Rybnik.pl

Punkty zbiórki odpadów

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

ul. Kolberga 67, 44-000 Rybnik
tel. 32 42 55 777

Godziny otwarcia:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 20.00,
 • w soboty od 9.00 do 17.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). 

Rodzaje przyjmowanych odpadów:

 • segregowane odpady komunalne (papier, szkło, metale, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne),
 • odpady zielone,
 • zużyte opony (z wyjątkiem opon z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego i urządzeń przemysłowych),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z samodzielnie prowadzonych remontów w gospodarstwach domowych w ilości 0,5 tony na nieruchomość na rok w szczególności odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz cegielniany, odpady z materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowa papa oraz materiały izolacyjne.

Uwaga! Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane.

Odpady można oddać bezpłatnie po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie Miasta Rybnika.

W PSZOK prowadzony jest spis osób dostarczających odpady. Niezbędne dane należy przedstawić na wniosku o przyjęcie odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów.


Dodatkowe Punkty Odbioru Segregowanych Odpadów Komunalnych (POSOK) przyjmujące bezpłatnie odpady zbierane w sposób selektywny od mieszkańców naszego Miasta.
Lokalizacja punktów oraz godziny otwarcia:

ul. O. Kolberga 65 

poniedziałek-piątek 15.00 - 19.00

sobota 7.00-14.00

ul. Przemysłowa 35

wtorek, czwartek 7.00 - 16.00

sobota 7.00-14:00

ul. Pod Lasem 70B

wtorek, czwartek 7.00 - 15.00

sobota 7.00 - 14.00.

W Dodatkowych Punktach Odbioru Segregowanych Odpadów Komunalnych można oddać następujące frakcje odpadów:

 • plastik,
 • metal
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • szkło,
 • papier,
 • odpady zielone,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte opony.
Udostępnij: