Rybnik

PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2007-2013

Projekt:  

„Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego”.

Projekt został zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Działaniami projektowymi mającymi na celu delimitację obszaru w kontekście powstałej autostrady A1 objęte zostały samorządy zlokalizowane w jej sąsiedztwie tj. Miasta: Rybnik (stolica subregionu zachodniego – Lider Projektu), Żory, Jastrzębie-Zdrój, Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Gminy: Świerklany, Godów, Gorzyce, Mszana.

Projekt realizowany był w okresie od 1 sierpnia 2013 do 31 sierpnia 2015 r.

Wartość projektu: ostatecznie w ramach projektu zrealizowano wydatki na łączną kwotę: 2 285 137,76 zł, w tym:

 • dotacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: 2 056 623,98 zł – 90% 
  (w tym: 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 15% budżet państwa),
 • wkład własny partnerów projektu: 228 513,78 zł – 10%.

Komórka realizująca projekt:

Urząd Miasta Rybnika - Wydział Rozwoju
ul. Zamkowa 5, 44-200 Rybnik
Tel. 32 43 92 331
Fax: 32 42 24 124
E-mail: gospodarka@remove-this.um.rybnik.pl

Produkty i rezultaty projektu

Realizacja projektu pozwoliła na osiągnięcie wymiernych efektów:

Rezultaty projektu:

 1. Liczba rodzajów wspólnych przedsięwzięć zainicjowanych w ramach projektu: 1 sztuka
  Przedsięwzięciem tym było wspólne działanie mające na celu delimitację obszaru funkcjonalnego w kontekście powstałej autostrady A1.
 2. Liczba jednostek samorządu terytorialnego biorących udział w partnerstwie: 8 sztuk
  W partnerstwie uczestniczyły Miasta: Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój, Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Gminy: Świerklany, Godów, Gorzyce, Mszana.

Produkty projektu:

 1. Liczba dokumentów planistycznych opracowanych w ramach projektu – 3 komplety

  Na liczbę tą składają się:

  - opracowanie dokumentu określającego obszar funkcjonalny,

  - opracowanie kompletu 5 Lokalnych Programów Rewitalizacji tj:

  Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gorzyce

  Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mszana

  Lokalny Program Rewitalizacji  Gminy Godów

  Lokalny Program Rewitalizacji  Miasta Rybnika

  - opracowanie Studium Transportowego Aglomeracji Rybnickiej. 

 2. Liczba dokumentów projektowych opracowanych w ramach projektu – 8 kompletów,

  W ramach projektu opracowano:

  - dokumentację projektową dla inwestycji pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych położonych w bliskości węzła autostrady A1 w Bełku – Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny”,

  - dokumentację projektową dla inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów poprzemysłowych wzdłuż autostrady A1 w gminie Godów”,

  - dokumentację projektową dla zadania pn.” Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych leżących wzdłuż autostrady A1 w subregionie zachodnim w gminie Gorzyce”,

  - dokumentację projektową  na „Budowę drogi dojazdowej do terenów przemysłowych zlokalizowanych w rejonie autostrady A1” –Gmina Świerklany,

  - projekt budowlany i wykonawczy dla inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 
  w Żorach położonych w pobliżu autostrady A-1”,

  - dokumentację techniczną (projekt budowlany i wykonawczy) „Budowy drugiej jezdni Obwodnicy Północnej w Żorach na odcinku pomiędzy Rondem Rowieńskim i Rondem Raciborskim”,

  - dokumentację techniczną (projekt budowlany i wykonawczy) „Budowy drogi wylotowej 
  w kierunku Jastrzębia Zdroju łączącej ul. Okrężną z Al. Jana Pawła II w Żorach”,

  - dokumentację techniczną dla inwestycji pn. „Sieć dróg na terenie poprzemysłowym wzdłuż autostrady A1 w Gminie Godów”.

 3. Liczba organizacji pozarządowych, organizacji przedsiębiorców, uczestniczących 
  w działaniach realizowanych w ramach projektu – 160 sztuk.

  Organizacje pozarządowe i organizacje przedsiębiorców zaangażowane zostały w projekt na etapie opracowywania dokumentu strategicznego określającego obszar funkcjonalny oraz 
  w trakcie opracowywania 5 Lokalnych Programów Rewitalizacji.

Cele projektu

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia było wdrożenie podejścia funkcjonalnego w planowaniu rozwoju oraz zintegrowane podejście do obszaru funkcjonalnego z Rybnikiem jako ośrodkiem regionalnym.

Powyższy cel główny osiągnięty został poprzez cele szczegółowe:

 1. wyznaczenie granic (delimitacja) miejskiego obszaru funkcjonalnego – był to istotny element realizacji celu głównego w szczególności w kontekście powstałej autostrady A1, której budowa zmieniła, zmodyfikowała powiązania funkcjonalne istniejące do tej pory w regionie (powiązania te skupiły się w znaczącym stopniu wokół powstałej drogi stąd konieczne jest przeprowadzenie analiz, badań);
 2. identyfikację wspólnych celów rozwojowych dla określonego obszaru funkcjonalnego – był to istotny warunek wdrożenia podejścia funkcjonalnego, planując rozwój nie wystarczy skupić się na jednej jednostce samorządu terytorialnego, kluczem do sukcesu jest określenie potencjałów rozwojowych całego istniejącego obszaru funkcjonalnego. Tylko dzięki temu możliwe jest osiągnięcie efektu synergii na danym obszarze;
 3. przygotowanie dokumentacji technicznej przez gminy uczestniczące w projekcie, dla inwestycji realizującej kierunki rozwoju obszaru funkcjonalnego wyznaczone w dokumencie określającym obszar funkcjonalny oraz opracowanie innych dokumentów o charakterze strategiczno-analitycznym;
 4. wzmocnienie pełnionych przez Rybnik funkcji miejskich oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między miastem a otoczeniem – stało się to możliwe po delimitacji obszaru funkcjonalnego oraz określeniu zasięgu jego wpływu; opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięć inwestycyjnych o tym samym charakterze wzmocniło relacje gmina-wieś oraz wzmocni efekt realizacji tych inwestycji, który będzie odczuwalny przez mieszkańców całego obszaru funkcjonalnego, wspólne przedsięwzięcie umocniło istniejące i stworzyło nowe relacje pomiędzy samorządami.

Dokument określający miejski obszar funkcjonalny

Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A-1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego obejmującego Miasto Rybnik, Gminę I Miasto Czerwionka-Leszczyny, Gminę Godów, Gminę Gorzyce, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gminę Mszana, Gminę Świerklany, Miasto Żory.
Opracowanie przedstawia delimitację miejskiego obszaru funkcjonalnego, określa zasięg jego wpływu i kierunki rozwoju przy uwzględnieniu w szczególności oddziaływania autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego.

Dokumenty do pobrania:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Udostępnij: