Rybnik.pl

Punkty zbiórki odpadów PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
PSZOK

ul. Kolberga 67, 44-000 Rybnik
tel. 32 42 55 777

Godziny otwarcia:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 20.00,
 • w soboty od 9.00 do 17.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). 

Rodzaje przyjmowanych odpadów:

 • segregowane odpady komunalne (papier, szkło, metale, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne),
 • odpady zielone,
 • zużyte opony (z wyjątkiem opon z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego i urządzeń przemysłowych),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z samodzielnie prowadzonych remontów w gospodarstwach domowych w ilości 0,5 tony na nieruchomość na rok w szczególności odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz cegielniany, odpady z materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowa papa oraz materiały izolacyjne.

Uwaga! Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu (w dowolnej formie) dowodu zapłaty za odpady. W przypadku nieruchomości jednorodzinnych należy okazać opłatę za ostatni kwartał, natomiast w przypadku wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych dowód zapłaty opłaty czynszowej. W przypadku nieokazania przedmiotowego dowodu zapłaty, odpady przyjmowane są odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnych w Biurze Obsługi Klienta.

W PSZOK prowadzony jest spis osób dostarczających odpady. Niezbędne dane należy przedstawić na wniosku o przyjęcie odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów.

Do pobrania:

 • Pobierz regulaminRegulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 701 KB
 • Pobierz wniosekW PSZOK prowadzony jest spis osób dostarczających odpady. Niezbędne dane należy przedstawić na wniosku o przyjęcie odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów. 70 KB
 • Pobierz upoważnienieOdpady odbierane są od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Rybnika, dostarczenie odpadów do PSZOK może zostać zlecone na koszt właściciela osobie trzeciej lub podmiotowi gospodarczemu, przy czym transportujący musi przedłożyć pracownikowi PSZOK pisemne upoważnienie do przekazania, wystawione przez wytwórcę transportowanych przez niego odpadów. 38 KB

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych znajdujących się na terenie Rybnika:

 • SEGO Sp. z o.o., ul. Kolberga 65 44-251 Rybnik

 

Udostępnij: