ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Ciepłe mieszkanie

Ciepłe mieszkanie w liczbach (dane dotyczące Rybnika):

- liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 28
- liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 13
- łączna kwota wypłaconych dotacji: 187 795,89 zł

 

Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie realizowany na terenie Miasta Rybnika ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Harmonogram realizacji projektu:

 • Podpisanie przez Miasto Rybnik umowy o dofinansowanie - październik 2022
 • Nabór mieszkańców - od 22 marca 2023 do 30 czerwca 2025 r.
 • Podpisanie umów z mieszkańcami - od kwietnia 2023
 • Realizacja inwestycji – od kwietnia 2023  do grudnia 2025 r.
 • Rozliczenie do 31 października 2025 r.

O przyznaniu dofinansowania będzie decydowała kolejność zgłoszeń. 

Mieszkańcy zainteresowani pozyskaniem dotacji mogą uzyskać informacje dot. otrzymania dofinansowania w budynku urzędu miasta przy ul. Bolesława Chrobrego 2  (na parterze pokój nr 059) w godzinach obsługi klientów urzędu miasta: 

 • poniedziałek – środa w godz. 8.00 – 15.00;
 • czwartek: 8.00 – 17.30;
 • piątek: 8.00 – 12.30.

W tych samych godzinach można również uzyskać informację, dzwoniąc pod numer telefonu: 32 43 92 059.

Podstawowe założenia regulaminu:

Dofinansowanie pochodzi ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Beneficjentem końcowym może być osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym na terenie Miasta Rybnika oraz spełniająca kryteria dochodowe dla poszczególnych poziomów dofinansowania

Dofinansowanie przyznaje się beneficjentowi końcowemu na demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego, oraz na:

 • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) albo
 • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania, o których mowa w § 5 regulaminu

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Kryteria dochodowe:

Beneficjentem końcowym uprawnionym do podstawowego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna, której dochód roczny:

 • stanowiący podstawę obliczenia podatku, wykazany w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;\
 • ustalony:
  - zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
  - na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;
 • z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie

nie przekracza kwoty 120 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł wymienionych w lit. a) do d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.

Poziom dofinansowania wynosi do 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, jednak nie więcej niż 17 500 zł na jeden lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym.

Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód tej osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Poziom dofinansowania wynosi do 65% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, jednak nie więcej niż 26 900 zł na jeden lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym.

Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
  lub
  ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Poziom dofinansowania wynosi do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, jednak nie więcej niż 39 900 zł na jeden lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym.

W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej.

W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

W przypadku współwłasności lub wspólnego ograniczonego prawa rzeczowego beneficjent końcowy może otrzymać dofinansowanie, jeżeli przedłoży zgodę wszystkich współwłaścicieli lub uprawnionych do ograniczonego prawa rzeczowego na realizację przedsięwzięcia.

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie zgody zarządcy obiektu budowalnego / Wspólnoty Mieszkaniowej  na modernizację systemu grzewczego, w tym na likwidację wszystkich dotychczasowych źródeł węglowych przez Wnioskodawcę. Wydane zgody muszą zachowywać formę zgodną z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu może być dofinansowane z innych środków publicznych, z tym, że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach programu w lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem nie będą zainstalowane dodatkowe źródła ciepła na paliwa stałe niespełniające wymagań technicznych Programu.

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach programu - lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem nie będzie przedmiotem działalności takiej jak np. wynajmowanie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, najem okazjonalny oraz inne formy udostępnienia tych budynków lub lokali na rynku w okresie trwałości Programu tj. 5 lat.

Zakres przedsięwzięcia finansowanego w ramach programu musi być zgodny z programem ochrony powietrza w rozumieniu art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, właściwym ze względu na usytuowanie budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem, obowiązującym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej będą spełniać docelowe wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych obowiązujących na terenie położenia budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem.

W ramach programu można dofinansować zakup i montaż tylko jednego źródła ciepła dla lokalu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Wyjątek stanowi ogrzewanie elektryczne, które może się składać z kilku urządzeń trwale zainstalowanych w lokalu mieszkalnym, tworzących system ogrzewania tego lokalu mieszkalnego.

Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku.

Na jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach Programu.

Beneficjent może uzyskać dofinansowanie w ramach Programu na jeden lokal.

Koszty realizacji zadania inwestycyjnego muszą być poniesione po przyznaniu dotacji i podpisaniu umowy dotacji. Wystawienie faktur i wynikające z nich płatności muszą być poniesione po podpisaniu umowy o dotację

Dokumenty:

Aktualnie obowiązujący wniosek: 

Udostępnij: