Rybnik

Odpady komunalne

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

od 1 stycznia 2024 roku:
24 zł za mieszkańca na miesiąc – jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
48 zł za mieszkańca na miesiąc – jeśli mimo obowiązku, nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów

Terminy wnoszenia opłat: 

 • za I kwartał do 20 marca 
 • za II kwartał do 20 czerwca 
 • za III kwartał do 20 września 
 • za IV kwartał do 20 grudnia

 

Szczegółowe informacje na temat zasad gospodarowania odpadami:
tel. 32 43 92 040;   32 43 92 046;  32 43 92 047,
(telefony dostępne w godzinach pracy Urzędu Miasta Rybnika)
lub pod adresem e-mail: segreguj@um.rybnik.pl 


Obowiązek segregowanie odpadów komunalnych

Obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych został ustanowiony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

 • papieru,
 • metalu,
 • tworzyw sztucznych,
 • szkła,
 • opakowań wielomateriałowych,
 • odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych,
 • przeterminowanych leków i chemikaliów,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 • zużytych opon,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne.

Niewykonywanie obowiązku, o którym mowa powyżej stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny, zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 poz. 1289).

Pomimo zadeklarowania w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyższej stawki opłaty (w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny) właściciele nieruchomości, którzy nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów, naruszają przepisy Regulaminu (PDF, 507 KB), co oznacza, iż popełniają wykroczenie, jednocześnie narażając się na karę grzywny. Z uwagi na konieczność osiągnięcia przez gminy określonych poziomów recyklingu, podyktowanych przepisami Unii Europejskiej, Urząd Miasta Rybnika prowadzi działania edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów. Dodatkowo Straż Miejska w Rybniku podejmuje czynności zmierzające do wyegzekwowania obowiązków zapisanych w Regulaminie (PDF, 507 KB).

Udostępnij: