ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Specjalna strefa rewitalizacji

W związku z licznymi wnioskami składanymi przez: mieszkańców, firmy, kancelarie notarialne, adwokackie oraz radców prawnych dotyczącymi wydania zaświadczenia stwierdzającego czy nieruchomość jest objęta uchwałą wyznaczającą obszar rewitalizacji i obszar zdegradowany, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (tekst jednolity Dz. U.  z 2020 r. poz. 802),  a także czy nieruchomość jest objęta uchwałą ustanawiającą Specjalną Strefę Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 ust. 1 wyżej powołanej ustawy i czy gmina posiada prawo pierwokupu do konkretnej nieruchomości, wyjaśniamy, iż:

  • Rada Miasta  Rybnika nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie  art. 8 ustawy o rewitalizacji 
    oraz
  • Rada Miasta Rybnika nie podjęła uchwały na podstawie art. 25 w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

W momencie zmiany stanu prawnego tj. przyjęcia uchwały rady gminy wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji oraz ustanowieniu na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji informacje te zostaną podane do publicznej wiadomości (w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta www.rybnik.eu )

 

Udostępnij: