ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Szkoły

Każdy przybywający do Polski cudzoziemiec z dzieckiem w wieku 7-18 lat ma obowiązek zapisać dziecko do szkoły odpowiedniego typu (zależnie od wieku i ukończonych lat nauki w swoim kraju). Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna.

W Polsce obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

Po ukończeniu szkoły podstawowej dziecko podlega obowiązkowi nauki do ukończenia 18 roku życia w szkole ponadpodstawowej, tj. w 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum lub 3-letniej szkole branżowej I stopnia, w których dziecko uczy się określonego zawodu.

Dzieci i uczniowie posiadający obywatelstwo ukraińskie, którzy kontynuują naukę w przedszkolu lub szkole w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość, nie podlegają obowiązkowemu rocznemu wychowaniu przedszkolnemu, szkoleniu ani edukacji. Rodzic lub osoba opiekująca się dzieckiem lub uczniem składa w gminie uprawnionej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub ucznia oświadczenie, że dziecko lub uczeń będzie kontynuować naukę w ukraińskim systemie oświaty.

Dzieci i uczniowie posiadający obywatelstwo ukraińskie, którzy kontynuują naukę w przedszkolu lub szkole w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość, nie podlegają obowiązkowemu rocznemu wychowaniu przedszkolnemu, szkoleniu ani edukacji. Rodzic lub osoba opiekująca się dzieckiem lub uczniem składa w gminie uprawnionej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub ucznia oświadczenie, że dziecko lub uczeń będzie kontynuować naukę w ukraińskim systemie oświaty.

Oświadczenie musi być złożone w języku polskim:

Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły. Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego. Zajęcia te w szkołach prowadzone są indywidualnie lub w grupach w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez czas nieokreślony. Mogą również korzystać z zajęć wyrównawczych z wybranych przedmiotów nauczania, jeśli nauczyciel prowadzący zajęcia stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych z danego przedmiotu. Zajęcia te mogą być prowadzone w wymiarze do 3 godzin tygodniowo przez okres 12 miesięcy.

W każdej szkole uczniowie mogą liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym, udzielaną m. in. przez psychologów, pedagogów i terapeutów pedagogicznych.

Oddziały przygotowawcze – większy zakres wsparcia w nauce

Większy zakres wsparcia w nauce dla dzieci nieznających języka polskiego można uzyskać zapisując dziecko do szkoły prowadzącej oddziały przygotowawcze.

Oddział przygotowawczy to grupa uczniów składająca się wyłącznie z obywateli danego kraju. Więcej czasu poświęcane jest na naukę języka polskiego, co z pewnością może przyspieszyć ten proces, a ponadto ułatwi szybszą asymilację w polskiej szkole. Zgodnie z polskim prawem szkoła, w której powstanie oddział przygotowawczy przeznacza na naukę języka polskiego co najmniej 3 godziny tygodniowo. Dodatkową zaletą uczęszczania do oddziału przygotowawczego jest możliwość korzystania przez uczniów w czasie zajęć lekcyjnych z pomocy osoby władającej językiem ukraińskim (w miarę możliwości kadrowych szkoły).

W Rybniku uruchomienie oddziałów przygotowawczych planuje się w pierwszej kolejności w następujących szkołach:

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. A. Mickiewicza, ul. Cmentarna 1, tel. 32 422 36 88 (na chwilę obecną brak wolnych miejsc),
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. św. Jadwigi Królowej Polski, ul. Grunwaldzka 18, tel. 32 422 18 40,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku, ul. Ks. Henryka Jośki 25, tel. 32 422 14 43,
  • V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 , ul. Orzepowicka 15a, tel. 32 422 70 81 (na chwilę obecną brak wolnych miejsc),
  • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich, ul. Tadeusza Kościuszki 41, tel. 32 422 27 87.
  • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. Mikołowska 19, tel. 32 42 21 229 (na chwilę obecną brak wolnych miejsc),
  • IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. 1 Maja 91a, tel. 32 42 21 850 .

Uwaga ! Uruchomienie oddziałów przygotowawczych będzie uzależnione od liczby kandydatów zgłaszających się do wyżej wymienionych szkół w określonych grupach wiekowych.

Co zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły w Polsce?

Zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.). Jeśli ich nie masz - napisz oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało.

  • Skontaktuj się z wybraną polską szkołą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.
  • Szkoła podstawowa, w rejonie której mieszkasz, ma obowiązek przyjąć Twoje dziecko. Pozostałe szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc.
  • Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, pomoc uzyskasz w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta w Rybniku pod numerem telefonu 32 43 92 133 lub drogą mailową na adres edukacja@um.rybnik.pl

Opieka nad dziećmi uchodźców z Ukrainy w wieku 3 do 6 lat

Rybnickie przedszkola mogą nieodpłatnie (w wymiarze 5 godzin, bez wyżywienia) zaopiekować się również dziećmi uchodźców w wieku 3 do 6 lat, których rodzice mają możliwość podjęcia zatrudnienia. Nie wszystkie przedszkola dysponują wolnymi miejscami. Pomoc w znalezieniu wolnego miejsca w przedszkolu uzyskasz w Wydziale Edukacji pod numerem telefonu 32 43 92 132 lub drogą mailową na adres edukacja@um.rybnik.pl
Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 prowadzony jest elektronicznie na stronie www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl do 10 marca br.
W dniach od 21 do 29 kwietnia będzie prowadzony nabór uzupełniający do przedszkoli (na wolne miejsca) na rok szkolny 2022/2023 również na stronie www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Udostępnij: