ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

CEEB

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) ma na celu zebranie informacji o źródłach ciepła wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania budynków, ale także przygotowania ciepłej wody użytkowej, zarówno w budynkach mieszkalnych jak i niemieszkalnych. Obowiązek składania deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Termin złożenia deklaracji:

  • dla istniejących budynków - 12 miesięcy (liczone od 1.07.2021 r.)
  • dla nowo powstałych budynków oraz nowo instalowanych źródeł ogrzewania – 14 dni.

Składanie deklaracji rozpoczęło się 1 lipca 2021 r. Od tego dnia właściciel/zarządca budynku, w którym źródła ciepła lub spalania paliw zostały uruchomione po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2021 r., ma  czas do 30 czerwca 2022 r. na ich zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W przypadku budynku, w którym źródło ciepła lub spalania paliw zostało uruchomione po dniu 1 lipca 2021 r. - termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni od momentu jego uruchomienia.

Niezłożenie deklaracji w ustawowym terminie zagrożone będzie grzywną, wymierzaną na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zgłaszający zreflektuje się, że nie złożył deklaracji zanim organ „poweźmie o tym informację”, może uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje w ramach tzw. czynnego żalu.

Jak złożyć deklarację? Są dwa sposoby:

  • w formie elektronicznej – poprzez stronę www.zone.gunb.gov.pl za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu,
  • w formie papierowej – bezpośrednio w kancelarii urzędu miasta lub wysyłając pocztą, na adres:
    Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.

W deklaracji powinno się oznaczyć wszystkie źródła ogrzewania w budynku, eksploatowane oraz zainstalowane ale również nie używane oraz wskazać rodzaj wykorzystywanego paliwa.

Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z punktu obsługi klienta

Punkt,  w którym można uzyskać pomoc w wypełnieniu deklaracji do CEEB mieści się w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bolesława Chrobrego 2 (pok. 056) działa w godzinach obsługi klientów UM:

  • poniedziałek – środa w godz. 8.00 – 15.00;
  • czwartek: 8.00 – 17.30;
  • piątek: 8.00 – 12.30

W tych samych godzinach czynny jest też telefon do punktu: 32 43 92 056.

 

Pobierz deklarację:

 

 

Więcej informacji:

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące CEEB można odnaleźć na stronie  > Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Centralna Ewidencja Emisyjności - CEEB


On 'Play' external media is loaded and YouTube sends you some cookies!

Udostępnij: