Rybnik.pl

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego w Rybniku

CEL PROJEKTU: 
Dostosowanie standardów odcinka DK 78 do wymagań stawianych tego typu infrastrukturze przez UE.

BENEFICJENT: 
Rybnik – Miasto na prawach powiatu

  • Zadanie 1

Przebudowa mostu nad rzeką Nacyna w ciągu ul. Kotucza
Zadanie obejmuje przebudowę mostu nad rzeką Nacyna wraz z dojazdami w ciagu drogi krajowej nr 78. W ramach zadania rozebrano istniejący obiekt oraz wybudowano nowy o nośności przewidzianej dla klasy A. Dodatkowo poszerzono jezdnię do 11,5 m oraz kapy chodnikowe do 4 m. W ramach zadania przebudowano także istniejącą w rejonie mostu infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja sanitarna, teletechnika, energetyka). Zadanie zostało w całości zrealizowane w 2014 r.

  • Zadanie 2

Przebudowa ul. Kotucza od mostu nad rzeką Nacyna do ronda Gliwickiego
Przebudowa konstrukcji jezdni oraz jej poszerzenie, przebudowa chodnika, budowa drogi rowerowej, budowa ekranu akustycznego, przebudowa skrzyżowania z ul. Rudzką, (w tym budowa nowej sygnalizacji świetlnej), przebudowa zatok autobusowych, przebudowa wlotów ronda Gliwickiego, budowa kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego z siecią szerokopasmową, przebudowa oświetlenia oraz kolidujacych sieci  gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej.

Wydatki ogółem: 17.140.493,83 zł

Wydatki kwalifikowane: 16.947.579,02 zł

Dofinansowanie: 14.405.442,16 zł

***

  • Potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@remove-this.mr.gov.pl 
Udostępnij: