Rybnik.pl

Rybnik buduje

Najważniejsze miejskie inwestycje

Rybnik buduje to hasło kampanii przedstawiającej najważniejsze miejskie inwestycje. Tutaj każdy może zobaczyć postęp prac przy realizowanych inwestycjach. Rybnik buduje to nie tylko źródło podstawowych informacji o inwestycji, jej kosztach czy harmonogramie prac, ale także galeria zdjęć z placu budowy. Zobacz jak szybko zmienia się Rybnik i tworzone są nowe miejsca użyteczności publicznej.

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna

25 kwietnia 2017 roku podpisana została umowa na budowę drogi „Racibórz - Pszczyna” na odcinku przebiegającym przez Rybnik. Po kilkuletnich przygotowaniach powstanie droga będąca nie tylko obwodnicą Rybnika, ale stanowiąca również ważną alternatywę dla innych dróg tej części regionu.

„Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna (etap I do IV) w Rybniku i Żorach oraz budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od ul. Obwiednia Południowa w Rybniku do Węzła Śródmiejskiego”, bo tak brzmi pełna nazwa inwestycji, zakończona zostanie do  31 lipca 2019 roku. Wartość umowy to 352.567.213,94 zł.

Strona internetowa inwestycji

Budowa miejskiego żłobka przy ul. Orzepowickiej

Przy Zespole Szkół nr 3 przy ul. Orzepowickiej, w dzielnicy Maroko-Nowiny trwa budowa pierwszego miejskiego żłobka. 

Żłobek powstanie do końca 2018 roku i znajdzie się w nim miejsce dla 80 maluchów. Lokalizacja inwestycji wybrana została przede wszystkim z uwagi na łatwość dojazdu do obiektu z większości dzielnic miasta.

W placówce zatrudnionych będzie około 20 osób – opiekunowie, pielęgniarki, dyrektor, pracownicy obsługi, kuchni i - co szczególnie istotne - również logopeda.

Rybnik pozyskał ponad 1 mln złotych dofinansowania do budowy żłobka, w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Miastu udało się również zdobyć przeszło 1,5 mln unijnej dotacji na wyposażenie żłobka oraz bieżące funkcjonowanie placówki po jej uruchomieniu.

Koszt budowy żłobka wraz zagospodarowaniem terenu wokół to 9,3 mln zł.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

W Rybniku obecnie komleksowo termomodernizowanych jest 19 obiektów (przedszkoli, szkół oraz obiektu MOSIR).

W ramach inwestycji w 11 obiektach zaplanowano modernizację źródła ciepła wraz z instalacjami. Ponadto ocieplone zostaną ściany, dachy i stropodachy budynków,a wymianie podlegać będą okna i drzwi.

Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie emisji substancji wpływających na jakość powietrza w mieście poprzez zmniejszenie ilości energii cieplnej wykorzystywanej do funkcjonowania objętych wsparciem budynków użyteczności publicznej.

Wartość projektu: 23 936 678,14 zł

W tej chwili trwają prace termomodernizacyjne w kilku placówkach oświatowych:

  • Przedszkole nr 13, dz. Chwałowice (koszty: 324 134,25 zł);
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, filia przy ul. Winklera, dz. Maroko-Nowiny (koszty: 647 831,04 zł);
  • Szkoła Podstawowa nr 12 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12), dz. Zebrzydowice (koszty: 2 070 046,31 zł)
  • Szkoła Podstawowa nr 27 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15), dz. Chwałęcice (koszty: 1.062.728,35 zł)
  • Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare (koszty: 2 705 771,10 zł);
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, dz. Wielopole (koszty: 1.044.397,27 zł);
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom (koszty: 1 408 897,26 zł).


Roboty na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, w Rybniku-Niewiadomiu:

Dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku SP nr 27 w dzielnicy Chwałęcice

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym dobudowywane są pomieszczenia przedszkolne, remontowany jest blok kuchenny, a budynek szkoły jest termomodernizowany. Trwa ponadto instalacja pomp ciepła.

Do budynku Szkoły Podstawowej nr 27 dobudowywany jest parterowy segment przedszkolny przy ul. Gzelskiej. Inwestycja obejmuje też adaptację budynku SP 27 na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego, w wyniku której powstaną dwie dodatkowe sale szkolne, infrastruktura sportowa i zagospodarowanie terenu.

Prace są już zaawansowane, zrealizowano m.in. część związaną z budową i izolacją fundamentów oraz montażem niezbędnych instalacji podposadzkowych. Trwa murowanie ścian oraz przebudowa pomieszczeń na styku istniejącej szkoły i dobudowywanego segmentu.  Równolegle wykonywana jest też niwelacja terenu.

W budynku realizowany jest ponadto remont pomieszczeń bloku kuchennego, który połączony zostanie z segmentem przedszkolnym dodatkowym łącznikiem.  W tym zakresie wykonano roboty demontażowe, a w trakcie jest realizacja robót murarskich i ogólnobudowlanych.

Rozbudowie placówki towarzyszy termomodernizacja budynku szkoły, realizowana w ramach dofinansowywanego ze środków unijnych projektu. Wykonano już niezbędne izolacje  ścian obiektu. Sala gimnastyczna ma już nową elewację, gotowe jest  też  pokrycie dachu budynku głównego.  Trwa  wykonywanie elewacji ścian szkoły oraz wymiana instalacji c.o.

W Szkole Podstawowej nr 27 wymieniane jest też źródło ciepła (także w ramach projektu unijnego). Istniejąca kotłownia węglowa zostanie zastąpiona gruntowymi pompami ciepła (odnawialne źródła energii). Wykonano już roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na całą potrzebną armaturę, dostarczono i zamontowano część urządzeń. W  trakcie jest montaż rurociągów w pomieszczeniach piwnicznych i w terenie.

Po realizacji inwestycji budynek będzie nie tylko bardziej funkcjonalny i estetyczny, ale też ekologiczny.

Przebudowa cieku z deptaka na ulicach: Powstańców Śląskich, Jana III Sobieskiego, św. Jana

Do końca wakacji potrwają  prace związane z przebudową cieku odprowadzającego wody opadowe z deptaka, na ul. Powstańców Śląskich - Jana III Sobieskiego - św. Jana.

Zakres planowanego remontu obejmuje rozbiórkę istniejącego cieku wodnego z kostki bazaltowej łupanej i wykonanie nowego cieku z płytek granitowych. Płytki granitowe zostaną zlicowane z pozostałą nawierzchnią deptaka, co ma zlikwidować tzw. efekt „rynsztoku”.    

Nowy ciek wykonany będzie z płytek granitowych o grubości 10 cm i szerokości 40 cm, w kolorze grafitowym lub czarnym (komponującym się z istniejącą wokół cieku nawierzchnią), ułożonych na podsypce cementowo-piaskowe. Po ułożeniu płytek granitowych, pozostała powierzchnia zostanie wypełniona wcześniej zdemontowaną kostką bazaltową, z zastosowaniem technologii syntetyczno-mineralnej wypełnienia fug.

Prace wykonuje wybrana w przetargu firma PAREATIS Sp. z o.o. z Rybnika za kwotę 302.738,88 zł

Zakończona w 2014 roku rewitalizacja deptaka była dofinansowana z Unii Europejskiej, dlatego na jego obecną przebudowę konieczne było uzyskanie zgody Urzędu Marszałkowskiego. Głównym powodem  przebudowy cieku są problemy zgłaszane przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej (w tym osoby starsze), dla których obecna konstrukcja cieku była bardzo dużym utrudnieniem w poruszaniu się po deptaku.

Zagospodarowanie bulwarów nad Nacyną

Bulwary nad Nacyną, zwłaszcza od czasu powstania sąsiadującego z nimi parku tematycznego na kampusie, są jednym z ulubionych miejsc spacerów i wycieczek rowerowych rybniczan. Zagospodarowanie tego traktu w sposób przyjazny i atrakcyjny dla mieszkańców jest jednym z priorytetów konsekwentnie realizowanej budowy sieci tras rowerowych w Rybniku.

Rowerowe wycieczki wzdłuż rzeki Nacyny już jesienią nabiorą zupełnie nowego charakteru – do dyspozycji rowerzystów zostanie bowiem oddany przejazd pod mostem na ul. Kotucza, dzięki któremu bezpiecznie będzie można przejechać na drugą stronę tej ruchliwej ulicy. Na nowo budowanym przejeździe pod mostem na Nacynie, zamontowany zostanie system zapobiegający wjechaniu na ścieżkę w przypadku zalania odcinka bezpośrednio przylegającego do rzeki przy podniesionym stanie wody. Wtedy automatycznie zamknięte zostaną szlabany uniemożliwiające wjazd, a korzystanie z przejazdu nie będzie możliwe aż do czasu powrotu poziomu wody w rzece do normalnego stanu. Wykonana zostanie również instalacja monitorująca natężenie ruchu na ścieżce – system będzie zliczał przejeżdżających użytkowników. Prace przy budowie przejazdu ruszą w drugiej połowie lipca, tuż po podpisaniu umowy z wykonawcami wybranymi w rozstrzygniętym kilka dni temu przetargu.   

We współpracy z wykonawcami Rybnickie Służby Komunalne będą też prowadziły w tym miejscu prace zaplanowane w ramach własnych zadań – wykonane będą zjazdy z istniejących ścieżek do przejazdu pod mostem oraz dojazd do budowanej kładki w nawierzchni asfaltowej z podbudową. Całość prac związanych z budową przejazdu powinna zostać zakończona do końca września, a koszt ich realizacji to ok. 250 tys. zł.

W tym samym czasie trwać będą również prace związane z budową wzdłuż rzeki Nacyny, drogi dla pieszych i rowerów, łączącej ulicę Wierzbową z ul. Rudzką. Za przeszło 2 mln zł, wybrana w przetargu firma Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. z Gierałtowic wybuduje drogę o szerokości 4 metrów i nawierzchni bitumicznej. Co ważne – na całej długości bulwarów nad Nacyną, to znaczy od ul. Raciborskiej aż do ulicy Rudzkiej, trasa będzie oświetlona. Nową drogą pojedziemy już z końcem września.

Udostępnij: