ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Park Kulturowy

Trwają prace nad stworzeniem parku kulturowego, który jest jedną z form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ochroną ma zostać objęty obszar śródmieścia miasta Rybnika o powierzchni około 121 hektarów, jako historyczna i kulturowa kolebka Rybnika podlegająca szczególnej ochronie.

Część obszaru proponowanego parku kulturowego jest objęta ochroną konserwatorską w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a także wpisana do rejestru zabytków. Na jego obszarze znajduje się wiele zabytkowych i wartościowych kulturowo obiektów tj. obiektów wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Zakres i forma ochrony tych obiektów jest zawarta w wielu przepisach.

- Mamy prawo korzystać z przestrzeni miasta i wszelkich jego dobrodziejstw. Jednocześnie mamy obowiązek ochrony tej przestrzeni. Utworzenie na terenie śródmieścia parku kulturowego daje możliwość ochrony jego wyjątkowego charakteru oraz wprowadzenia ładu estetycznego w mieście. Dziś centrum miasta wymaga uporządkowania a stworzenie parku kulturowego będzie narzędziem do poprawy jego atrakcyjności – komentuje Piotr Kuczera Prezydent Miasta Rybnika.

Park kulturowy powstanie dzięki uchwale podjętej na sesji Rady Miasta Rybnika, która będzie zakładała ochronę krajobrazu kulturowego parku oraz uporządkowanie, zachowanie i właściwe kształtowanie krajobrazu kulturowego i historycznego charakteru najstarszej części miasta. Przepisy te określą między innymi jakie będą mogły być w tym obszarze elewacje, reklamy, zasady prowadzenia działalności czy porządkowania terenu. Łatwiejsze też będzie pozyskanie dofinansowania na remont obiektu zabytkowego zlokalizowanego na tym obszarze.

Rybnik - park kulturowy 2016


Jeśli odtworzysz film, YouTube wyśle ​​Ci kilka plików cookie!
Akceptuje - OdtwórzAkceptuje dla wszystkich filmów - Odtwórz
×

Obecnie brak jest uregulowań prawnych w wielu tych kwestiach, a jeśli są, to droga administracyjna do ukarania osób nieprzestrzegających przepisów jest długa. Po utworzeniu parku kulturowego za naruszenie zasad straż miejska będzie mogła od razu karać mandatami.

Rybnik będzie wzorował się między innymi na parkach kulturowych we Wrocławiu i Krakowie, gdzie tą formą ochrony zostały objęte tereny starówek. Prezydent Miasta Rybnika przygotowuje projekt uchwały regulujący kwestię reklam, obiektów małej architektury i ogrodzeń na terenie miasta Rybnika, przepisy te jednak nie będą mogły regulować wielu innych kwestii takich jak: reklamy na pojazdach, rozdawanie ulotek, handel uliczny, ogródki gastronomiczne, montaż anten, urządzeń nagłaśniających i klimatyzujących na zewnątrz budynków, umieszczanie tymczasowych obiektów budowlanych.

Obie uchwały będą się wzajemnie uzupełniać, aby w jak największym stopniu uporządkować przestrzeń miasta, a w szczególności jej centralną część, czyli najbardziej uczęszczaną przez mieszkańców i przyjezdnych, która stanowi wizytówkę Rybnika. Włodarze Miasta stoją na stanowisku, że warto podejmować działania, które będą miały na celu wzmocnienie ochrony najcenniejszych walorów miasta, co przyczyni się do wzrostu jego atrakcyjności.

Udostępnij: