ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014-2020

Budowa drogi Racibórz-Pszczyna

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap I

 • Wydatki ogółem: 433 700 000 zł
 • Wydatki kwalifikowane: 389 666 666,67 zł
 • Dofinansowanie: 289 989 933,34 zł

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 31 grudnia 2019 r.
 

1. NAZWA ZADANIA

Zadanie nr 1: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna etap I do IV: km 0,0+000 do 10+221,00 w Rybniku i Żorach

 • Etap I– – odcinek drogi na terenie miasta Żory – od wybudowanego ronda do granicy miejscowości Żory i Rybnika (do granicy administracyjnej tych miejscowości) – od km 0+000.0 do km 0+425.00
 • Etap II – odcinek drogi od granicy z m. Żory do węzła Gotartowickiego wraz z węzłem – od km 0+425.00 do km 4+020.00
 • Etap III – odcinek od węzła Gotartowickiego do węzła Chwałowickiego wraz z węzłem – od km 4+020.00 do km 7+990.00
 • Etap IV – odcinek od węzła Chwałowickiego do węzła Wodzisławskiego wraz z węzłem – od km 7+990.00 do km 10+221.00

Zadanie nr 2: Budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od Węzła Śródmiejskiego do skrzyżowania z ulicą Obwiednia Południowa w Rybniku

 

2. FINANSOWANIE

Zadanie nr 1: finansowane przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków własnych i Europejskiego Banku Inwestycyjnego a także dla odcinka I (km 0+000 – 0+425,32) z dotacji celowej Miasta Żory.

Zadanie nr 2: finansowanie w 100% ze środków własnych i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

 

3. ZAKRES RZECZOWY

Zadanie nr 1: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna etap I do IV: km 0,0+000 do 10+221,00 w Rybniku i Żorach

Roboty drogowe

 • budowa drogi dwujezdniowej długości 10,221 km,
 • budowa 5 węzłów drogowych i 2 przejazdów drogowych,
 • budowa dróg dojazdowych,
 • budowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych na drogach poprzecznych,
 • budowa zjazdów,
 • budowa elementów systemu odwodnienia,
 • budowa przepustów drogowych,

Obiekty inżynierskie

 • budowa 11 wiaduktów i 2 mostów,

Kanalizacja deszczowa

 • budowa sieci kanalizacji deszczowej,

Urządzenia ochrony środowiska

 • budowa zbiorników wód deszczowych,
 • budowa ekranów akustycznych i ogrodzeń,
 • budowa przejść dla zwierząt,
 • budowa stawu kompensacyjnego
 • zabudowa urządzeń oczyszczających ścieki drogowe przed wprowadzeniem do odbiorników.

Zieleń

 • wycinka istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie,
 • nasadzenia.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

 • bariery ochronne,
 • elementy oznakowania pionowego i poziomego,

Oświetlenie

 • budowa oświetlenia węzłów i skrzyżowań,

Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej

 • cieki naturalne i sieć drenarska,
 • linie elektroenergetyczne,
 • linie teletechniczne,
 • kanalizacja sanitarna i deszczowa,
 • sieć wodociągowa,
 • sieć gazowa,
 • sieć c.o.,
 • sieć trakcyjna i elektroenergetyczna kolejowa.

Kanalizacja teletechniczna

 • kanał technologiczny

 Rozbiórki

 • elementów dróg i ulic,
 • elementów sieci uzbrojenia terenu,
 • elementów małej architektury i ogrodzeń,
 • budynków mieszkalnych i gospodarczych i innych elementów kolidujących z inwestycją

 

Zadanie nr 2: Budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od Węzła Śródmiejskiego do skrzyżowania z ulicą Obwiednia Południowa w Rybniku

Roboty drogowe

 • budowa drogi jednojezdniowej długości 0,860 km,
 • budowa 1 skrzyżowania typu rondo,
 • budowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych,
 • budowa zjazdów,
 • budowa elementów systemu odwodnienia,
 • budowa przepustów drogowych,

Obiekty inżynierskie

 • przebudowa 1 mostu i budowa 1 kładki pieszo-rowerowej,

Kanalizacja deszczowa

 • budowa sieci kanalizacji deszczowej,

 Zieleń

 • wycinka istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie,

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

 • bariery ochronne,
 • elementy oznakowania pionowego i poziomego,

Oświetlenie

 • budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż całej inwestycji,

 Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej

 • cieki naturalne i sieć drenarska,
 • linie elektroenergetyczne,
 • linie teletechniczne,
 • kanalizacja sanitarna i deszczowa,
 • sieć elektroenergetyczna kolejowa,
 • oświetlenie uliczne.

Kanalizacja teletechniczna

 • kanał technologiczny

Rozbiórki

 • elementów dróg i ulic,
 • elementów sieci uzbrojenia terenu.

 

Zadanie nr 1 - Parametry trasy głównej:

 • Klasa techniczna drogi – G
 • prędkość́ projektowa – 70km/h,
 • kategoria ruchu – KR6,
 • nośność́ nawierzchni – 115kN/oś,
 • przekrój poprzeczny dwujezdniowy 22×2
 • szerokość́ pasa dzielącego min 3,00m,
 • szerokość́ pasa ruchu – 3,50m
 • szerokość́ utwardzonego pobocza – 2,0m,
 • wysokość́ skrajni pionowej – min 4,70m,

Obiekty mostowe

 • zaprojektowane na klasę obciążenia „A”

 

Zadanie nr 2 - Parametry charakterystyczne drogi śródmiejskiej:

 • klasa techniczna Z,
 • szerokość́ pasów ruchu2x3.50 m,
 • szerokość́ dodatkowych pasów ruchu na dojeździe do węzła 3.50 m,
 • szerokość́ ciągu pieszo-rowerowego 3.00 m,
 • szerokość́ pobocza 1.25 m,
 • spadek poprzeczny jezdni na prostej 2.0 %,
 • nachylenie skarp rowów 1:1.5,
 • kategoria ruchu KR 6.

Szczegóły po kliknięciu w mapę:

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerklańskiej 42 w Rybniku

Przedmiotem projektu jest adaptacja pomieszczeń budynku warsztatów mechanicznych zlokalizowanego przy ul. Świerklańskiej 42 (Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku) na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem.

W pomieszczeniach tych odbywać się będzie szkolenie osób w zakresie obsługi maszyn obróbki metali. W ramach adaptacji pomieszczeń budynku przewiduje się zmiany w postaci rozbiórek istniejących ścianek działowych, wydzielenia dodatkowych pomieszczeń ściankami w systemie suchej zabudowy, zamurowania wewnętrznych okien, wymiany części wewnętrznej stolarki drzwiowej, montaż zewnętrznych drzwi dwuskrzydłowych. Zakres projektu przewiduje również zakup niezbędnego wyposażenia, dedykowanemu praktycznemu kształceniu w zawodach mechanicznych.

 • Planowana całkowita wartość projektu: 1 822 205,75 zł
 • Planowane całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 1 822 205,75 zł
 • Środki funduszu: 1 548 874,89 zł
 • Wkład własny Miasta: 273 330,86 zł

Termin zakończenia realizacji projektu: do 31 maja 2021 r.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych,  Poddziałanie: 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT.

Projekt dotyczy adaptacji pustostanów zlokalizowanych przy ul. Piasta 19/2, ul. Plac Pokoju 2a/1, ul. Śniadeckiego 6a/3 oraz  ul. Sportowej 115/1 z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane.

W ramach projektu w poszczególnych mieszkaniach zostaną wykonane niezbędne roboty remontowo-budowlane. Planuje się także zakup niezbędnego wyposażenia. Głównym i bezpośrednim celem projektu będzie poprawa dostępu do usług społecznych w postaci mieszkania chronionego lub wspomaganego dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt jest zaadresowany do następujących grup:

 • osoby niepełnosprawne intelektualnie,
 • osoby bezdomne,
 • kobiety doświadczające przemocy.

Rzeczową realizację inwestycji zaplanowano w 2019 roku.

 • Całkowita wartość projektu:  471 077,75 zł
 • Wartość dofinansowania z UE: 395 080,63 zł
 • Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 46 480,06 zł
 • Wkład budżetu miasta:  29 517,06 zł

 

Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika

Przedmiotem projektu jest budowa 2 instalacji pomp ciepła zasilanych ze źródła geotermalnego o mocy 173 kW każda, które będą służyć do ogrzewania jednostek oświatowych na terenie Rybnika (Szkoły Podstawowej nr 27 działającej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 oraz Szkoły Podstawowej nr 28). Wybudowane w oparciu o OZE instalacje zastąpią dotychczasowe źródła energii cieplnej (węgiel i olej opałowy), które są źródłami emisji związków pogarszających jakość powietrza na terenie miasta, w tym CO2 oraz PM10. Projekt jest elementem szerokich działań związanych z ograniczeniem problemu "niskiej emisji" na terenie Rybnika.

 •     Wartość projektu ogółem: 2 107 838,70 zł
 •     Wydatki kwalifikowane: 2 092 206,78 zł
 •     Wnioskowane dofinansowanie: 1 443 831,89 zł

Budowa instalacji pomp ciepła dla budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku

Wybudowana pompa ciepła będzie służyć do ogrzewania, chłodzenia i przygotowania c.w.u. na potrzeby przedszkola nr 22 w Rybniku.   

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 31 października 2018 r.
Termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 31 sierpnia 2018 r.
Termin zakończenia realizacji projektu do dnia 30 listopada 2018 r.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 384.402,87 zł
Planowane całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą: 357.465,87 zł
Środki funduszu w kwocie 303.845,99 zł
Wkład własny Miasta w kwocie 53.619,88 zł

Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie emisji substancji wpływających na jakość powietrza w mieście poprzez zwiększenie ilości energii produkowanej w oparciu o OZE. Cel zostanie zrealizowany poprzez zastosowanie do produkcji energii służącej do ogrzewania i chłodzenia budynku przedszkola pompy ciepła typu powietrze-woda.
Inwestycja wpłynie na zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów, tlenków siarki i azotu oraz benzo pirenu.

Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSIR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku

Przedmiotem projektu jest budowa mikrokogeneracyjnego źródła energii opartego o gazowy silnik spalinowy, którego zadaniem będzie produkcja części energii elektrycznej na potrzeby własne obiektu MOSIR przy ul. Powstańców 42 oraz wspomaganie istniejącego układu grzewczego kotłowni gazowej. Po analizie zapotrzebowania budynku na ciepło i energię elektryczną zaplanowano budowę kaskady 2 mikrokogeneratorów o łącznej mocy 120kW, w rozbiciu na:
- moc elektryczną 40kWe (2 x 20 kW)
- moc cieplną 80 kWt (2 x 40 kW)

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie ilości energii produkowanej dla budynków użyteczności publicznej w instalacjach wysokosprawnej kogeneracji. Efektem projektu będzie m.in. redukcja emisji zanieczyszczeń wpływających na jakość powietrza m.in. CO2 i PM10 oraz redukcja kosztów operacyjnych związanych z zapewnieniem energii dla obiektu.

 • Planowana całkowita wartość projektu: 769.963,58 zł
 • Planowane całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 750.094,77 zł
 • Środki funduszu: 637 580,55 zł
 • Wkład własny Miasta: 112.514,22 zł

Termin zakończenia realizacji projektu: do 30 września 2020 r.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerklańskiej 4 w Rybniku

Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerklańskiej 4 w Rybniku

Przedmiotem projektu jest adaptacja zdegradowanego i opuszczonego budynku przy ul. Świerklańskiej 4 na potrzeby centrum usług społecznościowych, które będzie elementem systemu wspierania rodziny w wychodzeniu z sytuacji kryzysowych. Celem dostosowania budynku do nowej funkcji zaplanowano jego przebudowę, a także nadbudowę i rozbudowę. Planuje się także zakup niezbędnego wyposażenia budynku. Grupa docelową projektu są rodzice z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży zagrożone zjawiskiem wykluczenia społecznego, w tym bezdomnością. Głównym i bezpośrednim celem niniejszego projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych świadczonych na terenie Miasta Rybnika.

 • Planowana całkowita wartość projektu: 2 401 577,59 zł
 • Planowane całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 2 224 843,78 zł
 • Środki funduszu: 1 891 117,22 zł
 • Wkład własny Miasta: 333 726,56 zł

Termin zakończenia realizacji projektu: do 30 kwietnia 2021 r.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dostosowanie OSP Chwałowice w Rybniku do wymagań stawianych jednostkom KSRG

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu ogółem: 855 294,90 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 431 947,01 zł

Wydatki kwalifikowane: 855 002 zł

Wydatki niekwalifikowane: 292,90 zł

Przedmiot projektu obejmował zakup sprzętu, który pozwoli OSP Chwałowice w Rybniku zwiększyć zdolność bojową i spełnić wymagania stawiane jednostkom KSRG.

W ramach projektu został zakupiony:

 • Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault  D14 z napędem 4x4 wraz z zestawem narzędzi hydraulicznych firmy LUKAS 
  Zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS składający się z:agregat hydrauliczny LUKAS P630, nożyce hydrauliczne S311, rozpieracz ramieniowy SP 310, rozpieracz kolumnowy R 412, wąż przedłużający – 2 sztuki, zestaw łańcuchów, zestaw bloków i klinów
 • 2 komplety aparatów ochrony dróg oddechowych marki FENZY z czujnikami bezruchu
 • Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 z deską ortopedyczną oraz zestawem szyn Kramera.

Powyższy samochód wraz ww. sprzętem ratowniczym został użyczony Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Chwałowicach.

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz ww. wyposażenia został zrealizowany w ramach umowy RPO WSL 2014-2020: nr  UDA-RPSL.05.05.00-24-04B1/16-00  z dnia 7.11.2016 r.  dot.  projektu pt. "Dostosowanie OSP Chwałowice w Rybniku  do Wymagań stawianym jednostkom KSRG" dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. (w ramach konkursu nr RPSL.05.05.00-IŻ.01-24-058/16  dla działania 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

W wyniku postępowania przetargowego na dostawę samochodu wraz z zestawem narzędzi hydraulicznych została wyłoniona firma:"WAWRZASZEK ISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" SPÓŁKA KOMANDYTOWAul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biała z najniższą ofertą cenową 842 550,00 zł.

Zawarto także umowy na :

 1. Dostawę zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 z deską ortopedyczną oraz zestawem szyn Kramera . Wykonawca  firma Arpapol 8 Sp. z o.o. ul.Towarowa 24, 43-300 Bielsko-Biała za kwotę 4985,90 zł 
 2. Dostawę 2 kompletów aparatów ochrony dróg oddechowych marki FENZY z czujnikami bezruchu. Wykonawca firma P.P.U.H „SUPRON 1” Spółka Jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota 32-300 Olkusz ul. Kluczewska 3  za kwotę 7759,00 zł 

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki RENAULT zastąpił wysłużonego już 30-letniego Jelcza. Nowy samochód odebrano z fabryki w dniu  22 grudnia 2016 r.

Dostosowanie OSP Gotartowice w Rybniku do wymagań stawianych jednostkom KSRG

Nazwa Projektu:
„Dostosowanie OSP Gotartowice w Rybniku do wymagań stawianych jednostkom KSRG”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu ogółem: 851 760,00 zł
Kwota dofinansowania ogółem: 436 952,89 zł
w tym:
a) Dofinansowanie projektu z UE (EFRR) :  171 240,38 zł
b) Budżet Państwa z Kontraktu Terytorialnego: 265 712,51 zł  

Wkład własny Miasta Rybnika: 414 807,11 zł

Przedmiot projektu obejmuje zakup sprzętu, który pozwoli OSP Gotartowice w Rybniku zwiększyć zdolność bojową i spełnić wymagania stawiane jednostkom KSRG.

W ramach projektu  zostanie zakupiony:
1. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault  D16 z napędem 4x4
2. Zestawem narzędzi hydraulicznych firmy LUKAS

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz  zestawu narzędzi hydraulicznych jest zrealizowany w ramach umowy RPO WSL 2014-2020: nr  UDA-RPSL.05.05.00-24-03D2/17-00 z dnia 17.05.2018 r.  dot.  projektu pt. "Dostosowanie OSP Gotartowice w Rybniku  do Wymagań stawianym jednostkom KSRG" dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. (w ramach konkursu nr RPSL.05.05.00-IŻ.01-24-058/16  dla działania 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).
W wyniku postępowania przetargowego na na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z zestawem narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Gotartowicach, z podziałem na zadania:  

 • Zadanie 1) dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Rybnik-Gotartowice
 • Zadanie 2) dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rybnik-Gotartowice


zostali wyłonieni następujący wykonawcy:

 • Zadanie 1) dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Rybnik-Gotartowice
  Wykonawca: SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. ul. Bestwińska 105A, 44-346 Bielsko-Biała z najniższą ofertą cenową 752.760,00 zł
 • Zadanie 2) dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rybnik-Gotartowice
  Wykonawca: FIRE-MAX Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa z ofertą cenową  99.000,00 zł

Powyższy samochód wraz ww. sprzętem ratowniczym zostanie użyczony Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Gotartowicach.  Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki RENAULT zastąpił wysłużonego już 35-letniego Stara.
 

Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 06.12.2016 r.
Termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 15.03.2019 r.
Termin zakończenia realizacji projektu do dnia 31.03.2021 r.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 10.557.792,83 zł
Planowane całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą: 5.212.832,89 zł
Środki funduszu w kwocie 4.430.907,95 zł
Wkład własny Miasta w kwocie 781.924,94 zł

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne

Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 14.138.023,08 zł
Planowane całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą: 6.465.678,93 zł
Środki funduszu w kwocie 5.495.827,08 zł
Wkład własny Miasta w kwocie 969.851,85 zł

Termin zakończenia realizacji projektu do 29 listopada 2019 r.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest modernizacja zabytkowego budynku Rafał będącego częścią dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku, zlokalizowanego w centrum miasta. Zakres rzeczowy projektu obejmować będzie w szczególności: roboty ziemne i rozbiórkowe, roboty budowlano-wykończeniowe, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, instalacje wewnętrzne.

Dodatkowo stworzona zostanie ekspozycja prezentująca historię medycyny i farmacji. Inwestycja zostanie zrealizowana rzeczowo w latach 2018-2019. W jej wyniku w zabytkowym obiekcie powstanie atrakcyjna infrastruktura kulturalna o znaczeniu ponadlokalnym.
Podstawowym celem projektu jest znaczące zwiększenie atrakcyjności zabytkowego budynku „Rafał” poprzez zapobieżenie jego dalszej degradacji oraz utworzenie na jego bazie atrakcyjnego produktu turystycznego opartego o regionalne dziedzictwo kulturowe. 

Podstawowy cel projektu jest zbieżny z założeniami i celami działania RPO WSL 2014-2020 (oś priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów” oraz powiązane z nią działanie 5.3 „Dziedzictwo kulturowe”). Jako jeden z celów szczegółowych osi priorytetowej V wskazano „Zwiększoną atrakcyjność obiektów kulturowych regionu”. Cel ten jest jednocześnie głównym celem działania 5.3.

OZE w budynkach MOSIR w Rybniku

 • Planowana całkowita wartość projektu: 413.687,68 zł zł
 • Planowane całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 380.983,83 zł
 • Środki funduszu: 323.836,26 zł
 • Wkład własny Miasta: 57.147,57 zł

Termin zakończenia realizacji projektu: do 30 kwietnia 2021 r.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest instalacja w 3 miejskich budynkach użyteczności publicznej (obiekty MOSiR) nowych źródeł ciepła opartych o OZE, które zastąpią dotychczasowe źródła oparte o węgiel. W ramach projektu zaplanowano instalację 2 źródeł opartych o biomasę (kotły na pellet o mocy odpowiednio 36 i 50 kW) oraz 1 źródła opartego o technologię pomp ciepła typu powietrze-woda zasilanych energią elektryczną o mocy odpowiednio 24kW. Projekt jest elementem szerokich działań związanych z ograniczeniem problemu "niskiej emisji" na terenie Rybnika. Podstawowym rezultatem projektu będzie ograniczanie emisji C02 i PM10 z instalacji służących do ogrzewania budynków użyteczności publicznej na terenie Rybnika.

OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - II etap

 • Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 2.171.910,07 zł
 • Planowane całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą: 2.171.362,99 zł
 • Środki funduszu w kwocie 1.845.658,54 zł
 • Wkład własny Miasta w kwocie 325.704,45 zł


Termin zakończenia realizacji projektu: 4 listopada 2022 r.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest instalacja w 3 miejskich budynkach użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej Stodoły), nowych źródeł ciepła opartych o OZE, które zastąpią dotychczasowe źródła oparte o węgiel. W ramach projektu zaplanowano montaż 5 źródeł opartych o technologię pomp ciepła typu powietrze-woda zasilanych w trzech przypadkach energią elektryczną, zaś w dwóch przypadkach gazem. Wybudowane pompy będą służyć do produkcji energii na potrzeby c.o. i c.w.u. Projekt jest elementem szerokich działań związanych z ograniczeniem problemu "niskiej emisji" na terenie Rybnika. Podstawowym rezultatem projektu będzie ograniczanie emisji C02 i PM10 z instalacji służących do ogrzewania budynków użyteczności publicznej na terenie Rybnika. 

Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola przy ul. Sztolniowej w Rybniku

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 • wartość projektu ogółem: 8.984.844,44 zł
 • wydatki kwalifikowane :    6.877.184,06 zł
 • wnioskowane dofinansowanie: 3.857.412,51 zł

Przedmiotem projektu jest budowa nowego przedszkola w Rybniku dzielnicy Boguszowice Stare przy ul. Sztolniowej. W ramach inwestycji powstaje jednokondygnacyjny budynek  o powierzchni użytkowej 1822 m².
Budynek zaspokoi braki w infrastrukturze, będzie mieścił 10 oddziałów przedszkolnych dla 250 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i administracyjnym.
Teren wokół przedszkola zostanie zagospodarowany wraz z placem zabaw.
Projekt ma na celu zwiększyć dostępność do infrastruktury przedszkolnej w tej części Rybnika, szczególnie dzieci 3 i 4 letnie.

Projekt grantowy “Łączymy z energią”

Strona internetowa inwestycji:

Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" na terenie Miasta Rybnika

Projekt dotyczy realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych polegających na wymianie źródła ciepła wraz z ewentualną wymianą/modernizacją instalacji c.o./c.w.u. w 32 budynkach zakwalifikowanych do wsparcia w ramach I tury programu STOP SMOG na terenie Miasta Rybnika. We wszystkich 32 budynkach znajdują się źródła ciepła oparte o paliwa stałe. Wszystkie źródła ciepła zostaną wymienione na źródła spełniające wymogi „uchwały antysmogowej” województwa śląskiego, tj. w przypadku paliw stałych na kotły spełniające wymogi 5 klasy oraz normy ekoprojektu lub na źródła oparte o gaz, energię elektryczną, OZE lub podłączenie do sieci ciepłowniczej. Szczegółowo ilość grantów w podziale na poszczególne rodzaje nowych źródeł ciepła wygląda następująco:

 • 14 kotłów gazowych
 • 14 kotłów na pellet 5 klasy (+ ekoprojekt)
 • 1 pompy ciepła powietrze – woda
 • 3 kotły na węgiel 5 klasy (+ ekoprojekt)

Dodatkowo w 26 budynkach nastąpi wymiana/modernizacja instalacji c.o./c.w.u.

Efektem projektu będzie redukcja emisji CO2 o 500,57 ton oraz redukcja emisji pyłu PM10 o 1,49 tony.

Wartość projektu: 679 630 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 597 690 zł

Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności

Projekt pn. "Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności" realizowany w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa X. "Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna"
Działanie 10.3. "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych"
Poddziałanie 10.3.2. "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych RIT"

 • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 29.12.2016 r.
 • Termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 29.07.2019 r.
 • Termin zakończenia realizacji projektu do dnia 31.12.2020 r.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 6.220.770,55  zł
Planowane całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą: 6.036.225,98 zł
Środki funduszu w kwocie 5.130.792.06 zł
Środki z budżetu państwa 603.622,60 zł
Wkład własny Miasta w kwocie 301.811,32 zł

Podstawowym (generalnym) celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-gospodarczej społeczności zamieszkującej obszar rewitalizowany wyznaczony w dzielnicy Niewiadom. Jest to podstawowy cel całego procesu rewitalizacji. Poprzez stworzenie w zdegradowanym poprzemysłowym budynku miejsca, w którym będą prowadzone działania aktywizacyjne rozwiązany zostanie m.in. całkowicie problem braku odpowiedniej infrastruktury służącej do aktywizacji lokalnej społeczności oraz częściowo problem degradacji infrastrukturalnej byłego zakładu przemysłowego znajdującego się w centralnym miejscu obszaru. Projekt realizuje również cele szczegółowe powiązane z kluczowymi problemami podobszaru Niewiadom zdefiniowanymi w LPR.

Podstawowy cel projektu jest zbieżny z założeniami i celami osi priorytetowej X oraz działania 10.3 RPO WSL 2014-2020. Program wskazuje, że głównym celem działania 10.3 jest „Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny”, zaś w ramach działania wspierane będą m.in. roboty budowlane w obiektach zdegradowanych i poprzemysłowych. Zakres projektu wprost koresponduje z zapisami programu dla działania 10.3.

Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownie do praktycznej nauki zawodów budowlanych

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 16 marca 2017 r.
Termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 28 maja 2018 r.
Termin zakończenia realizacji projektu do dnia 28 grudnia 2018 r.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 960.755,25 zł
Planowane całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą: 810.485,23 zł
Środki funduszu w kwocie 688.912,41 zł
Wkład własny Miasta w kwocie 271.842,83 zł

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów rybnickich szkół zawodowych kształcących w zawodach budowlanych, co ma odbyć się między innymi poprzez znaczącą poprawę jakości infrastruktury do praktycznej nauki zawodu w obszarach zgodnych z wymaganiami rynku pracy.
Inne cele zidentyfikowane dla projektu to: poprawa wizerunku szkolnictwa zawodowego, zwiększenie ilości osób posiadających adekwatne do wymagań  rynku pracy kompetencje oraz poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Rozwój mieszkalnictwa w Rybniku celem zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy

 Przedmiotem projektu jest wykonanie prac budowlanych mających na celu adaptację istniejących 40 pustostanów na mieszkania o charakterze socjalnym przeznaczonych dla uchodźców  wojennych z Ukrainy, a docelowo (po ustaniu zapotrzebowania) dla mieszkańców Rybnika. Podstawowym celem projektu jest zwiększenie ilości  dostępnych w Rybniku stosunkowo tanich w utrzymaniu mieszkań, które umożliwią lub ułatwią rozpoczęcie/rozwijanie procesu usamodzielniania ekonomicznego, który to z kolei jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania obywateli Ukrainy w Polsce.

 • Wartość całkowita projektu: 3 900 000,00 zł
 • Wartość kosztów kwalifikowanych:  3 900 000,00 zł
 • Wartość dofinansowania ze środków UE: 3 900 000,00 zł
 • Wkład własny Miasta Rybnika: 0,00 zł

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT.

Projekt zakłada realizację siedmiu zadań. Trzy z nich dotyczą rozbudowy istniejących centrów przesiadkowych w celu dostosowania ich do obsługi ruchu rowerowego (m.in. parkingi Bike&Ride) oraz ułatwienia przesiadania się z samochodu na transport publiczny (parkingi Park&Ride, strefy Kiss&Ride). Pozostałe cztery zadania dotyczą rozwoju infrastruktury dedykowanej rowerom. Powstała infrastruktura będzie pełniła funkcję komunikacyjną umożliwiającą zarówno dojazd do rozbudowanych centrów przesiadkowych i przesiadanie się tam na komunikację zbiorową, jak również korzystanie z niej w codziennych dojazdach np. na trasie dom – praca – dom. Przy projektowaniu infrastruktury rowerowej korzystano z opracowanych w 2016 r. „Standardów projektowych i wykonawczych systemu rowerowego w Rybniku”.

Podstawowe założenia projektowe:

 • Centrum przesiadkowe Paruszowiec – w ramach zadania zaplanowano budowę stanowisk postojowych dla rowerów pod zadaszeniem w postaci wiaty, budowę miejsc postojowych dla aut osobowych w ramach parkingu P&R. Ponadto przewidziano wykonanie oświetlenia typu LED i monitoringu terenu. Dodatkowo planuje się budowę tunelu wraz ciągiem pieszo-rowerowym, który połączy obie strony nasypu kolejowego. Uzupełniająco wykonane zostaną elementy zieleni z obiektami malej architektury (śmietniki, ławki) oraz odwodnienie terenu.
 • Centrum przesiadkowe Dworzec Komunikacji Miejskiej – w ramach zadania zaplanowano budowę miejsc obsługi rowerzystów w 2 strefach (stojaki na rowery, szafki rowerowe, wiaty rowerowe, ławki, kosze) wraz z systemem monitoringu oraz wykonanie parkingu P&R wraz z systemem parkingowym. Parking P&R zostanie oddzielony od dworca pasem zieleni. Dodatkowo zostaną przebudowane wjazdy na dworzec i utworzona strefa Kiss&Ride oraz miejsce dla taksówek. W niezbędnym zakresie wykonane zostaną: przebudowa odwodnienia i oświetlenia oraz elementy organizacji ruchu.
 • Centrum przesiadkowe dworzec kolejowy Rybnik (dworzec główny) - w ramach zadania na istniejącym naprzeciwko dworca skwerze wykonane zostanie miejsce obsługi rowerzystów (stojaki na rowery, szafki rowerowe, wiaty rowerowe, ławki, kosze). Cały teren zostanie utwardzony kostką z wydzieleniem rabat kwiatowych i trawników. Wybudowane zostaną również siedziska w postaci podestów z drewna egzotycznego.
 • Centrum Rybnika – w ramach zadania planuje się wyznaczenie poprzez zmianę organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia BRD) dedykowanych rowerom ciągów komunikacyjnych o długości 10 249 m. Wyznaczenie dróg rowerowych odbywać się będzie za pomocą: pasów ruchu dla rowerów, kontraruchu i kontrapasów na drogach jednokierunkowych, oznakowania kierunku i toru ruchu rowerów, jedno i dwukierunkowych dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych. Dodatkowo w ramach zadania wykonane zostaną punktowe roboty budowalne (np. obniżanie krawężników, korekty łuków).
 • Odcinek Rudzka-Wierzbowa - w ramach zadania zostanie wybudowany ciąg pieszo- rowerowy o długości 1381,6 m. Dodatkowo wzdłuż całego odcinka zostanie wybudowane oświetlenie LED oraz miejsca postojowe (ławka + stojak rowerowy).
 • ul. Raciborska – w ramach zadania na długości 4 404,3 m powstanie infrastruktura rowerowa w postaci dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz wyznaczonych przejazdów przez jezdnie. Zadania zakłada także budowę i przebudowę oświetlenia, dostosowanie sygnalizacji świetlnych do ruchu rowerowego, a także przebudowę kolidujących sieci teletechnicznych i energetycznych.
 • ul. Żorska - w ramach zadania na długości 2 470,88 m powstanie infrastruktura rowerowa w postaci dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz wyznaczonych przejazdów przez jezdnie. Zadania zakłada także przebudowę i budowę oświetlenia, dostosowanie sygnalizacji świetlnych do ruchu rowerowego, a także przebudowę kolidujących sieci teletechnicznych i energetycznych.  


W sumie projekt obejmuje rozbudowę 3 centrów przesiadkowych oraz 18 505,78 m infrastruktury rowerowej (w tym budowa: 6 286,99 m, przebudowa: 1691 m, wyznaczenie: 10 527,79 m).

 • Całkowita wartość projektu: 18 904 272,10 zł,
 • Współfinansowanie ze środków UE: 10 446 744,08 zł,
 • Wkład własny z budżetu miasta: 8 457 528,02 zł

Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I

Wartość całkowita projektu wynosi 7 642 096,52 zł, zaś przyznane dofinansowanie z EFRR i budżetu państwa odpowiednio 6 152 494,64 zł oraz 723 822,90 zł (w sumie 6 876 317,54 zł).

Dofinansowanie przyznano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, poddziałanie 4.3.4 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs”

Projekt obejmuje swoim zakresem kompleksową termomodernizację 11 wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz wymianę wszystkich nieekologicznych źródeł ciepła (głównie piece kaflowe na węgiel) na nowoczesne dwufunkcyjne kotły gazowe. Dofinansowanie obejmuje następujące budynki: Żurawia 1,4,6, Bogusławskiego 2,16,20, Plac Żołnierza 1,4, Patriotów 1,3, Plac Pokoju 2.

Większa część inwestycji (8 budynków) została zrealizowana w 2019 r., zaś jej dokończenie jest planowane w 2020 r.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA” – wartość całkowita projektu wynosi 5 680 384,98 zł, zaś przyznane dofinansowanie z EFRR i budżetu państwa odpowiednio 4 534 636,12 zł oraz 533 486,61 zł (w sumie 5 068 122,73 zł). Dofinansowanie przyznano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, poddziałanie 4.3.4 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs”

Projekt obejmuje swoim zakresem kompleksową termomodernizację 10 wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz wymianę wszystkich nieekologicznych źródeł ciepła (głównie piece kaflowe na węgiel) na nowoczesne dwufunkcyjne kotły gazowe. Dofinansowanie obejmuje następujące budynki: Bogusławskiego 3,5,9,10,12,14, Elsnera 2, Grażyńskiego 3, Plac Żołnierza 2, Żurawia 5.

Inwestycja jest w całości planowana do wykonania w 2020 r. (w przypadku problemów z wyborem wykonawców część inwestycji może zostać wykonana w 2021 r.)

Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II” – wartość całkowita projektu wynosi 14 106 529,20 zł zaś przyznane dofinansowanie z EFRR i budżetu państwa odpowiednio 10 815 390,42 zł zł oraz 1 272 398,85 zł (w sumie 12 087 789,27 zł). Dofinansowanie przyznano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, poddziałanie 4.3.4 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs”

Projekt obejmuje swoim zakresem kompleksową termomodernizację 16 wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz wymianę wszystkich nieekologicznych źródeł ciepła (głównie piece kaflowe na węgiel) na nowoczesne dwufunkcyjne kotły gazowe. Dofinansowanie obejmuje następujące budynki: Lompy 1,2,3,4,5, Śniadeckiego 1,2,3,4,6, Czwartaków 2,4, Kuboszka 1, Patriotów 2, Astronautów 2, Wazów 3.

Jeden z budynków (Śniadeckiego 2) został już zrealizowany w 2019 r., zaś realizacja pozostałych zadań jest planowana na lata 2020-2021.

 

 

Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Niedobczycach

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Niedobczycach” – wartość całkowita projektu wynosi 5 627 069,91 zł, zaś przyznane dofinansowanie z EFRR 3 930 905,18 zł. Dofinansowanie przyznano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, poddziałanie 4.3.4 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs”

Przedmiotem projektu jest realizacja następujących zadań:

 • kompleksowa termomodernizacja połączona z podłączeniem do sieci ciepłowniczej w 3 budynkach przy ul. Andersa 18,20,28
 • kompleksowa termomodernizacja połączona z modernizacją węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Rymera 42 i Barbary 19
 • wymiana źródła węglowego na gazowe w lokalnej kotłowni przy ul. Hetmańskiej 5 połączona z kompleksową termomodernizacją i modernizacją sieci c.o. w zasilanych przez tą kotłownię 3 budynkach (Hetmańska 1,5,7).

Część zakresu projektu została już zrealizowana w 2018 r., zaś dokończenie jest planowane na 2020 r.

 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków tworzących Szkołę podstawową nr 19 w Rybniku. W ramach inwestycji zaplanowano docieplenie przegród budowlanych, modernizację instalacji c.o oraz budowę wentylacji mechanicznej dla części obiektu. Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie emisji substancji wpływających na jakość powietrza w mieście poprzez zmniejszenie ilości energii cieplnej wykorzystywanej do funkcjonowania objętych wsparciem budynków użyteczności publicznej. Niniejszy projekt przygotowuje także szkołę do planowanej na 2021 r. wymiany źródła ciepła na system pomp ciepła, która będzie miała miejsce w ramach komplementarnej inwestycji.

 • Planowana całkowita wartość projektu: 1 616 574,93 zł
 • Planowane całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 1 536 668,45 zł
 • Środki funduszu: 1 306 168,18 zł
 • Wkład własny Miasta: 230 500,27 zł

Termin zakończenia realizacji projektu: do 4 listopada 2022 r.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”. Działanie 4.3 IV „Efektywność energetyczna  i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 19 obiektów użyteczności publicznej na terenie Rybnika (przedszkoli, szkół oraz obiektu MOSiR).

W ramach inwestycji w 11 obiektach zaplanowano modernizację źródła ciepła wraz z instalacjami. Ponadto ocieplone zostaną ściany, dachy i stropodachy budynków, a wymianie podlegać będą okna i drzwi.

Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie emisji substancji wpływających na jakość powietrza w mieście poprzez zmniejszenie ilości energii cieplnej wykorzystywanej do funkcjonowania objętych wsparciem budynków użyteczności publicznej.

Rzeczową realizację inwestycji zaplanowano w latach 2015-2018.

 • Całkowita wartość projektu: 33 163 531,20 zł
 • Wydatki kwalifikowane projektu: 22 544 915,14 zł
 • Współfinansowanie ze środków UE: 19 160 923,33 zł

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 11 obiektów użyteczności publicznej na terenie Rybnika (przedszkoli, szkół).

W ramach inwestycji w 11 obiektach zaplanowano modernizację źródła ciepła wraz z instalacjami. Ponadto ocieplone zostaną ściany, dachy i stropodachy budynków, a wymianie podlegać będą okna i drzwi.

Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie emisji substancji wpływających na jakość powietrza w mieście poprzez zmniejszenie ilości energii cieplnej wykorzystywanej do funkcjonowania objętych wsparciem budynków użyteczności publicznej.

Rzeczową realizację inwestycji zaplanowano w latach 2014-2018.

 • Całkowita wartość projektu: 13 734 349,96 zł
 • Wydatki kwalifikowane projektu: 12 343 713,37 zł
 • Współfinansowanie ze środków UE: 10 047 782,70 zł.

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika

Miasto Rybnik otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, OŚ Piorytetowa V „Ochrona środowiska
i efektywne wykorzystanie zasobów”, Działanie 5.2 „Gospodarka odpadami”, Poddziałanie 5.2.2 „Gospodarka odpadami – RIT” Subregionu Zachodniego na realizację projektu: „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika”

Wnioskowane dofinansowanie: 1 439 114,92 zł

Wkład własny:   75 742,89 zł

Planowana całkowita wartość projektu: 1 514 857,81 zł

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została  z Zarządem Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w dniu 18.11.2019 r. Ostateczny termin realizacji zadań to 10.12.2021 r.

Celem projektu jest likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko poprzez usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rybnika. Osoby ubiegające się o przyznanie grantu (dotacji celowej) mogą przeprowadzić prace polegające na:

 • demontażu z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transport, unieszkodliwianie z jednoczesnym przywróceniem stanu obiektu sprzed demontażu z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów budowlanych niezawierających azbestu;
 • demontażu z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transport  i unieszkodliwianie;
 • transport znajdujących się na nieruchomości wyrobów budowlanych zawierających azbest i ich unieszkodliwianie.

Realizacja projektu przyniesie korzyści społeczne, ekonomiczne, ekologiczne polegające na minimalizacji emisji włókien azbestu, podniesieniu jakości życia mieszkańców, poprawie wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych i ich stanu technicznego.

Uchwałą Nr 45/IV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie  udzielenia dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika” przyjęty został REGULAMIN udzielania dofinansowania. Projekt skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi obiektów lub nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika, które przeprowadzą prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Nabór wniosków do projektu został przeprowadzony w okresie od 20 lutego 2019 r. do 29 marca 2019 r. Pozwoliło to na określenie potrzeb i zakresu zadań inwestycyjnych.

W ramach projektu planowane jest usunięcie elementów zawierających azbest z 73 budynków/obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Rybnika.

Po zakończeniu naboru wniosków o przyznanie grantu przeprowadzono weryfikację formalno–prawną w wyniku której utworzono „Listę zakwalifikowanych”.

Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku

W ramach projektu przewiduje się adaptację zabytkowego budynku oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny.

Zakres rzeczowy projektu obejmować będzie w szczególności: zmianę sposobu użytkowania obiektu z funkcji szpitalnej na budynek administracyjno-biurowy, zmianę sposobu użytkowania poddasza nad skrzydłem północnym z nieużytkowego na użytkowe, przebudowę poszczególnych pomieszczeń związaną z dostosowaniem do nowych funkcji, remont konserwatorski elewacji, przebudowę schodów zewnętrznych do budynku wraz z budową podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami oraz windą wewnętrzną, przebudowę elewacji frontowej (zachodniej), a w szczególności odtworzenia wyjścia na zewnątrz z ewakuacyjnej klatki schodowej, przebudowę wewnętrznej instalacji tj. elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji, centralnego ogrzewania oraz gazowej. Dodatkowo zakupione zostanie odpowiednie wyposażenie.

 • Całkowita wartość projektu: 3.715.415,37
 • Całkowite wydatki kwalifikowalne: 3.260.725,00 zł
 • Współfinansowanie ze środków UE: 2.771.616,24 zł
 • (wkład własny: 943.799,13 zł)

Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetleniem w Rybniku

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem nadmiernej energochłonności miejskiej infrastruktury, co jest jednym z czynników wpływających na jakość powietrza w regionie.

Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna oświetlenia na 6 ulicach na terenie Miasta Rybnika. W ramach inwestycji w istniejących obecnie 414 punktach świetlnych znacząco zostanie zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną, co zostanie dokonane poprzez wymianę opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy typu LED.

Dodatkowo wymianie ulegną słupy oświetleniowe, których stan techniczny nie pozwala na montaż nowoczesnego oświetlenia oraz okablowanie. Jako uzupełnienie inwestycji zaplanowano wdrożenie systemu inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym w oparciu o zdalne zarządzanie i monitoring, co da dodatkowe efekty w oszczędzaniu energii.

Rezultatem inwestycji ma być zmniejszenie zapotrzebowania na energię o 152,96 MWh rocznie, co przełoży się na redukcję emisji CO2 o 127,11 ton rocznie.

 • wydatki ogółem: 1 999 649 zł
 • wydatki kwalifikowalne: 1 472 829,57 zł
 • dofinansowanie: 1 251 905,08 zł

 

Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika

Projekt dotyczy udzielenia przez Miasto Rybnik wsparcia w postaci bezzwrotnego grantu przyznawanego osobom fizycznym - właścicielom domów jednorodzinnych na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych polegających na wymianie źródła ciepła wraz z ewentualną wymianą/modernizacją instalacji c.o./c.w.u. Projektem objęto 100 budynków jednorodzinnych spełniających tzw. minimalny standard efektywności energetycznej. We wszystkich 100 budynkach znajdują się źródła ciepła oparte o paliwa stałe (węgiel/drewno). Wszystkie wspomniane źródła ciepła zostaną wymienione na źródła spełniające wymogi „uchwały antysmogowej” Województwa Śląskiego tj. w przypadku paliw stałych (wyłącznie pellet) na kotły spełniające wymogi 5 klasy oraz normy ekoprojektu lub na źródła oparte o gaz, energię elektryczną lub OZE (pompy ciepła).

Szczegółowo ilość grantów w podziale na poszczególne rodzaje nowych źródeł ciepła wygląda następująco:

 • 1 grant na wymianę źródła ciepła na gruntową pompę ciepła
 • 33 granty na wymianę źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda
 • 6 grantów na wymianę źródła ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny
 • 53 granty na wymianę źródła ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny wraz z wykonaniem przyłącza gazowego
 • 6 grantów na wymianę źródła ciepła na kocioł na pellet drzewny
 • 1 grant na wymianę źródła ciepła na ogrzewanie elektryczne

Ponadto w 42 przypadkach granty na wymianę źródła będą obejmować także wsparcie z zakresu wymiany/modernizacji instalacji c.o./c.w.u.

Efektem projektu będzie redukcja emisji CO2 o 440,54 ton oraz redukcja emisji pyłu PM10 o 2,19 tony.

Wartość projektu: 944 491,14 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 802 817,47 zł

Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika - edycja II

Projekt dotyczy udzielenia przez Miasto Rybnik wsparcia w postaci bezzwrotnego grantu przyznawanego osobom fizycznym - właścicielom domów jednorodzinnych na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych polegających na wymianie źródła ciepła wraz z ewentualną wymianą/modernizacją instalacji c.o./c.w.u. Projektem objęto 668 budynków jednorodzinnych spełniających tzw. minimalny standard efektywności energetycznej. We wszystkich 668 budynkach znajdują się źródła ciepła oparte o paliwa stałe (węgiel/drewno). Wszystkie wspomniane źródła ciepła zostaną wymienione na źródła spełniające wymogi „uchwały antysmogowej” Województwa Śląskiego tj. w przypadku paliw stałych (wyłącznie pellet) na kotły spełniające wymogi 5 klasy oraz normy ekoprojektu lub na źródła oparte o gaz, energię elektryczną lub OZE (pompy ciepła).

Szczegółowo ilość grantów w podziale na poszczególne rodzaje nowych źródeł ciepła wygląda następująco:

 • 5 grantów na wymianę źródła ciepła na gruntową pompę ciepła
 • 203 grantów na wymianę źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda
 • 154 grantów na wymianę źródła ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny
 • 210 granty na wymianę źródła ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny wraz z wykonaniem przyłącza gazowego
 • 90 grantów na wymianę źródła ciepła na kocioł na pellet drzewny
 • 1 grant na wymianę źródła ciepła na ogrzewanie elektryczne
 • 5 grantów na podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej

Ponadto w 173 przypadkach granty na wymianę źródła będą obejmować także wsparcie z zakresu wymiany/modernizacji instalacji c.o./c.w.u.

Efektem projektu będzie redukcja emisji CO2 o 3 352,57097 ton oraz redukcja emisji pyłu PM10 o 15,36041 tony.

Wartość projektu: 3 733 707,09 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 3 173 651,03 zł

Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku

Przedmiotem projektu jest stworzenie na niewykorzystanym obecnie obszarze byłej kopalni "Ignacy" w Rybniku terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego o charakterze przestrzeni publicznej, dedykowanego w głównej mierze mieszkańcom osiedla przy ul. Morcinka. Niniejszy projekt jest częścią realizowanego od kilku lat większego przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest przywrócenie społeczności terenu byłego zakładu przemysłowego, który przez wiele dziesięcioleci był sercem gospodarczym dzielnicy. Główną ideą tego przedsięwzięcia jest połączenie na terenie byłej kopalni funkcji społecznych wspomagających proces rewitalizacji i dedykowanych stricte mieszkańcom najbliższego otoczenia z funkcjami kulturalno-turystycznymi. 

 • Planowana całkowita wartość projektu: 6 634 703,65 zł
 • Planowane całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 5 945 903,65 zł
 • Środki funduszu: 5 054 018,12 zł
 • Środki z budżetu państwa: 594 590,37 zł
 • Wkład własny Miasta: 297 295,16 zł

Termin zakończenia realizacji projektu: do 30 czerwca 2022 r.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempiela w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku

Przedmiotem projektu są 2 zadania realizowane na terenie zabytkowego parku, mające na celu poprawę jego funkcjonalności jako potencjalnego miejsca integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji znajdującego się w dzielnicy Niedobczyce w Rybniku. Przebudowane i rozbudowane obszary parku będą miały za zadanie m.in. promować włączenie społeczne oraz integrację mieszkańców, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości życia w całej dzielnicy.

 • Pierwsze zadanie to przebudowa istniejącego na terenie parku placu zabaw celem dostosowania go współczesnych standardów, zwiększenia jego atrakcyjności oraz wykreowania miejsca integracji mieszkańców pobliskiego osiedla.
 • Drugie zadanie związane jest ze znacznym rozszerzeniem szczątkowej obecnie funkcji kulturalnej parku, poprzez rozbudowę istniejącej zdegradowanej, niefunkcjonalnej muszli koncertowej (amfiteatru) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.

Rzeczową realizację zaplanowano w 2022 r.

 • Całkowita wartość projektu:  4 221 146,00 zł
 • Wartość dofinansowania: 3 765 866,02 zł
 • Wkład budżetu miasta: 455 279,98 zł
Udostępnij: