ScrollTop-ico
Edukacja

Darowizna dla szkoły medycznej

Radni wyrazili zgodę na przekazanie darowizny na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej w Rybniku. Tworzona placówka otrzyma jeden z budynków na kampusie.

Kiedyś był tam szpital, później swoją siedzibę miał Uniwersytet Śląski – niedługo przy ulicy Rudzkiej 13 c funkcjonować będzie Państwowa Wyższa Szkoła Medyczna. Placówka, o której powołanie zabiegają wspólnie przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, środowisk medycznych zainteresowanych powstaniem szkoły oraz miasta Rybnika, ma ruszyć w październiku 2022 roku.

Nad programem, statutem szkoły i kadrą pracują trzy zespoły. Miasto  Rybnik od początku bierze udział w pracach, w czasie których ustalono, że w pierwszej kolejności utworzone zostaną 3 kierunki: pielęgniarstwo, kosmetologia i dietetyka. Na początku planowany jest pierwszy stopień studiów, w kolejnych latach nie wykluczone będą  starania o otwarcie innych kierunków (np. położnictwo, fizjoterapia) czy wprowadzenie studiów II stopnia. Studia zaplanowano dla około 50 osób z każdego kierunku na roku, z możliwością poszerzenia liczby studentów. Studia miałyby odbywać się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Placówka ma zapewniać przyszłym studentom nowoczesny dydaktyczny sprzęt symulacyjny oraz możliwość odbycia praktyk.

Aby szkoła mogła powstać, powinna posiadać własną nieruchomość, która będzie stanowić jej siedzibę, dlatego też Miasto zdecydowało się przekazać budynek przy ulicy Rudzkiej 13 c.

Przepisy dotyczące szkolnictwa wyższego wymagają, żeby nieruchomości, w których ma siedzibę uczelnia wyższa, stanowiły jej własność. Z uwagi na fakt, że Państwowa Wyższa Szkoła Medyczna w Rybniku jeszcze nie powstała, procedura jest następująca: Rada Miasta wyraża w uchwale zgodę na przekazanie nieruchomości. Następnie Prezydent Miasta w formie aktu notarialnego zobowiązuje się do przekazania własności nieruchomości uczelni. Przejście własności następuje w dniu powstania uczelni wyższej. Jeżeli uczelnia wyższa nie zostanie powołana, darowizna nie zaistnieje – wyjaśnia Katarzyna Fojcik, naczelnik Wydziału Edukacji rybnickiego magistratu.

Przekazanie budynku szkole wymaga dopełnienia szeregu formalności.  Na sesji w kwietniu br. radni poparli wdrożenie procedury zmierzającej do darowizny nieruchomości na rzecz tworzonej szkoły. Następnie działki mające być przedmiotem darowizny zostały wydzielone geodezyjnie – są to łącznie trzy działki o powierzchni 2798 m2. Kompletowana jest dokumentacja dotycząca nieruchomości jako załącznik do wniosku kierowanego do Ministra Edukacji i Rozwoju o utworzenie uczelni (plany budynku, mapy, odpisy z ksiąg wieczystych, opis stanu budynków).

Na sesji 23 września br. rybniccy radni przyjęli uchwałę w sprawie darowizny nieruchomości.

Uzyskanie zgody Rady Miasta Rybnika to zielone światło dla sporządzenia aktu notarialnego, zawierającego zobowiązanie właściciela – Gminy Rybnik – do przeniesienia własności nieruchomości. Akt ten będzie załącznikiem do wniosku do Ministra Edukacji o utworzenie uczelni. Oczekujemy na sporządzenie wyceny przekazywanej nieruchomości, ma ona zostać sporządzona do końca września br. – tłumaczy Jerzy Granek, naczelnik Wydziału Mienia Urzędu Miasta Rybnika. 

Przypomnijmy, że list intencyjny w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia na terenie rybnickiego kampusu przy ul. Rudzkiej 13 (budynek C) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej o profilu medycznym został podpisany 17 grudnia 2020 r.

 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności