ScrollTop-ico
Komunikaty

60 dni na zgłoszenie samochodu

Przypominamy, że pojazdy zakupione z polskimi tablicami lub sprowadzone z państw UE, od 1 lipca 2021 r. podlegają odpowiednio zgłoszeniu nabycia, zbycia lub rejestracji w ciągu 60 dni od dnia transakcji lub sprowadzenia.

Termin ten obowiązywać będzie do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu pandemii COVID-19. 

Jednocześnie przypominamy właścicielom pojazdów, że:

  • w okresie od 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. obowiązywał 180 dniowy termin na dopełnienie obowiązku ustawowego. 
  • pojazdy zakupione, sprzedane lub sprowadzone w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. obejmuje zawarty w ustawie Prawo o ruchu drogowym, 30 dniowy termin zawiadomienia.

Kary za niedopełnienie obowiązku dotyczą pojazdów sprowadzanych po 31 grudnia 2020 r. z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub sprzedanych, a zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym:

  • Art. 71 ust. 7: Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.
  • Art. 78 ust. 2 pkt 1: Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o: 1) nabyciu lub zbyciu pojazdu;

Za niedotrzymanie terminu grozi kara administracyjna w wysokości od 200 zł do 1000 zł, która nakładana jest w takiej samej wysokości zarówno na właściciela, jak i na współwłaściciela pojazdu.

Termin ten został wydłużony do 60 dni, zgodnie z art. 31ia ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842 z późn. zm.).

Nabycie lub zbycie pojazdu można zgłosić na trzy sposoby:

  • elektronicznie,
  • listownie
  • osobiście.

Z możliwości elektronicznej mogą skorzystać osoby posiadające profil zaufany (platforma ePUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Wystarczy, że wypełnią właściwy formularz, dołączając do niego skan umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub faktury VAT.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności