Rybnik.pl

Położenie

 • 18o25'' do 18o38'' długości geograficznej wschodniej,
 • 50o03'' do 50o10'' szerokości geograficznej północnej.

 
Miasto położone jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego, w obrębie Kotliny Raciborsko - Oświęcimskiej na Płaskowyżu Rybnickim na wysokości 210-290 m. n.p.m. nad rzeką Nacyną (dopływ Rudy) i Rudą (dopływ Odry). Północną część miasta stanowi Wysoczyzna Golejowska. Miasto położone jest na południowy zachód od Katowic.
 
Rybnik graniczy:

 • na północy z Kuźnią Raciborską i Pilchowicami
 • na wschodzie z Żorami i Czerwionką - Leszczynami
 • na południu z Radlinem, Świerklanami i Marklowicami
 • na zachodzie z Rydułtowami, Jejkowicami, Gaszowicami i Lyskami. 

Odległości drogowe z Rybnika:

 • Katowice - 52 km
 • Kraków - 111 km
 • Warszawa - 380 km
 • Gdańsk - 618 km
 • Chałupki (przejście graniczne) - 24 km
 • Ostrawa - 33 km
 • Bratysława - 333 km
 • Praga - 329 km
 • Wiedeń - 342 km
 • Berlin - 545 km

WARUNKI NATURALNE

Najwyższym wzniesieniem w mieście jest Grzybówka (291 m.n.p.m.). Układ hydrograficzny Rybnika charakteryzuje się występowaniem licznych wód powierzchniowych płynących i stojących. Najważniejszym ciekiem powierzchniowym jest rzeka Ruda - prawostronny dopływ Odry. Druga rzeka przepływająca przez miasto z południa na północ to Nacyna - dopływ Rudy. Wśród krajobrazów antropogenicznych zachowały się jeszcze "oazy" naturalnych układów przyrodniczych chronionych w ramach Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich. Przeważają na tym terenie bory, a mianowicie: bór mieszany, bór trzcinnikowy, suboceaniczny bór świeży oraz bór wilgotny. Duże nagromadzenie rzadkich gatunków roślin i zwierząt spotkać można wzdłuż dolin rzecznych, potoków i rozlewisk (np. bobry).

Bardzo interesujący fragment torfowiska znajduje się na wschód od Rybnika-Paruszowca. Rosną tam: modrzewnica zwyczajna, rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna. Z kolei znaczne ilości saren, jeleni, danieli występują w rejonie Głębokich Dołów - zbiorowiska buczyny karpackiej. Obok naturalnych form powierzchni na obrzeżach miasta i poza nim występują osobliwe formy antropogeniczne - stożkowe hałdy kamienia dołowego powstałe w wyniku działalności kopalń węgla kamiennego.
 

KLIMAT

Klimat Rybnika jest łagodny, na co wpływają: sąsiedztwo rzeki Odry, kompleksy leśne wschodniej części województwa opolskiego, a przede wszystkim mała odległość od wylotu Bramy Morawskiej, skąd napływają masy ciepłego, wilgotnego powietrza. Okres wegetacyjny roślin trwa od 210 do 230 dni, przymrozki notuje się w ciągu 80 do 100 dni w roku, a śnieg leży 60 do 90 dni.

Temperatura:

Średnia temperatura roczna kształtuje się w granicach +7oC do + 8oC. Najcieplej jest w lipcu, kiedy średnia ciepłota wynosi +17oC do +18oC, najzimniejszym zaś miesiącem jest styczeń, notuje się wówczas średnio -2oC do -3oC.

Opady:

Opady kształtują się w granicach 600 - 900 mm rocznie.

Wiatry:

Miasto leży w strefie wiatrów słabych i bardzo słabych. W 42% wiatry wieją z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego, przynoszące powiewy ciepłych mas powietrza znad Europy Zachodniej i basenu Morza Śródziemnego. Średnia roczna prędkość wiatru - 2,2 m/s.
 

Udostępnij: