ScrollTop-ico
Zamysłów

Korekta planu Zamysłowa

Trwają prace nad korektą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2).

Prace te związane są z wniesionymi uwagami na etapie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

W okresie od wydania zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika dotyczącego rozstrzygnięcia uwag złożonych do projektu planu, pracownicy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej dokonali szeregu prac planistycznych, w tym szczegółowej analizy między innymi kwestii poruszonych w uwagach, wydanych na obszarze objętym projektem planu pozwoleń na budowę, zmian w zakresie podziałów ewidencyjnych.

Okoliczności te spowodowały, że projekt planu miejscowego musi zostać ponownie przerysowany. Ponadto dokonane muszą zostać odpowiednie zmiany w części tekstowej projektu uchwały.

Biorąc pod uwagę naniesione korekty oraz te które pozostały do wprowadzenia przewiduje się, że prace nad korektą projektu planu miejscowego ukończone zostaną do 13 grudnia 2019 r. Po tej dacie w niezbędnym zakresie projekt poddany zostanie etapowi ustawowego opiniowania i uzgadniania.

Po zakończeniu etapu opiniowania i uzgadniania na stronie internetowej www.rybnik.eu będą podawane do wiadomości kolejne informacje.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności