Rybnik.pl

Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika to dokument strategiczny służący planowaniu, koordynowaniu i integrowaniu projektów z zakresu rewitalizacji.

Program ma na celu wskazywanie kierunków działań podejmowanych na obszarach miasta dotkniętych problemami natury społecznej, przestrzennej i gospodarczej. Ich realizacja skutkować ma budowaniem wysokiej jakości życia w Mieście, dopasowaniem usług publicznych do potrzeb, a także tworzeniem nowoczesnej gospodarki. Jednym z istotnych założeń dokumentu jest również kontynuowanie działań władz samorządowych w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych, prowadzonych dotychczas w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika 2007-2013.

Dokument wpisuje się w założenia krajowej i regionalnej polityki rozwoju oraz jest zgodny z lokalną polityką rozwoju określoną w Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020 i innych dokumentach planistycznych Miasta, w tym m.in. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnika 2023+, Polityki Społecznej Miasta Rybnika 2023+, Polityki Mieszkaniowej Miasta Rybnika 2023+.


OBSZAR REWITALIZACJI

Program Rewitalizacji jest wdrażany na obszarze rewitalizacji, czyli na obszarze cechującym się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk społecznych współwystępujących z negatywnymi zjawiskami ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej.

Obszar rewitalizacji określony w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku obejmuje fragmenty dzielnic Boguszowice Osiedle, Chwałowice, Niedobczyce, Niewiadom, Paruszowiec-Piaski i Śródmieście. Zasięg poszczególnych podobszarów został przedstawiony na poniższej mapie:

 

WYKAZ PROGRAMÓW REWITALIZACJI

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika, w ramach procedury oceny programów rewitalizacji, uzyskał pozytywną ocenę Ministerstwa Rozwoju i Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Z dniem 22 grudnia 2017 r. został wpisany do wykazu Programów Rewitalizacji (poz. nr 82) prowadzonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego.
Powyższy wykaz programów rewitalizacji jest dostępny tutaj.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE PRAWA PIERWOKUPU

W związku z pytaniami dotyczącymi położenia nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, lub specjalnej strefie rewitalizacji, wyznaczonych zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1023 ze zmianami) informuje się, że Rada Miasta Rybnika nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ustawy o rewitalizacji, ani uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podstawie
art. 25 ww. ustawy.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku przyjęty został uchwałą 662/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 roku na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Oznacza to, że Miastu Rybnik nie przysługuje prawo pierwokupu do nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji wskazanym w ww. Programie Rewitalizacji.

Ustanowienie prawa pierwokupu może nastąpić dopiero po podjęciu przez Radę Miasta Rybnika wymienionych we wstępie uchwał ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W momencie przystąpienia do prac zmierzających do przygotowania stosownych uchwał, wszelkie niezbędne informacje podane zostaną do publicznej wiadomości  m.in. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Udostępnij: