Rybnik.pl
Rada Miasta

Sesja Rady Miasta

W czwartek, 16 listopada, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.

Obrady miejskich radnych jak zwykle transmitowane będą na żywo na kanale miejskim YouTube.

Projekty uchwał są dostępne na stronie =>Biuletynu Informacji Publicznej.

Porządek spotkania:

    1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2.    Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 19 października 2017 r.
    3.    Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
    4.    Poparcie działań mających na celu utworzenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci.
    5.    Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok.
    6.    Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
    7.    Udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na rok 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy (parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku).
    8.    Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52).
    9.    Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53).
    10.    Zmiana uchwały nr 575/XXXIX/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2014-2018.
    11.    Zasady sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat.
    12.    Utworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku.
    13.    Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku.
    14.    Nadanie statutu Domowi Dziecka w Rybniku.
    15.    Powierzenie prowadzenia obsługi Domowi Dziecka w Rybniku.
    16.    Przyjęcie "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok".
    17.    Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
    18.    Uchylenie dotychczasowego imienia Lucjana Szenwalda Szkole Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku.
    19.    Uchylenie dotychczasowego imienia Leona Kruczkowskiego Szkole Podstawowej nr 24 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku.
    20.    Uchylenie uchwały nr 578/XL/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego im. Generała Stefana Witkowskiego.
    21.    Nadanie skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego nazwy im. Generała Stefana Witkowskiego.
    22.    Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków (BEST-EKO).
    23.    Zmiany odnośnie roku 2018 do "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018" Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku.
    24.    Wyrażenie zgody na przystąpienie do opracowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.
    25.    Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Smolna.
    26.    Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
    27.    Zakończenie sesji.

Udostępnij: