Rybnik

O projekcie MRM

Projekt "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" realizowany przez Miasto Rybnik zakłada kompleksowe wsparcie procesów rewitalizacyjnych na wybranych obszarach zdegradowanych, położonych w dzielnicach: Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski, Chwałowice i Śródmieście.

Projekt został wybrany do realizacji w konkursie Ministerstwa Rozwoju "Modelowa rewitalizacja miast" na wypracowanie modelowych rozwiązań prowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich oraz promocję dobrych praktyk wśród interesariuszy i innych miast.

Zaplanowane działania są skoncentrowane na:

 • dialogu z mieszkańcami obszarów objętych projektem,
 • aktywnym włączeniu lokalnej społeczności w kształtowanie przestrzeni tych terenów,
 • zachęceniu osób młodych do poznawania obiektów dziedzictwa kulturowego Rybnika na obszarach rewitalizowanych.

Działania pilotażowe obejmują zadania z zakresu:

 • prowadzenia analiz problemów społeczno-gospodarczych,
 • prowadzenia analiz potrzeb mieszkaniowych,
 • prowadzenia analiz lokalnych dokumentów strategicznych w kontekście zapisów wspierających rewitalizację miasta,
 • opracowania i realizacji programu animacyjno-partycypacyjnego, w tym przeprowadzenie konkursu na minigranty dla mieszkańców wybranych terenów oraz zaangażowanie animatorów społecznych w proces aktywizacji lokalnej społeczności,
 • opracowania dokumentacji technicznych i projektowych,
 • opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznych oraz przeprowadzenia konkursu architektonicznego z częścią partycypacyjną,
 • rozszerzenia programu edukacji regionalnej o elementy rewitalizacji.

W ramach projektu założono również działania edukacyjne nakierowane  na poszerzanie wiedzy i nabywanie umiejętności interesariuszy rewitalizacji, w tym: zespołów realizujących projekt, pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu są konsultowane z ekspertami sektorowymi oraz z głównym ekspertem ds. rewitalizacji.

Planowane efekty:

 • zestandaryzowane opisy przedmiotu zamówienia dla wyłonienia wykonawców usług do realizacji w procesie rewitalizacji,
 • analizy opracowane na potrzeby przygotowania i realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji,
 • dokumentacja techniczna i projektowa na potrzeby inwestycji na obszarach rewitalizowanych,
 • 20 proc. mieszkańców obszarów zdegradowanych, objętych projektem weźmie udział w działaniach animacyjno-partycypacyjnych,
 • na obszarach rewitalizowanych mieszkańcy będą mieli możliwość zrealizowania inicjatyw społecznych (obywatelskich), będących odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby.

Okres realizacji projektu: 2016-2019
Budżet projektu:

 • Całkowita wartość projektu: 3 446 000,00 zł
 • Kwota dotacji: 3 101 400,00 zł (w tym: 85 proc. z Funduszu Spójności, 15 proc. budżetu państwa)
 • Wkład własny: 344 600,00 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Projekt jest realizowany na obszarach:

 • wybranych fragmentów dzielnic: Chwałowice, Niewiadom, Niedobczyce i Paruszowiec-Piaski. Są to obszary podkreślające industrialne dziedzictwo Rybnika, dla których kluczowym momentem był rozwój przemysłu górniczego i hutniczego od końca XVIII w. oraz budowa osiedli patronackich w XIX i na pocz. XX w., a w ostatnim okresie doświadczające negatywnych konsekwencji upadku tradycyjnych gałęzi przemysłu, odpływem ludności, a także silnie zagrożone procesami marginalizacji społecznej,
 • dzielnicy Śródmieście - historycznie ukształtowanym centrum miasta,o zróżnicowanych funkcjach wielkomiejskich, w którym najmocniej uwidaczniają się problemy zmian społecznych, zagospodarowania przestrzeni publicznych, stanu obiektów zabytkowych, zjawisk kryminogennych i problemy komunikacyjne.

Lokalny Program Rewitalizacji:

Celem opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika jest wskazanie głównych kierunków oraz założeń kompleksowo i wielowymiarowo rozumianego procesu rewitalizacji realizowanego na terenie Miasta Rybnika.

Informacje na temat  wzorcowych rozwiązań wdrażania rewitalizacji wypracowanych w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” dostępne są na stronie =>Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji.

Zespół projektowy:

Wydział Rozwoju
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik,
pok. 261 (II piętro)
tel. 32 4392 261
e-mail: rewitalizacja@um.rybnik.pl


 

Udostępnij: