Rada Miasta

Marcowa sesja Rady Miasta

W czwartek, 25 marca, o godz. 16.00 odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika. Podobnie jak w ubiegłych miesiącach, także i tym razem odbywać się ona będzie w zdalnym trybie obradowania.

Obrady miejskich radnych śledzić będzie można za pośrednictwem transmisji internetowej, na miejskim kanale YOUTUBE

Projekty uchwał są dostępne na stronie  BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Porządek spotkania: 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Rybnika w 2020 roku.
 4. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika w 2020 roku.
 5. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 6. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rok.
 7. Wyrażenie pozytywnego stanowiska dotyczącego procedury zmierzającej do wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. w organizacji w Rybniku, w postaci nieruchomości gruntowej znajdującej się w Rybniku przy ul. Hallera.
 8. Zmiana uchwały nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia
  21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik.
 9. Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2021.
 10. Utworzenie jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Rybniku.
 11. Zmiana uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku.
 12. Uchylenie uchwały w sprawie przyjęcia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia dla Miasta Rybnika na lata 2015 – 2023.
 13. Uchylenie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej
  i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem” dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023.
 14. Zmiana uchwały Rady Miasta Rybnika nr 174/XII/2015 w sprawie Przyjęcia Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności dla Kobiet z Miasta Rybnika na lata 2015-2023.
 15. Zmiana statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku. 
 16. Przeprowadzenie  konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Rybnikiem a Miastem Rydułtowy (Rybnik-Rydułtowy).
 17. Przeprowadzenie  konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Rybnikiem a Miastem Rydułtowy (Rydułtowy-Rybnik).
 18. Sprawozdanie z realizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rybnika na lata 2016-2032" za okres 2019-2020.
 19. Uzgodnienie odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego „Meandry rzeki Rudy”.
 20. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rok.
 21. Wyrażenie zgody na zawarcie z Gminą Jejkowice porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zdania własnego gminy, polegającego na prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Jejkowice, na terenie Miasta Rybnika.
 22. Przyjęcie Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Rybnika do roku 2035.
 23. Zmiana uchwały nr 432/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jerzego Giedroycia-Brzezińska.
 24. Ustanowienie roku 2021 w Rybniku - Rokiem Powstań Śląskich.
 25. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Droga Śródmiejska.
 26. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Antoniego Woryny.
 27. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Lawendowej.  
 28. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Leopolda Staffa.       
 29. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Stanisława Konarskiego.
 30. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia uchwały w obronie prawdy, godności
  i wolności człowieka.
 31. Przekazanie skargi według właściwości.
 32. Protokół kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku w zakresie zgodności z prawem działań związanych ze zmianami organizacyjnymi
  i sposobem zarządzania Ośrodkiem.
 33. Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 34. Zakończenie sesji.
Udostępnij:


Wszystkie aktualności