ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Rewitalizacja

Rewitalizacja jest jednym z kluczowych elementów polityki zrównoważonego rozwoju miasta Rybnika.

Rewitalizacja polega na tym, aby pewne obszary miasta, gdzie kumulują się problemy - przede wszystkim społeczne - doprowadzić do stanu, w którym nie będą tak negatywnie wyróżniać się na tle całego miasta. Służy temu szereg powiązanych ze sobą działań o różnym charakterze. Podejmowane w ramach rewitalizacji działania starają się znaleźć przyczynę nierównomiernego rozwoju miasta, koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, funkcjonalno-przestrzennych oraz powstawania obszarów kryzysowych, a przede wszystkim odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: co należy zrobić, by miasto odżyło?

Proces rewitalizacji, w tym jego przygotowanie, regulują przepisy Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Stanowi ona, iż przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie jest zadaniem własnym gminy.

Zgodnie z ustawą rewitalizacja prowadzona jest w oparciu o program rewitalizacji. Do tej pory działania Rybnika w obszarze rewitalizacji oparte były o Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku, ale pozwalający na to przepis przejściowy z końcem 2023 roku wygaśnie. Dlatego też Rybnik dąży do uchwalenia nowego Gminnego Programu Rewitalizacji.

Zachęcamy do zapoznania się z działaniami rewitalizacyjnymi prowadzonymi w Rybniku i jednocześnie zapraszamy do aktywnego współdziałania.

Kontakt:

Wydział Rozwoju
Urząd Miasta Rybnika

ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
e-mail: rewitalizacja@um.rybnik.pl
tel. 32 43 92 292

 

Udostępnij: