ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Rady Pomocnicze

Młodzieżowa Rada Miasta Rybnika

Młodzieżowa Rada Miasta Rybnika powstała w 2001 roku. W jej skład wchodzi 26 radnych, którzy reprezentują szkoły ponadpodstawowe z Rybnika.

Organ tworzy młodzież, którą przede wszystkich cechuje chęć działania na rzecz miasta i młodych. W obszarze działań MRM znajduje się promowanie aktywności obywatelskiej, szerzenie idei samorządowej, promowanie kultury, reprezentacja młodzieży i postulowanie ich potrzeb wobec władz miasta.

Młodzieżowa Rada Miasta Rybnika realizuje wiele akcji, z  których najbardziej znane to:

 • Akcja charytatywna Czapka Św. Mikołaja
 • Budżet Partycypacyjny
 • Karta Rabatowa MRM

Działania Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika można śledzić na social mediach:

Młodzieżowa Rada Miasta 2022/2023

Zarząd MRM:

 • Przewodnicząca - Marta Pinior
 • Zastępca - Wojciech Dziendziel
 • Zastępca - Oskar Dulniok
 • Sekretarz - Julia Kretek

Skład MRM:

1.ZSUJulia Kretek
2.ZSUFilip Bekas
3.ALOMaja Kusiak
4.ALOZofia Grycman
5.ZSTWojciech Dziendziel
6.ZSTOskar Dulniok
7.ZSMEMateusz Grzesista
8.ZSMEMartyna Babińska
9.ZSBAnna Grzesista 
10.ZSBAgata Luks
11.ZSEUNatalia Wowra
12.ZSEUPatrycja Zientek
13.I LOMarta Pinior
14.I LOElżbieta Płaczek
15.II LOInga Kulak 
16.II LOKarol Pater-Jajdelski
17.IV LOMartyna Zając
18.IV LONatalia Lenczewska
19.V LOFlorian Rezner
20.V LODominik Machoczek
21.ZS5Sandra Kaczmarczyk
22.ZS5Dominika Szlązak

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Prezydencie Miasta. Do zakresu działania Rady należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 3. ocena realizacji programów;
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Rada działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 44b i 44c),
 2. rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

Powiatowe rady do spraw osób niepełnosprawnych składają się z 5 osób, powołanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin). Członków powiatowych rad powołuje i odwołuje starosta (w przypadku Miasta Rybnika – Prezydent), spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje i organy, o których mowa wyżej.

Rada powołana została z dniem 9 listopada 2023 r. zarządzeniem nr 808/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 października 2023 r. na 4-letnią kadencję w latach 2023-2027.

Skład Rady:

 • Hanna Filusz – przedstawiciel Miasta Rybnika, wskazany przez Prezydenta Miasta, Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku,
 • Justyna Machnik – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rybniku,
 • Hanna Pasterny – Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) w Rybniku,
 • Jarosław Tobiasz – Stowarzyszenie „Oligos” w Rybniku,
 • Maria Zientarska – Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa” w Rybniku.

Prezydium Rady:

 • Jarosław Tobiasz – Przewodniczący Rady,
 • Hanna Pasterny – Wiceprzewodnicząca Rady,
 • Hanna Filusz – Sekretarz.

Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady co najmniej raz na kwartał.

Dane kontaktowe:

siedziba: ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
tel. 32 43 92 015, e-mail: spoleczny@um.rybnik.pl 

Rady Dzielnic

Dzielnice to jednostki pomocnicze miasta, które zostały powołane w 1990 roku. W Rybniku wyodrębniono 27 dzielnic, każda o własnej specyfice i historii. To w nich tworzą się grupy zrzeszające działaczy dzielnicowych oraz społeczników, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. 

Szczegółowe informacje na temat rybnickich rad dzielnic znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej

Rybnicka Rada Kobiet

Członkinie wybierane są spośród kobiet, które są mieszkankami Rybnika lub są związane z Rybnikiem pracą zawodową, czy działaniami na rzecz miasta.

Rada zajmuje się:

 • działaniami na rzecz równouprawnienia i przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji,
 • działaniami w obszarze ochrony zdrowia i walki ze smogiem,
 • działaniami związanymi z edukacją seksualną mieszkańców Rybnika,
 • działaniami związanymi z przeciwdziałaniem cyberprzemocy i  innym zagrożeniom cybernetycznym, które dotyczą dzieci i młodzieży,
 • działaniami związanymi z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 
 • innymi działaniami, dotyczącymi spraw kobiet i polityki równościowej.

Rybnicka Rada Kobiet świadczy pomoc w tworzeniu i wyposażeniu punktu pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy, którzy szukają schronienia i pomocy w mieście w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na terenie ich kraju. Organizuje zbiórki żywności, chemii gospodarczej, artykułów pierwszej potrzeby. Członkinie utworzyły akcję „Otwarta Szafa”, która polega na zbiórce odzieży, obuwia od osób, którym nie są już potrzebne, a nadają się do użytkowania i mogą służyć osobom potrzebującym. Pomagają w znalezieniu mieszkania jak i załatwiania formalności, szkoły, organizują kursy języka polskiego i wiele innych. Ponadto wysyłają towary na Ukrainę.

W 2022r. otrzymały tytuł Wolontariusza Roku za swoje zaangażowanie i ciężką pracę.

Członkinie pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącą Rady co najmniej raz na kwartał.

Rybnicka Rada Kobiet powołana została zarządzeniem nr 813/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. 

Rybnicką Radę Kobiet tworzą:

 • Przewodnicząca RRK  - Hanna Kustra
 • Barbara Płaczek
 • Małgorzata Wróbel
 • Agnieszka Urbaś
 • Bożena Fros
 • Grażyna Graś
 • lona Czaja-Holona

Regulamin działania Rybnickiej Rady Kobiet

Dane Kontaktowe:

Siedziba: ul. Jadwigi i Feliksa Białych 7, 44-200 Rybnik
tel. 667 768 427 / 721 500 064
e-mail: rybnickaradakobiet1@gmail.com 
Facebook

Rybnicka Rada Seniorów

Rybnicka Rada Seniorów wspiera władze miasta w sprawach dotyczących osób starszych, zwracając uwagę na potrzeby i oczekiwania seniorów.
Tworzy ją 15 osób:

 • 9 przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób starszych na terenie Rybnika,
 • 3 osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Rybnika
 • 3 osoby wskazane przez Radę Miasta Rybnika.
 • Członkowie Rady

Seniorów wybierani są co 4 lata spośród osób, które ukończyły 60 rok życia i są mieszkańcami Rybnika. Zadaniem Rady jest zapobieganie i przełamywanie marginalizacji ludzi starszych, wspieranie aktywności seniorów, przełamywanie stereotypów na temat starości. Rada podejmuje też inicjatywy w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia ludzi starszych, dąży do rozwoju form wypoczynku oraz
poprawy dostępności do edukacji i kultury dla osób powyżej 60 roku życia.

Członkowie Rybnickiej Rady Seniorów:

 • Zdzisław Drążewski
 • Stefania Forreiter
 • Grażyna Kowalska
 • Gerard Kuźnik
 • Jerzy Lazar
 • Barbara Oberaj
 • Andrzej Oświecimski
 • Maria Polanecka-Nabagło
 • Irena Skatuła
 • Felicja Skrzypiec
 • Ewa Słota
 • Grażyna Szojer
 • Tadeusz Szostok
 • Maria Waliszewska
 • Eugeniusz Zimończyk

Dane kontaktowe:

Dyżury Rybnickiej Rady Seniorów

W każdy poniedziałek, w godzinach od  11.00 do 12.30, Rybnicka Rada Seniorów zaprasza seniorów na spotkania w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku (ul. Szafranka 7).

Rybnicka Rada Sportu

Rybnicka Rada Sportu składa się z 6 – 12 członków powoływanych  na czteroletnią kadencję. Członków powołuje się spośród przedstawicieli organizacji i instytucji, działających  na terenie Miasta Rybnika, realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej. Członkowie Rybnickiej Rady Sportu wykonują swoje funkcje społecznie.  

Do zadań Rady należy w szczególności:  

1. Opiniowanie:

 • Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika w zakresie kultury fizycznej,
 • projektu budżetu Miasta Rybnika, w części dotyczącej kultury fizycznej,
 • programów rozwoju bazy sportowej na terenie Miasta Rybnika, w tym w szczególności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej,
 • projektu uchwały określającej warunki i tryb finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu;
 • spraw dotyczących przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień  oraz stypendiów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych;

2. Konsultowanie kierunków działania Miasta Rybnika w zakresie kultury fizycznej, w tym określanie dyscyplin wiodących oraz przedstawianie propozycji kryteriów podziału środków finansowych, przeznaczonych z budżetu Miasta na kulturę fizyczną;

3. Opracowywanie rocznych raportów o stanie sportu w Rybniku.

Rybnicka Rada Sportu powołana została zarządzeniem Prezydenta MIasta Rybnika.

Rybnicką Radę Sportu tworzą:

 • Krystian Fajkis  
 • Anetta Gawrysiak          
 • Marek Pietras (przewodniczący)
 • Grażyna Szulik 
 • Rafał Tymusz                   
 • Dariusz Widawski

Rada Działalności Pożytku Publicznego

Powołana zarządzeniem  Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 września 2023 r.  na trzyletnią kadencję.  Rada działa na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej „ustawa”) oraz Regulaminu Pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Rybnika, przyjętego Uchwałą Nr 1/2023 Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Rybnika z dnia 12 października2023 r.

Skład Rady:

Przedstawiciele Rady Miasta Rybnika:

 • radny Marek Florczyk,
 • radny Franciszek Kurpanik.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 • Anna Pomykoł,
 • Magdalena Palowska-Trzebuniak,
 • Agnieszka Ochal,
 • Marzena Skupień,
 • Grzegorz Głupczyk.

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Rybnika:

 • Joanna Hawel,
 • Barbara Kazana,
 • Marek Pietras.

Do zadań Rady należy:

 1. opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta,
 2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
 3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
 4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
 5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,
 6. promowanie osiągnięć i prezentacji dorobku organizacji pozarządowych,
 7. rozpatrywanie innych spraw zgłaszanych do Rady, a dotyczących sfery pożytku publicznego.

Termin wyrażenia przez Radę opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia Radzie odpowiednio projektu programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju Miasta. W przypadku projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w pkt 2, Rada wyraża opinię w terminie wskazanym w zarządzeniu o konsultacjach. W pozostałych przypadkach termin wyrażenia opinii przez Radę wynosi 14 dni od dnia otrzymania wniosku o przedstawienie opinii. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Sfera zadań publicznych została określona w art. 4 ustawy i obejmuje zadania w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 3. tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej,
 4. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
 5. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 6. działalności charytatywnej,
 7. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 8. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 9. działalności na rzecz integracji cudzoziemców,
 10.  ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 11.  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 12.  promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 13.  działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 14.  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 15.  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 16.  działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 17.  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 18.  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 19.  działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 20.  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 21.  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 22.  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 23.  turystyki i krajoznawstwa,
 24.  porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 25.  obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 26.  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 27.  udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 28.  ratownictwa i ochrony ludności,
 29.  pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 30.  upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
 31.  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 32.  promocji i organizacji wolontariatu,
 33.  pomocy Polonii i Polakom za granicą,
 34.  działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
 35.  działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
 36.  promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 37.  działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 38.  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 39.  rewitalizacji,
 40.  działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy,
 41.  działalności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.
Udostępnij: