Rybnik.pl

Konsultacje społeczne

Konsultacje zakończone

Poprawa jakości infrastruktury istniejących centrów przesiadkowych oraz infrastruktury rowerowej

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Rybnika

Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku 

Budowa pompy ciepła na potrzeby hali lekkoatletycznej

Pompy ciepła w Przedszkolu nr 22

Polityka mieszkaniowa Miasta Rybnika Rybnik 2023+

Konsultacje projektu nowej sieci szkół podstawowych

Konsultacje "Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017-2020"

Konsultacje społeczne - Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 242/XV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika

Plan zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Rybnika

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Rybnika - aktualizacja 2016

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika

Nowy regulamin udzielania dotacji do ekoinwestycji

Konsultacje programu "Duża Rodzina"

Konsultacje społeczne projektu Polityki Społecznej 2023+

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku i Prognozy oddziaływania na środowisko w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Projekt uchwały dotacyjnej do inwestycji ekologicznych realizowanych przez mieszkańców

Projekt nowego regulaminu dotacji do inwestycji ekologicznych na terenie Miasta Rybnika

Wieloletni program współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020

Konsultacje dotyczące budowy przedszkola w Boguszowicach Starych

Konsultacje rowerowego planu Rybnika

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju

Konsultacje dróg rowerowych

Konsultacje społeczne projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej

Konsultacje projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego na terenie miasta

Udostępnij: