ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika to dokument strategiczny służący planowaniu, koordynowaniu i integrowaniu projektów z zakresu rewitalizacji.

Program ma na celu wskazywanie kierunków działań podejmowanych na obszarach miasta dotkniętych problemami natury społecznej, przestrzennej i gospodarczej. Ich realizacja skutkować ma budowaniem wysokiej jakości życia w Mieście, dopasowaniem usług publicznych do potrzeb, a także tworzeniem nowoczesnej gospodarki. Jednym z istotnych założeń dokumentu jest również kontynuowanie działań władz samorządowych w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych, prowadzonych dotychczas w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika 2007-2013.

Dokument wpisuje się w założenia krajowej i regionalnej polityki rozwoju oraz jest zgodny z lokalną polityką rozwoju określoną w Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020 i innych dokumentach planistycznych Miasta, w tym m.in. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnika 2023+, Polityki Społecznej Miasta Rybnika 2023+, Polityki Mieszkaniowej Miasta Rybnika 2023+.


OBSZAR REWITALIZACJI

Program Rewitalizacji jest wdrażany na obszarze rewitalizacji, czyli na obszarze cechującym się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk społecznych współwystępujących z negatywnymi zjawiskami ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej.

Obszar rewitalizacji określony w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku obejmuje fragmenty dzielnic Boguszowice Osiedle, Chwałowice, Niedobczyce, Niewiadom, Paruszowiec-Piaski i Śródmieście. Zasięg poszczególnych podobszarów został przedstawiony na poniższej mapie:

 

WYKAZ PROGRAMÓW REWITALIZACJI

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika, w ramach procedury oceny programów rewitalizacji, uzyskał pozytywną ocenę Ministerstwa Rozwoju i Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Z dniem 22 grudnia 2017 r. został wpisany do wykazu Programów Rewitalizacji (poz. nr 82) prowadzonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego.

> Wykaz programów rewitalizacji

 

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE PRAWA PIERWOKUPU

W związku z pytaniami dotyczącymi położenia nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, lub specjalnej strefie rewitalizacji, wyznaczonych zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1023 ze zmianami) informuje się, że Rada Miasta Rybnika nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ustawy o rewitalizacji, ani uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podstawie
art. 25 ww. ustawy.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku przyjęty został uchwałą 662/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 roku na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Oznacza to, że Miastu Rybnik nie przysługuje prawo pierwokupu do nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji wskazanym w ww. Programie Rewitalizacji.

Ustanowienie prawa pierwokupu może nastąpić dopiero po podjęciu przez Radę Miasta Rybnika wymienionych we wstępie uchwał ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W momencie przystąpienia do prac zmierzających do przygotowania stosownych uchwał, wszelkie niezbędne informacje podane zostaną do publicznej wiadomości  m.in. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
 

Udostępnij: