ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Rybnik 2023

Najważniejsze elementy zrównoważonej polityki miejskiej:

 • Plan „Powrót do centrum”: dogęszczenie zabudowy ścisłego centrum przez realizację inwestycji publicznych, komunalnych, czyli miejskich oraz prywatnych. Wspieranie mieszkalnictwa w centrum. Rozbudowa infrastruktury rowerowej, rozwój transportu publicznego, budowa nowoczesnych parkingów.
 • Mieszkanie 2023+: budowa około 200 mieszkań komunalnych i 60 mieszkań socjalnych; realizacja czekającej na uchwalenie przez radę miasta „Polityki mieszkaniowej 2023+”; ewentualne korzystanie z pomocy państwa.
 • Rybnik 27: tworzenie spójnych dla całego miasta lokalnych, dzielnicowych centrów społecznościowych (w przypadku niektórych dzielnic w oparciu o funkcjonujące już ośrodki). Pierwsze takie centrum powstało w dzielnicy Kłokocin.
 • Park kulturowy: ustanowienie na terenie centrum Rybnika (120 hektarów) parku kulturowego, jako narzędzia ochrony ładu przestrzennego, pozwalającego uporządkować m.in. sklepowe szyldy i reklamy wizualne w różnej formie. Długi, wieloetapowy proces.
 • Modelowa rewitalizacja: przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu„Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”, realizowanego (do 2018 roku) przez miasto przy finansowym wsparciu budżetu państwa w pięciu dzielnicach (Paruszowiec-Piaski, Niedobczyce, Niewiadom, Chwałowice i Śródmieście).
 • Strefa Juliusza: remont, modernizacja i zagospodarowanie budynków dawnego szpitala miejskiego "Juliusz", w oparciu o środki unijne  i zagospodarowanie terenu między poszpitalnym kompleksem a urzędem miasta.
 • Wielopoziomowy parking: na terenie dawnego miejskiego parkingu, usytuowanego między ulicami Hallera i Raciborską.
 • Zabytkowa kopalnia „Ignacy”: modernizacja i zagospodarowanie kolejnych obiektów dawnej kopalni w Niewiadomiu – nadszybia szybu Kościuszko oraz budynku sprężarkowni .
 • Projekt „Rzeczna”: zagospodarowanie kwartału w ścisłym centrum miasta, zawierającego się między ulicami: Hallera, Raciborską i Pocztową oraz rzeką Nacyną. Budowa: wielopoziomowego parkingu na ok. 500 samochodów z przestrzenią handlowousługową na parterze, dwóch budynków mieszkalnych z usługowym parterem i ewentualnie piętrem, Centrum Edukacji Artystycznej z salami wystawienniczymi.
 • Program 1000+: stworzenie w śródmieściu ponad 1.000 miejsc pracy poprzez budowę obiektów na potrzeby działalności usługowej związanej z branżami przyszłościowymi, jak technologie informatyczne, ale i tymi do tej pory w naszym mieście nieobecnymi np. opieką zdrowotną nad seniorami, telemedycyną i branżą tzw. usług wspólnych.
 • Plan zrównoważonej mobilności miejskiej:realizacja założeń planu, stworzonego w oparciu o konsultacje społeczne; rozwój infrastruktury rowerowej, parkingowej oraz transportu publicznego, w tym stworzenie centrów przesiadkowych w sąsiedztwie: dworca PKP, stacji na Paruszowcu i dworca autobusowego przy ul. Budowlanych. Budowa przejścia w nasypie kolejowym przy stacji Paruszowiec, łączącego dzielnice Północ i Paruszowiec-Piaski.
 • Droga Regionalna Racibórz-Pszczyna: budowa przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej rybnickiego odcinka regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna.
 • Projekt „Rybnickie morze”: zagospodarowanie na potrzeby rekreacji i wypoczynku terenów nad Zalewem Rybnickim (tereny nad Pniowcem i w sąsiedztwie pływalni Klubu Energetyka).
 • Rozproszona strefa gospodarcza: przygotowanie i promocja terenów pod inwestycje produkcyjno-usługowe. 13 lokalizacji o łącznej powierzchni 114 hektarów, z czego 11 (92 hektary) w sąsiedztwie drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna, w tym m.in. strefa inwestycyjna przy lotnisku w Gotartowicach oraz tereny w sąsiedztwie rybnickiej elektrowni należące do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 • Port multimodalny Rybnik-Towarowy: (dziś stacja w sąsiedztwie ul. Wodzisławskiej). 20 hektarów do zagospodarowania przez miasto wspólnie z PKP.
 • Park sport Ruda: park leśny Ruda – utworzenie ścieżek spacerowych z wiatami wypoczynkowymi i miejscami rekreacji; odnowienie terenu byłego cmentarza w sąsiedztwie rzeki Rudy; park Wiśniowiec – centrum sportów ekstremalnych; rzeka Ruda – lokalizacja trzech, czterech przystani kajakowo-rowerowych; kąpielisko Ruda – przystosowanie obiektu do działalności całorocznej; Stadion Miejski – przebudowa głównego wejścia na stadion wraz z budową toalet; zadaszenie usytuowanego po sąsiedzku sztucznego lodowiska.
 • Park Rybnik: rozbudowa zielonej i rekreacyjnej infrastruktury miasta. Miejski park centralny – wzbogacenie infrastruktury śródmiejskich parków; przywrócenie i uatrakcyjnienie ciągu pieszego łączącego dworzec PKP ze ścisłym centrum miasta; bulwary rzeki Nacyny – infrastruktura dla pieszych i rowerzystów; zieleń parkowa; park Paruszowiec – zagospodarowanie Błoń (dzielnica Paruszowiec-Piaski) m.in. poprzez zadrzewienie, budowę alejek spacerowych, ścieżki rowerowej z infrastrukturą oraz toru rolkowego z zapleczem; park Silesia – zagospodarowanie terenu dawnego basenu huty Silesia w dzielnicy Paruszowiec-Piaski poprzez budowę tężni solankowej (budżet obywatelski) oraz m.in. ogrodu kontemplacyjnego; park Kozie Górki – uporządkowanie i wzbogacenie infrastruktury parku (propozycje z konkursu); ulica Kościuszki – przebudowa odcinka od dworca PKP do I LO im. Powstańców Śl.
Udostępnij: