ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

PROGRAM INTERREG EUROPA ŚRODKOWA

Projekt AIR TRITIA

Rybnik uczestniczy w projekcie pt. „Jednolite podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniami powietrza dla funkcjonalnych obszarów miejskich na obszarze TRITIA/AIR TRITIA”, realizowanym w ramach programu Interreg Europa Środkowa

Celem projektu AIR TRITIA jest poprawa zdolności zarządzania jakością powietrza w sektorze publicznym na pograniczu czesko-polsko-słowackim, dzięki stworzeniu i wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi modelowania zanieczyszczenia powietrza.

W ramach projektu opracowane zostaną także indywidualne strategie zarządzania jakością powietrza dla 5 miast: Rybnik, Opole, Opawa, Ostrawa i Żylina oraz wspólna strategia dla obszaru EUWT TRITIA.

Zanieczyszczenie powietrza związane jest z zasobami naturalnymi, przemysłem, obszarami zurbanizowanymi oraz z ruchem komunikacyjnym i jest niezależne od granic narodowych. Dlatego jest to wielkie wyzwanie terytorialne w odniesieniu do skutecznego zarządzania jakością powietrza na obszarach, gdzie istnieje transgraniczne zanieczyszczenie powietrza.W Europie Środkowej znajduje się co najmniej kilka regionów, w których występują tego typu  problemy środowiskowe (zanieczyszczone powietrze w Republice Czeskiej, Niemczech i Polsce, silnie zurbanizowany region położony pomiędzy Wiedniem, Bratysławą i Budapesztem oraz obszar przemysłowy pomiędzy Polską, Czechami i Słowacją).

Projekt opiera się na założeniu, że stężenia m. in. cząstek stałych (pyłów zawieszonych PM2.5, PM10) przekraczają normy europejskie we wszystkich czterech regionach, a stężenie benzo(a)pirenu jest w niektórych obszarach przekraczane nawet kilkakrotnie. Mieszkańcy regionu TRITIA uznają jakość powietrza za jeden z najważniejszych czynników, mających wpływ na jakość ich życia i zdrowia. Zarządzanie jakością powietrza odbywa się na poziomie lokalnym i regionalnym, niezależnie od wpływów transnarodowych. Projekt AIR TRITIA umożliwi zarządzanie jakością powietrza w 5 miastach pilotażowych i w całym regionie TRITIA, z możliwością zastosowania wypracowanych rozwiązań także w innych regionach Europy Środkowej.

Wspólne oraz przemyślane podejście do zarządzania jakością powietrza na poziomie funkcjonalnych obszarów miejskich będzie się opierać o szczegółowe modelowanie matematyczne oraz weryfikację różnych rodzajów pomiaru przy wykorzystaniu superkomputerów. Projekt pozwoli również na określenie sposobu przekazywania informacji na różnych terytoriach, określenie środków służących ograniczeniu emisji oraz opracowanie propozycji zmian w przepisach prawnych dotyczących jakości powietrza.

Więcej o projekcie AIR TRITIA TUTAJ.

Projekt jest realizowany w ramach PROGRAMU INTERREG EUROPA ŚRODKOWA, finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Całkowity Budżet Projektu: 2 576 623 EUR

Kwota dofinansowania z EFRR: 2 190 130 EUR

Okres realizacji projektu: czerwiec 2017 – maj 2020

Partnerzy projektu:

 • VŠB - Technical University of Ostrava (CZ)
 • Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością (PL)
 • University of Žilina (SK)
 • GIG (PL)
 • IMGW (PL)
 • ACCENDO - centre for science and research, institute (CZ)
 • Rybnik (PL)
 • Ostrava (CZ)
 • Žilina (SK)
 • Opole (PL)
 • Opava (CZ)
Udostępnij: