ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Czyste powietrze

Czyste Powietrze w liczbach (dane dotyczące Rybnika):

- liczba złożonych wniosków o dofinansowanie:  6 898
- liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 5 224
- łączna kwota wypłaconych dotacji: 62 612 824,76 zł

ostatnia aktualizacja: 11.07.2024
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków w programie priorytetowym Czyste Powietrze. Program realizowany będzie w latach 2018 -2029. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do 31.12.2027 r., natomiast środki wydatkowane będą do 31.12.2029 r.

Więcej na www.czystepowietrze.gov.pl

Ostrzeżenie WFOŚiGW dla wnioskodawców i beneficjentów programu:
=> Pełna treść ostrzeżenia

Nowe warunki dofinansowania dla pomp ciepła od 14 czerwca 2024 r.

Dotacja do pompy ciepła służącej do ogrzewania lub ogrzewania i cwu należna jest jeżeli:

 •  został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i wskazano w tym audycie wybór pompy ciepła jako nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu
  oraz
 • został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny budynku sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze
  oraz
 • Zrealizowany został w całości wybrany do realizacji, optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wskazany w audycie energetycznym, obejmujący wybór pompy ciepła jako nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 • pompa ciepła jest urządzeniem wpisanym na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM)

Zmiany w programie od 22 kwietnia 2024 r.:

 • Nowe zapisy w dokumentacji dotyczące prefinansowania i pełnomocnictwa.
  W przypadku składania wniosku przez Pełnomocnika  wymagane jest pełnomocnictwo  z podpisem własnoręcznym Wnioskodawcy notarialnie poświadczonym.
  W dotacji z prefinansowaniem  wypłata zaliczki na konto wykonawcy  nastąpi  po złożeniu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej podpisanej własnoręcznie przez beneficjenta dyspozycji wypłaty zaliczki wraz z kopią faktury zaliczkowej. 
  A ponadto określono czas na złożenie wniosku o płatność – rozliczającego zakres przedsięwzięcia wynikający z danej umowy z wykonawcą – do 120 dni od daty wypłaty zaliczki dotyczącej realizacji tej umowy z wykonawcą.
 • Wprowadzenie od 14.06.2024 r. obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl.
 • Wprowadzenie ograniczenia możliwości  uzyskania najwyższego poziomu dofinasowania  (liczba budynków/lokali jednego beneficjenta)

Beneficjent, który skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania na dany budynek/lokal na podstawie wniosku złożonego od 22.04.2024 r. – będzie mógł starać się o dofinansowanie na kolejne budynki/ lokale tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Przeczytaj również:  Więcej informacji o zmianach w programie Czyste powietrze


Zakres wsparcia

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy

Formy dofinansowania

Podstawowy poziom dofinansowania:

 • dotacja
 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Podwyższony poziom dofinansowania:

 • dotacja
 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego
 • dotacja z prefinansowaniem

Najwyższy poziom dofinansowania

 • dotacja
 • dotacja z prefinansowaniem

Dla kogo jest program Czyste Powietrze ??

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W Programie od 3 stycznia 2023 r. zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu.

 • W Części 1) Programu – do 135 000 zł stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym,
 • W Części 2) Programu – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • W Części 3) Programu – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Kwota dotacji

 • Dla Beneficjentów uprawionych do podstawowego poziomu dofinansowania - do 66 000 zł
 • Dla Beneficjentów uprawionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - do 99 000 zł
 • Dla Beneficjentów uprawionych do najwyższego poziomu dofinansowania - do 135 000 zł

Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1200 zł na audyt energetyczny.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie  

Wnioskodawca ma możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem:

Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach Programu będzie można złożyć wyłącznie w bankach które przystąpiły do jego wdrażania. Zobacz: Listę banków

Dotacja z prefinansowaniem

Prefinansowanie to wypłata części dotacji przyznawanej Beneficjentowi na rachunek bankowy wykonawcy w formie zaliczki zgodnie z warunkami w Programie zaś pozostała do wypłaty część dotacji po zakończeniu inwestycji może zostać wypłacona na rachunek wykonawcy lub beneficjenta (jeśli faktura została opłacona) Nie podlegają prefinansowaniu inwestycje zakończone

Dodatkowe informacje

Wprowadzona została możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną (kotła zgazowującego drewno lub kotła na pellet) o emisyjności do 20 mg/m3 (włącznie), w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu.
 

Wnioski o dofinansowanie można składać w:
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
w terminie do 30 czerwca 2027 r.

 • Konsultacje i osobiste składanie wniosków: Katowice, ul. Wita Stwosza 2 (I piętro) w godz. 7.30 do 15.30.
 • Adres do korespondencji – wysyłanie wniosków pocztą na adres: ul, Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
   

Punkt konsultacyjny:

Gminny punkt informacyjno-konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”:
ul. Jana III Sobieskiego 15
tel. 517 664 090, mail: czystepowietrze@feio.pl 
www.powietrzerybnik.pl
Godziny otwarcia punktu      Facebook

Pierwszeństwo w obłudze mają osoby umówione na wizytę.

Udostępnij: