Rybnik.pl

Rewitalizacja

Rewitalizacja jest jednym z kluczowych elementów polityki zrównoważonego rozwoju miasta Rybnika. Podejmowane w ramach niej działania starają się znaleźć przyczynę nierównomiernego rozwoju miasta, koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, funkcjonalno-przestrzennych oraz powstawania obszarów kryzysowych, a przede wszystkim odpowiedzieć na zasadnicze pytanie co należy zrobić by miasto odżyło?

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji stanowi, iż przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie jest zadaniem własnym gminy. Zgodnie z ustawą rewitalizacja prowadzona jest w oparciu o program rewitalizacji. W tym celu Miasto Rybnik opracowało Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku, który będzie wdrażany przez wskazane w nim przedsięwzięcia, projekty i inne instrumenty.

Wśród działań podejmowanych w procesie rewitalizacji na szczególną uwagę zasługuje projekt „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” wybrany w ramach konkursu dotacji „Modelowa rewitalizacja miast” Ministerstwa Rozwoju współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wybranym tematem wiodącym projektu jest ochrona i wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, Jego rezultaty mają służyć upowszechnieniu procesów rewitalizacji oraz wypracowaniu modelowych rozwiązań prowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich.

Zachęcamy do zapoznania się z działaniami rewitalizacyjnymi prowadzonymi w Rybniku i jednocześnie zapraszamy do aktywnego współdziałania.

 

Kontakt:

Wydział Rozwoju
Urząd Miasta Rybnika
44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
e-mail: rewitalizacja@remove-this.um.rybnik.pl

  • Mateusz Motyka
    Naczelnik Wydziału Rozwoju
    tel. 32 43 92 260
  • Hanna Lach-Musioł
    Kierownik Referatu Rewitalizacji w Wydziale Rozwoju
    tel. 32 43 92 261

 

Udostępnij: