ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Zaświadczenia

Wyjaśnienie dotyczące prawa pierwokupu

W związku z pytaniami dotyczącymi położenia nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, lub specjalnej strefie rewitalizacji, wyznaczonych zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) informujemy, że Rada Miasta Rybnika w dniu 23 marca 2023 r. podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ustawy o rewitalizacji. Uchwała wchodzi w życie w dniu 15 kwietnia 2023 roku.

Nie podjęto uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podstawie art. 25 ww. ustawy.

W przypadku konieczności otrzymania zaświadczenia potwierdzającego fakt:

  • czy nieruchomość położna jest na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji,
  • czy nieruchomość położona jest na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
  • czy Gmina ma prawo pierwokupu nieruchomości położonej na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji

należy złożyć stosowny wniosek.

Wszelkie informacje na temat wydawania wniosków oraz ich wzór dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rybnika

Udostępnij: