Rybnik.pl

Jakość powietrza

Prognozowaną jakość powietrza określamy na poziomie koloru czarnego oznaczającego bardzo duży poziom zanieczyszczenia, wskaźnik powyżej 200 ug/m3. Zaleca się unikanie lub ograniczenie do minimum czasu przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia. Należy unikać dużego wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu.

 

Na terenie Rybnika występuje I poziom ostrzegania o zanieczyszczeniu powietrza

Poziom ma charakter informacyjno-edukacyjny i obowiązuje do końca roku.

Wprowadzenie poziomu I (kolor żółty) związane jest z przekroczeniami dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50 μg/m3 Na stacji pomiarowej w Rybniku przy ul. Borki zgodnie z informacją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach przekroczenie takie nastąpiło 1 marca br. 

Na terenie województwa śląskiego I poziom ostrzegania o zanieczyszczeniu powietrza występuje w związku z ryzykiem przekroczenia średnich rocznych poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, PM2.5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

Na stacji pomiarowej w Rybniku przy ul. Borki zostały przekroczone wartości średnie z okresu dwunastu miesięcy, wynoszące 40 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 oraz 1 ng/m3 dla benzo(e)pireno w PM10.

Informowanie o wystąpieniu I poziomu ostrzegania wynika z Planu działań krótkoterminowych, stanowiącego część "Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji" - Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku.

Udostępnij: