polegające na ich zabezpieczaniu lub usuwaniu do organu administracji architektoniczno – budowlanej.

Informujemy również, o możliwości pozyskania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
 

Program usuwania azbestu

W 2016 roku Miasto Rybnik pozyskało w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju dotację na sporządzenie Programu Usuwania Azbestu wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest.Zadanie będzie polegało na opracowaniu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rybnika wraz ze szczegółową inwentaryzacją azbestu przeprowadzoną na terenie Miasta. Całkowity koszt – 11 400 zł, dotacja z Ministerstwa Rozwoju –  8 400 zł.

Szczegółowe informacje:

Wydział Gospodarki Komunalnej UM
ul. Rzeczna 8
tel. 32 439 20 46

  • Ikona format pliku doc
    Azbest - ocenaOcena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbestFormat pliku: doc | Rozmiar pliku: 73 KB
  • Ikona format pliku pdf
    Azbest - informacjaInformacja o wyrobach zawierających azbestFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 31 KB
Udostępnij: