ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Rady Pomocnicze

Młodzieżowa Rada Miasta Rybnika

Młodzieżowa Rada Miasta Rybnika powstała w 2001 roku. W jej skład wchodzi 26 radnych, którzy reprezentują szkoły ponadpodstawowe z Rybnika.

Organ tworzy młodzież, którą przede wszystkich cechuje chęć działania na rzecz miasta i młodych. W obszarze działań MRM znajduje się promowanie aktywności obywatelskiej, szerzenie idei samorządowej, promowanie kultury, reprezentacja młodzieży i postulowanie ich potrzeb wobec władz miasta.

Młodzieżowa Rada Miasta Rybnika realizuje wiele akcji, z  których najbardziej znane to:

 • Akcja charytatywna Czapka Św. Mikołaja
 • Budżet Partycypacyjny
 • Karta Rabatowa MRM

Działania Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika można śledzić na social mediach:

Młodzieżowa Rada Miasta 2022/2023

Zarząd MRM:

 • Przewodnicząca - Marta Pinior
 • Zastępca - Wojciech Dziendziel
 • Zastępca - Oskar Dulniok
 • Sekretarz - Julia Kretek

Skład MRM:

1.ZSUJulia Kretek
2.ZSUFilip Bekas
3.ALOMaja Kusiak
4.ALOZofia Grycman
5.ZSTWojciech Dziendziel
6.ZSTOskar Dulniok
7.ZSMEMateusz Grzesista
8.ZSMEMartyna Babińska
9.ZSBAnna Grzesista 
10.ZSBAgata Luks
11.ZSEUNatalia Wowra
12.ZSEUPatrycja Zientek
13.I LOMarta Pinior
14.I LOElżbieta Płaczek
15.II LOInga Kulak 
16.II LOKarol Pater-Jajdelski
17.IV LOMartyna Zając
18.IV LONatalia Lenczewska
19.V LOFlorian Rezner
20.V LODominik Machoczek
21.ZS5Sandra Kaczmarczyk
22.ZS5Dominika Szlązak

Rybnicka Rada Kobiet

Członkinie wybierane są spośród kobiet, które są mieszkankami Rybnika lub są związane z Rybnikiem pracą zawodową, czy działaniami na rzecz miasta.

Rada zajmuje się:

 • działaniami na rzecz równouprawnienia i przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji,
 • działaniami w obszarze ochrony zdrowia i walki ze smogiem,
 • działaniami związanymi z edukacją seksualną mieszkańców Rybnika,
 • działaniami związanymi z przeciwdziałaniem cyberprzemocy i  innym zagrożeniom cybernetycznym, które dotyczą dzieci i młodzieży,
 • działaniami związanymi z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 
 • innymi działaniami, dotyczącymi spraw kobiet i polityki równościowej.

Rybnicka Rada Kobiet świadczy pomoc w tworzeniu i wyposażeniu punktu pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy, którzy szukają schronienia i pomocy w mieście w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na terenie ich kraju. Organizuje zbiórki żywności, chemii gospodarczej, artykułów pierwszej potrzeby. Członkinie utworzyły akcję „Otwarta Szafa”, która polega na zbiórce odzieży, obuwia od osób, którym nie są już potrzebne, a nadają się do użytkowania i mogą służyć osobom potrzebującym. Pomagają w znalezieniu mieszkania jak i załatwiania formalności, szkoły, organizują kursy języka polskiego i wiele innych. Ponadto wysyłają towary na Ukrainę.

W 2022r. otrzymały tytuł Wolontariusza Roku za swoje zaangażowanie i ciężką pracę.

Członkinie pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącą Rady co najmniej raz na kwartał.

Rybnicka Rada Kobiet powołana została zarządzeniem nr 813/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. 

Rybnicką Radę Kobiet tworzą:

 • Przewodnicząca RRK  - Hanna Kustra
 • Barbara Płaczek
 • Małgorzata Wróbel
 • Agnieszka Urbaś
 • Bożena Fros
 • Grażyna Graś
 • lona Czaja-Holona

Regulamin działania Rybnickiej Rady Kobiet

Dane Kontaktowe:

Siedziba: ul. Jadwigi i Feliksa Białych 7, 44-200 Rybnik
tel. 667 768 427 / 721 500 064
e-mail: rybnickaradakobiet1@gmail.com 
Facebook

Rybnicka Rada Seniorów

Rybnicka Rada Seniorów wspiera władze miasta w sprawach dotyczących osób starszych, zwracając uwagę na potrzeby i oczekiwania seniorów.
Tworzy ją 15 osób:

 • 9 przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób starszych na terenie Rybnika,
 • 3 osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Rybnika
 • 3 osoby wskazane przez Radę Miasta Rybnika.
 • Członkowie Rady

Seniorów wybierani są co 4 lata spośród osób, które ukończyły 60 rok życia i są mieszkańcami Rybnika. Zadaniem Rady jest zapobieganie i przełamywanie marginalizacji ludzi starszych, wspieranie aktywności seniorów, przełamywanie stereotypów na temat starości. Rada podejmuje też inicjatywy w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia ludzi starszych, dąży do rozwoju form wypoczynku oraz
poprawy dostępności do edukacji i kultury dla osób powyżej 60 roku życia.

Członkowie Rybnickiej Rady Seniorów:

 • Zdzisław Drążewski
 • Stefania Forreiter
 • Grażyna Kowalska
 • Gerard Kuźnik
 • Jerzy Lazar
 • Barbara Oberaj
 • Andrzej Oświecimski
 • Maria Polanecka-Nabagło
 • Irena Skatuła
 • Felicja Skrzypiec
 • Ewa Słota
 • Grażyna Szojer
 • Tadeusz Szostok
 • Maria Waliszewska
 • Eugeniusz Zimończyk

Dane kontaktowe:

Dyżury Rybnickiej Rady Seniorów

W każdy poniedziałek, w godzinach od  11.00 do 12.30, Rybnicka Rada Seniorów zaprasza seniorów na spotkania w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku (ul. Szafranka 7).

Rybnicka Rada Sportu

Rybnicka Rada Sportu składa się z 6 – 12 członków powoływanych  na czteroletnią kadencję. Członków powołuje się spośród przedstawicieli organizacji i instytucji, działających  na terenie Miasta Rybnika, realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej. Członkowie Rybnickiej Rady Sportu wykonują swoje funkcje społecznie.  

Do zadań Rady należy w szczególności:  

1. Opiniowanie:

 • Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika w zakresie kultury fizycznej,
 • projektu budżetu Miasta Rybnika, w części dotyczącej kultury fizycznej,
 • programów rozwoju bazy sportowej na terenie Miasta Rybnika, w tym w szczególności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej,
 • projektu uchwały określającej warunki i tryb finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu;
 • spraw dotyczących przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień  oraz stypendiów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych;

2. Konsultowanie kierunków działania Miasta Rybnika w zakresie kultury fizycznej, w tym określanie dyscyplin wiodących oraz przedstawianie propozycji kryteriów podziału środków finansowych, przeznaczonych z budżetu Miasta na kulturę fizyczną;

3. Opracowywanie rocznych raportów o stanie sportu w Rybniku.

Rybnicka Rada Sportu powołana została zarządzeniem nr 341/2019 z dnia 28 maja 2019 roku.

Rybnicką Radę Sportu tworzą:

 • Krystian Fajkis  
 • Anetta Gawrysiak          
 • Marek Pietras (przewodniczący)
 • Grażyna Szulik 
 • Rafał Tymusz                   
 • Dariusz Widawski
Udostępnij: