Aktywny Rybnik -Miasto z Ikrą

Aktywny Rybnik - Miasto z Ikrą

Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta: Aktywny Rybnik - Miasto z Ikrą", realizowany w ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja Inwestycyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, ma na celu wypromowanie oferty inwestycyjnej terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie Miasta Rybnik.

W ramach projektu planuje się następujące zadania promocyjne:

 1. Udział w targach zagranicznych "Exporeal" w Monachium - Niemcy.
 2. Udział w targach zagranicznych "MIPIM" w Cannes - Francja.
 3. Udział w targach krajowych - Środkowoeuropejskie Targi Nieruchomości CEPIF.
 4. Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii promocyjnej w formie artykułów sponsorowanych w prasie, programów telewizyjnych oraz na stronach www.
 5. Kampania outdoorowa.
 6. Opracowanie folderów reklamowo-inwestycyjnych, albumów oraz materiałów dedykowanych.

Więcej o projekcie:

 • Przedmioty projektu: Przedmiotem projektu będzie promocja terenów sportowo-rekreacyjnych przedstawionych w koncepcji "AKTYWNY RYBNIK", która obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie ok. 100 ha na terenie oraz wokół ośrodków "Ruda" i "Kamień" w Rybniku. Mając na uwadze właściwe wykorzystanie i zabudowanie terenów będących przedmiotem promocji, została opracowana wstępna koncepcja zagospodarowania o nazwie "Aktywny Rybnik". Ze względu na rozmiary i złożoność projektu, a tym samym ogromne nakłady inwestycyjne związane z jego realizacją, celowe wydaje się promowanie projektu również podczas największych, międzynarodowych targów inwestycji i nieruchomości. Beneficjentem projektu będzie Miasto Rybnik. Projekt będzie realizowany przez Urząd Miasta Rybnika.
 • Cele projektu: Bezpośrednim celem projektu jest wzrost rozpoznawalności oferty inwestycyjnej Miasta wśród inwestorów, co z kolei powinno w dłuższym okresie czasu przełożyć się na wzrost inwestycji bezpośrednich na jego terenie. Na podstawie danych organizatorów szacuje się, że ofertę inwestycyjną Miasta Rybnika będzie miało okazję zobaczyć m.in. 56 100 osób uczestniczących w 3 najważniejszych imprezach targowych w branży nieruchomości. Cel projektu jest zgodny z celem głównym Poddziałania 1.2.2 Promocja inwestycyjna Regionalnego Programu Operacyjnego - którym jest "promocja inwestycyjna związana z organizacją lub udziałem w targach ofert inwestycyjnych i kampanii promujących tereny inwestycyjne, zarówno w kraju jak i za granicą". Zgodnie z założeniem twórców RPO realizacja Poddziałania 1.1.2 przyczyni się do realizacji Działania 1.1 "Wzmocnienie atrakcji inwestycyjnej regionu", którego głównym celem jest "Wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie", a tym samym do realizacji celu Priorytetu I RPO "Badania i rozwój technologiczny (B+R, innowacje i przedsiębiorczość)", którym jest "Wzrost konkurencji regionalnej gospodarki opartej na wiedzy". Można więc stwierdzić, iż projekt przyczynia się także do realizacji celu głównego RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, którym jest "Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu". Cel ten ma bowiem zostać osiągnięty poprzez realizacje poszczególnych priorytetów RPO, w tym Priorytetu I.
  • Cele ogólne/pośrednie projektu można natomiast określić jako:
   • wzrost ilości inicjatyw gospodarczych zachęcających do inwestowania,
   • większa promocja terenów inwestycyjnych,
   • zdobycie środków finansowych na promocję terenów inwestycyjnych,
   • wzrost ilości dokonywanych transferów nowoczesnych technologii do Miasta,
   • wzrost atrakcyjności Miasta dla inwestorów, zwiększenie wiedzy nt. zasobów Miasta,
   • napływ ludzi młodych, wykształconych,
   • lepsze wykorzystanie gospodarczych zasobów Miasta,
   • większa liczba miejsc atrakcyjnych dla mieszkańców,
   • wyższe dochody w budżecie Miasta z tytułu podatków,
   • większa liczba przedsiębiorstw, potencjalnych inwestorów,
   • wzrost poziomu dywersyfikacji produkcji miejscowych przedsiębiorstw,
   • aktywizacja bezrobotnych.
 • Finansowanie projektu: Całkowite koszty realizacji projektu: 1 045 296,00 zł brutto. Suma kosztów kwalifikowanych: 1 036 146,00 zł brutto. Wysokość finansowania kosztów kwalifikowanych z EFRR: 880 724,10 zł brutto (85%).
 • Działania podejmowane w ramach projektu: W ramach projektu przewidziano do realizacji następujące działania:
 1. Udział w targach zagranicznych "Exporeal" w Monachium - Niemcy, październik 2009 r. 
  Targi te są drugim, co do wielkości wydarzeniem dotyczącym nieruchomości w Europie. Jest to impreza będąca miejscem spotkań przedstawicieli międzynarodowej branży nieruchomości, ponadbranżową, globalną siecią kontaktów oraz impulsem dla inwestycji w zyskowne segmenty rynku. W 2008 r. targi Exporeal odwiedziło 24 500 zwiedzających z 77 krajów. Swoje możliwości inwestycyjne prezentowało 1 850 wystawców z 46 państw.
 2. Udział w targach zagranicznych "MIPIM" w Cannes - Francja, marzec 2010 r.
  Targi Inwestycji i Nieruchomości MIPIM w Cannes organizowane są od 1990 r. Są najważniejszą i najbardziej prestiżową imprezą targową tego typu w Europie. Gromadzą przedstawicieli najpoważniejszych firm branży inwestycyjnej, rynku nieruchomości, biur architektonicznych, pism branżowych, miast i regionów z całego świata. Rokrocznie na 26,842 m2 powierzchni wystawienniczej swoją ofertę i projekty prezentuje duża liczba wystawców z kilkudziesięciu krajów świata. Wśród polskich miast, które przedstawiły swoją ofertę, były: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Katowice, Szczecin, Opole i Wrocław.
 3. Udział w targach krajowych - Środkowoeuropejskie Targi Nieruchomości i Inwestycji CEPIF w Warszawie (maj 2010)
  To jedna z 3 najważniejszych imprez branży w Europie, obok MIPIM w Cannes i Exporeal w Monachium. W 2008 r. podczas targów Pałac Kultury i Nauki odwiedziło 2 972 uczestników reprezentujących 150 firm z 29 krajów. CEPIF w ciągu 5 lat znalazł się w ścisłej czołówce imprez branży nieruchomości w Europie. Wśród odwiedzających targi są czołowi deweloperzy, inwestorzy, agenci i zarządcy nieruchomości, inwestorzy, architekci, finansiści, prawnicy, inżynierowie, analitycy. Silną reprezentację wystawiły przedstawicielstwa polskich miast i regionów, szukające na Targach CEPIF nowych inwestorów.
 4. Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej w formie artykułów sponsorowanych w prasie, programów telewizyjnych oraz na stronach www:
  - produkcja spotu reklamowego;
  - emisja spotu w TVN 24, TVN CNBC Biznes, TVN International;
  - promocja internetowa - 14 dniowa promocja w portalu internetowym
  - promocja prasowa (Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza).
 5. Kampania outdoorowa.
 6. Opracowanie folderów reklamowo-inwestycyjnych, albumów oraz materiałów dedykowanych.
 • Koncepcja zagospodarowania

Wydarzyło się:

 

Udostępnij: