REWITALIZACJA MIASTA

 

   

Strona główna -> Gospodarka -> Rewitalizacja miasta

Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji

 

Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji - strona główna   

Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji

 

Projekt „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”, realizowany przez Miasto Rybnik, zakłada kompleksowe wsparcie procesów rewitalizacyjnych na wybranych obszarach zdegradowanych, położonych w dzielnicach: Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski, Chwałowice i Śródmieście. Zaplanowane działania są skoncentrowane na: dialogu z mieszkańcami obszarów objętych projektem, aktywnym włączeniu lokalnej społeczności w kształtowanie przestrzeni tych terenów oraz zachęceniu osób młodych do poznawania obiektów dziedzictwa kulturowego Rybnika na obszarach rewitalizowanych. Projekt został wybrany do realizacji w =>Konkursie Ministerstwa Rozwoju „Modelowa rewitalizacja miast” na wypracowanie modelowych rozwiązań prowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich oraz promocję dobrych praktyk wśród interesariuszy i innych miast.


 

Aktualności


Wiadomości w formacie RSS

Zdobądź fundusze na działania w dzielnicach

Zachęcamy do udziału w konkursach adresowanych do osób i organizacji, które chcą zrobić coś dla własnego osiedla i więzi sąsiedzkich. Można pozyskać środki na ciekawe inicjatywy!


Rybnik stawia na dialog społeczny

Po raz pierwszy od 2006 r. aktualizowana będzie uchwała w sprawie konsultacji społecznych. Propozycje nowych zapisów zainicjowane i wypracowane zostały przez zespół ds. rewitalizacji.


Rewitalizacja Rybnika

Intensyfikują się działania podejmowane w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”. Miasto ogłosiło konkurs na wyłonienie animatorów społecznych, którzy będą wspierać mieszkańców dzielnic objętych przedsięwzięciem w realizacji ich pomysłów na swoje otoczenie.


Magiczna Silesia

Emaliowane garnki, malowane imbryki, ozdobne zastawy…. i wiele innych jeszcze przedmiotów produkowanych niegdyś w Hucie Silesia będzie można już niedługo zobaczyć dzięki Magicznej Silesii, miejscu które przywraca pamięć materialną i niematerialną o dorobku najważniejszego niegdyś zakładu przemysłowego Rybnika. 


Nabór do komisji konkursowej

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert realizacji zadń publicznych w 2017 roku.


Historia medycyny i farmacji w byłym szpitalu

W środę, 19 kwietnia, w Urzędzie Miasta Rybnika podpisane zostało porozumienie w sprawie zamiaru powołania w mieście samorządowej jednostki kultury poświęconej historii medycyny i farmacji.


Konkurs ofert – pomoc społeczna

Prezydent Miasta Rybnika ogłosił konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2017-2018 zadania publicznego w obszarze: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.Archiwum


   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt