WALKA ZE SMOGIEM

   

Strona główna -> Samorząd -> Walka ze smogiem

Walka ze smogiem


   

Nowy regulamin dopłat


Od początku kwietnia mieszkańcy Rybnika będą mogli składać wnioski o dofinansowanie do inwestycji ekologicznych na nowych zasadach. Nowy regulamin dotacji opracowano po to, by wzmocnić dotychczasowe działania na rzecz poprawy środowiska – przede wszystkim jakości powietrza – w mieście.





Wniosek do pobrania (w wersji DOC lub PDF):


Wniosek o dofinansowanie do inwestycji ekologicznych


DOC (39 KB)

Wniosek o dofinansowanie do inwestycji ekologicznych


PDF (87 KB)

 

 

Regulamin powstał po szeregu konsultacji, spotkań i ustaleń w szerokim gronie zainteresowanych. Został przyjęty w drodze uchwały przez Radę Miasta Rybnika na sesji 10 marca. Uchwała 17 marca ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, co oznacza, że po 14 dniach – tj. 1 kwietnia – wejdzie w życie.

Nowy dokument reguluje kwestie przyznawania dotacji do inwestycji związanych z: modernizacją systemu grzewczego, instalacją systemów opartych na Odnawialnych Źródłach Energii, termomodernizacją budynku oraz budową przydomowej oczyszczalni bądź przepompowni ścieków.

Najistotniejsze zmiany nowego regulaminu w porównaniu do obowiązującego dotychczas to przede wszystkim możliwość uzyskania wyższych kwot dotacji i podniesienia wymogów efektywności inwestycji – promowane będą te działania, które przyniosą największe efekty ekologiczne.

 


Jakie jeszcze zmiany przedstawia nowy dokument?

 • w przypadku modernizacji systemów grzewczych dotacje tylko dla inwestycji związanych z likwidacją dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe i jego zastąpienie źródłem bardziej ekologicznym (w przypadku kotłów na paliwo stałe – co najmniej klasa 5),
 • dotacje dla kotłów na paliwo stałe, w tym biomasę, spełniających określone wymagania jakościowe (klasa 5 bądź wyższa), jeśli podłączenie budynku lub lokalu mieszkalnego do sieci c.o. lub gazowej jest technicznie niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione (decyduje gestor sieci),
 • dotacja do termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w przypadku połączenia docieplenia przegród budowlanych z wymianą źródła ciepła na ekologiczne,
 • dotacja do instalacji solarnej lub pompy ciepła w przypadku kiedy budynek jest ogrzewany ekologicznie lub kiedy odnawialne źródło energii jest jedynym źródłem ciepła w budynku,
 • wniosek o dofinansowanie musi zostać złożony przed przystąpieniem do realizacji inwestycji,
 • wyższe kwoty dotacji, przy jednoczesnym zachowaniu ograniczenia procentowego i zróżnicowania kwotowego, w zależności od efektywności inwestycji,
 • do kosztów kwalifikowanych inwestycji włączono koszt robocizny.


Ponadto, w zakresie ochrony wód i powierzchni ziemi na obszarach zabudowy mieszkaniowej rozproszonej, gdzie nie przewiduje się budowy sieciowego systemu odprowadzania ścieków, kontynuowane będzie udzielanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni i przepompowni ścieków.

Do najistotniejszych zmian w tym zakresie należy zaliczyć:

 • dotacja tylko do przydomowych oczyszczalni ścieków z reaktorem biologicznym
 • wyższe kwoty dotacji,
 • wniosek o dofinansowanie musi zostać złożony przed przystąpieniem do realizacji  inwestycji,
 • wymóg przedłożenie dokumentu badania poziomu występowania wód gruntowych,
 • wymóg przedłożenia dokumentu potwierdzającego oczyszczenie ścieków zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800),
 • do kosztów kwalifikowanych inwestycji włączono koszt robocizny.


Nowy regulamin publikujemy w =>Biuletynie Informacji Publicznej (plik PDF)
Zachęcamy mieszkańców do korzystania z dotacji.

 






Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.com



Data dodania: 2016-03-31

powrót



   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu

ZOBACZ KONIECZNIE

Nadchodzi Błękit

 Gmina z dobrą energią

 

 

Wyjście smoga

 

 Ekologiczna Gmina



  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt