ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku stanowił dokument strategiczny służący planowaniu, koordynowaniu i integrowaniu projektów z zakresu rewitalizacji.

Program miał na celu wskazywanie kierunków działań podejmowanych na obszarach miasta dotkniętych problemami natury społecznej, przestrzennej i gospodarczej. Ich realizacja skutkuje budowaniem wysokiej jakości życia w Mieście, dopasowaniem usług publicznych do potrzeb, a także tworzeniem nowoczesnej gospodarki. Jednym z istotnych założeń dokumentu było również kontynuowanie działań władz samorządowych w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych, prowadzonych wcześniej w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika 2007-2013.

Dokument wpisywał się w założenia krajowej i regionalnej polityki rozwoju oraz był zgodny z lokalną polityką rozwoju określoną w Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020 i innych dokumentach planistycznych Miasta, w tym m.in. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnika 2023+, Polityki Społecznej Miasta Rybnika 2023+, Polityki Mieszkaniowej Miasta Rybnika 2023+.

Dokumenty:

Udostępnij: