ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Projekt 3R - Rodzina Rozwój Rybnik

 

Ogólne informacje o projekcie

Projekt „3R - Rodzina Rozwój Rybnik” współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach RPO WSL 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w imieniu Miasta Rybnika przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, jest projektem partnerskim. Partnerami projektu są:

 • Stowarzyszenie „17- tka”
 • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2023 roku.

Wartość projektu

Całkowita kwota projektu wynosi 2 984 677,80 zł. Kwota dofinansowania projektu wynosi 2 536 976,13 zł.

Cel projektu

Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane oraz integrację społeczną, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy 154 osób, w tym 93 kobiet i 61 mężczyzn wymagających pełnego włączenia społecznego z terenu Miasta Rybnika w latach 2021 - 2023.

Cele szczegółowe

 • Zwiększenie potencjału osobowościowego, motywacji do działania, wiary we własne siły, wytworzenie umiejętności interpersonalnych oraz poprawę funkcjonowania w społeczeństwie.
 • Zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy, naukę godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym podwyższenie statusu zawodowego poprzez zwiększenie kwalifikacji zawodowych.
 • Poprawę funkcjonowania społeczności lokalnej, wzmocnienie potencjału, wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz wsparcie lokalnych grup inicjatywnych w pracy na rzecz własnego otoczenia społecznego.

Ze względu na złożoność problemów poszczególnych grup docelowych działania będą opierać się na stworzonych programach dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup docelowych.

Grupa docelowa projektu

Grupą docelową projektu w zależności od planowanych działań to:

 • W ramach Programu Aktywności Lokalnej są rybnickie społeczności lokalne, w tym w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie (w zakresie niezbędnym do wsparcia w/w osób). Społeczności lokalne są wyznaczone zgodnie z miejscami kumulacji problemów społecznych: Boguszowice Osiedle, Chwałowice, Niedobczyce, Niewiadom, Paruszowiec-Piaski.
 • W ramach Programu wychodzenia z bezdomności dla kobiet uczestnicy rekrutują zgodnie z regulaminem się z grupy osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (osób posiadających status osoby bezdomnej)
 • W ramach Klubu Integracji Społecznej uczestnicy rekrutują się zgodnie z regulaminem z grupy osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym).

Działania w ramach projektu

Ze względu na złożoność problemów poszczególnych grup docelowych działania będą opierać się na programach dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup docelowych, w ramach których każdy uczestnik będzie miał możliwość wsparcia w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej.

Programy realizowane w ramach projektu

 • Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2021-2022- skierowany do mieszkańców pięciu dzielnic Rybnika tzn. Boguszowice, Chwałowice, Niedobczyce, Niewiadom, Paruszowiec - Piaski. W ramach programu wsparciem zostanie objętych 73 osoby tzn. 45 kobiet i 28 mężczyzn. Czas trwania programu od 01.01.2021-31.03.2023.
 • Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności - skierowany do osób bezdomnych. Liczba osób w programie to 25 kobiet, w tym wraz z dziećmi. Czas trwania programu od 01.01.2021-31.03.2023.
 • Klub Integracji Społecznej - Liczba osób objętych działaniem - 56 osób, w tym 23 kobiet i 33 mężczyzn. Działanie będzie podzielone ma dwie grupy po 25 osób. Czas trwania od 01.01.2021-31.03.2023.

Wsparcie w zakresie reintegracji zawodowej obejmuje uczestników wszystkich programów i jest realizowane razem z Centrum Inicjatyw Społecznych CRIS.

Co trzeba zrobić, aby przystapić do projektu?

Aby przystąpić do projektu należy odpowiednie dokumenty dostępne na stronie https://www.opsrybnik.pl/projekty-pomocy/projekt-3r-rodzina-rozwoj-rybnik  oraz dostarczyć do wymienionych instytucji:

 • Punktami Terenowymi tut. Ośrodka,
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 (pokój nr 6),
 • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku, ul. Rudzka 13c
 • Stowarzyszenie "17-TKA w Rybniku, os. Południe 56.

Zapraszamy również do kontaktu z nami pod niżej wskazanymi telefonami: 32 439 93 07 lub 32 439 93 06.

Udostępnij: